Sekundárne protilátkové imunodeficiencie z pohľadu reumatológa – literárny prehľad a skúsenosti s B-deplečnou liečbou

7. 6. 2024

Sekundárne protilátkové imunodeficiencie môžu byť u pacientov s autoimunitnými zápalovými reumatickými ochoreniami (AZRO) súčasťou komplikácií základného ochorenia alebo nežiaducim efektom terapie.

Poruchy protilátkovej imunity navodenej podávaním rituximabu

Poruchy protilátkovej imunity na podklade strát vidíme najčastejšie pri nefrotickom syndróme, napríklad pri lupusovej nefritíde alebo pri amyloidóze obličiek v rámci vysoko zápalovej aktívnej reumatoidnej artritídy. Medzi lieky, ktoré znižujú tvorbu imunoglobulínov (Ig) a sú bežne užívané v liečbe reumatických zápalových ochorení, sa radia glukokortikoidy (v závislosti od dávky), sulfasalazín, antimalariká, metotrexát, leflunomid, cyklofosfamid, azatioprín, mykofenolát mofetil a ďalšie imunosupresíva a recentne biologické lieky cielené na B lymfocyty [1 – 3].

Z nich sa najčastejšie používa rituximab (RTX) – monoklonálna protilátka proti povrchovému antigénu B lymfocytov CD20. Jeho intravenózne podanie vedie k rýchlej a dlhodobej deplécii CD20+ B buniek v cirkulácii na hodnoty < 10/μl. Postupný návrat B lymfocytov do periférnej krvi (repopulácia) sa začína od 24. týždňa po infúzii, deplécia však pretrváva 6 mesiacov aj dlhšie. Rýchlosť repopulácie je veľmi variabilná v závislosti od počtu podaní, od základnej diagnózy s dlhším trvaním B deplécie (aj rádovo v rokoch, predovšetkým u pacientov s vaskulitídami) a tiež vo väzbe na ďalšiu súčasnú či predchádzajúcu imunosupresívnu terapiu [4].

Rituximab nemá priamy efekt na hladiny imunoglobulínov, pretože dlho žijúce plazmatické bunky, ktoré produkujú protilátky, nenesú znak CD20, a nie sú teda z cirkulácie odstránené. Po jednorazovom podaní obvykle nedôjde k zníženiu hladín protilátok, ale po opakovanej liečbe bol zaznamenaný postupný pokles IgM a IgG v sére pod normu o variabilnú frekvenciu v asociáciách s infekciami a v závislosti od základného ochorenia, rôznych komorbidít či komedikácií a tiež od vstupných hladín Ig. Otázke vzniku hypogamaglobulinémie pri B-deplečnej liečbe a jej manažmente je v posledných rokoch venovaná stále väčšia pozornosť.

Z reumatologických indikácií je rituximab registrovaný v kombinácii s metotrexátom na liečbu dospelých pacientov s ťažkou aktívnou reumatoidnou artritídou (RA), ktorí dostatočne neodpovedali na liečbu ďalšími liekmi modifikujúcimi chorobu (DMARDs) vrátane jednej či viac terapií inhibítormi tumor nekrotizujúceho faktora alfa (TNF-α) alebo túto liečbu netolerovali. Ďalšou indikáciou sú ANCA-asociované vaskulitídy (AAV) v kombinácii s glukokortikoidmi: závažná aktívna granulomatóza s polyangiitídou (Wegenerova), mikroskopická polyangiitída a s nižšou hladinou dôkazov a stupňom odporučenia tiež eozinofilná granulomatóza s polyangiitídou (sy Churga-Straussovej) [SPC a 5]. U dospelých pacientov s RA je schválené podanie 2 intravenóznych infúzií po 1 grame v odstupe 14 dní v cykle, s opakovaním liečby pri relapse alebo v pravidelnom režime po pol roku. Pri AAV sú na indukciu remisie odporučené 4 infúzie po 375 mg/m2 v týždennom odstupe. Aj napriek neúspechu v kontrolovaných klinických štúdiách je podávaný off-label (po schválení úhrady poisťovňou) v jednotlivých prípadoch rezistentných foriem systémového lupusu (SLE), Sjögrenovho syndrómu, systémovej sklerodermie a idiopatických zápalových myopatií [6], keď väčšinou využívame dávkovaciu schému schválenú pre RA.

Na rozdiel od záverov z prvých kontrolovaných klinických hodnotení RTX u pacientov s RA ukazujú analýzy klinických registrov a kohortovej štúdie v širšom spektre reumatologických indikácií, že existuje podskupina chorých, ktorí môžu mať pri dlhodobej liečbe rituximabom väčší sklon k infekciám a boli identifikované tiež ich rizikové faktory. Nasledujúci text obsahuje prehľad literárnych údajov aj vlastných skúseností z pracoviska autorky k tejto problematike.

Literárny prehľad k riziku infekcií a hypogamaglobulinémie

V súhrnnom hodnotení predregistračných kontrolovaných klinických štúdií počas 11-ročného sledovania viac než 3,5 tisíc chorých s RA nebolo po podaní opakovaných (až 20) cyklov RTX zaznamenané významné zvýšenie rizika vážnych infekcií oproti placebu [7]. Avšak v metaanalýze 18 štúdií zahŕňajúcich viac než 400 pacientov s AAV liečených RTX bola incidencia ťažkých infekcií 2× vyššia, čo bolo vysvetľované systémovou povahou ochorenia s orgánovým postihnutím obličiek a pľúc a vyššími dávkami kortikosteroidnej terapie [8]. Navyše v dánskom klinickom registri DANBIO bolo pri sledovaní viac než 3,5 tisíc pacientov s RA liečených rituximabom zistené vyššie riziko infekčných komplikácií vyžadujúcich antibiotickú liečbu v porovnaní s inými biologickými chorobu modifikujúcimi liečivami (bDMARDs) 2. línie (o 13 % oproti abataceptu a o 11 % oproti tocilizumabu), avšak s individuálne variabilným sklonom k infekciám, vo väzbe na vek, predchádzajúcu biologickú liečbu a fajčenie [9].

Retrospektívna analýza dát 700 pacientov liečených RTX pre rôzne reumatické ochorenia (RA, SLE, AAV a iné) ukázala na prediktory vážnych infekcií, a to komorbidity (anamnéza ťažkých infekcií, nádory, chronické pľúcne ochorenia, diabetes, kardiálna insuficiencia), vyššie dávky súčasnej kortikoterapie a faktory asociované s mechanizmami účinku rituximabu zahŕňajúce zníženie hladiny imunoglobulínu G (IgG) v sére pod 6 g/l a neutropéniu, ale nie počty B lymfocytov či stav B deplécie. U chorých so znížením IgG bola zaznamenaná vyššia frekvencia ťažkých infekcií. U pacientov, kde hypogamaglobulinémia IgG (hypo-IgG) vznikla počas terapie RTX, bola incidencia ťažkých infekcií takmer 2× vyššia než pred jej vznikom [6].

Obdobne bola referovaná asociácia rizika ťažkých infekcií so znížením vstupných hladín IgG pod 6 g/l (pomer šancí [OR] 4,9) a ďalej s chronickým pľúcnym ochorením a/alebo kardiálnou nedostatočnosťou (OR 3) pri dlhodobom sledovaní 1 303 chorých z francúzskeho registra liečených RTX pre RA [10]. Prevalencia ťažkých infekcií u chorých s hypo-IgG bola 4× vyššia oproti pacientom s normálnou hladinou IgG.

Do predregistračných kontrolovaných liekových štúdií s RA boli zaraďovaní pacienti s normálnou hladinou Ig a bez infekcií. Avšak pokiaľ boli hodnotení zvlášť chorí, u ktorých vznikla hypo-IgG počas študijnej liečby RTX, bola aj tu zaznamenaná > 2× vyššia incidencia vážnych infekcií oproti pacientom, u ktorých k zníženiu IgG nedošlo [7].

Je známe, že pri terapii RTX dochádza najskôr k zníženiu sérových hladín imunoglobulínového izotypu M (IgM) so stúpajúcou prevalenciou od 10 % po prvom cykle až k 40 % po opakovanom podaní pri RA a 58 % pri SLE a AAV. Avšak pokles IgM bol vo väčšine štúdií z hľadiska rizika infekcií menej významný než pokles hladín IgG [6, 7, 11 – 15].

Ako ukazujú recentné prehľady, počas posledného desaťročia bola venovaná zvýšená pozornosť štúdiu zníženia IgG pri B-deplečnej liečbe z hľadiska prevalencie, rizikových faktorov a klinickej významnosti [16 – 18]. Prevalencia poklesu IgG pod normu po opakovanom podaní RTX sa líšila podľa diagnózy. U pacientov s RA bol v analýze kontrolovaných štúdií zaznamenaný rozvoj hypo-IgG po niekoľkoročnej liečbe RTX v 14,8 % [7] a v observačnej klinickej kohorte po 5 rokoch v 22,2 % prípadov [11]. V registroch vaskulitíd a autoimunitných reumatických ochorení dosahovala prevalencia 34 a 30 % [12, 13] a pri AAV 32 a 36,4 % [4, 19]. Pri SLE bola hypo-IgG menej častá, a to v 7 a 12,2 %. Tu skôr dochádzalo k normalizácii vstupnej hypogamaglobulinémie IgG [14, 20]. U detí liečených rituximabom pre autoimunitné ochorenia bola prevalencia hypo-IgG vyššia (46 % pri SLE a 60 % pri AAV), než ako bolo publikované u dospelých s porovnateľnými diagnózami [21].

Pri všetkých diagnózach bolo zvýšené riziko symptomatickej hypogamaglobulinémie viazané aj na preexistujúci pokles IgG prítomný ešte pred začatím liečby RTX a ďalej na vyššiu kumulatívnu aj dennú dávku kortikoidov. Do súvislosti s kortikoidnou premedikáciou bolo tiež kladené pozorovanie maxima vážnych infekčných príhod vždy do pol roka po každej infúzii opakovanej liečby RTX, pričom polovica z nich sa objavila v prvých 3 mesiacoch. Variabilitu frekvencie hypogamaglobulinémie ďalej ovplyvňujú imunosupresívne režimy jednotlivých chorôb. U chorých s AAV a SLE bola vstupná hypo-IgG rôzne silne asociovaná s kumulatívnou dávkou predtým podaného cyklofosfamidu (CFS) a jej progresiou či novým poklesom IgG počas terapie RTX. Bola tiež viazaná na súčasnú liečbu CFS či ďalšími imunosupresívami, ako sú mykofenolát mofetil alebo cyklosporín [10 – 12, 14, 19, 22, 23].

Zistené prevalencie hypo-IgG sú modifikované tým, ako sú definované hraničné hladiny pre zníženie IgG v sére, a časom sledovania. Napríklad z celkovo 34 % pacientov zo 177 liečených RTX pre autoimunitné reumatické ochorenia (SLE a AAV), ktorí mali IgG pod dolnou hranicou normy (6 g/l), pripadalo na incidenciu miernej hypo-IgG (teda 5 – 5,9 g/l) 10 %, strednej hypo-IgG (3 – 4,9 g/l) 20 % a ťažkej hypo-IgG (< 3 g/l) 4 %. Pričom k hraničnému poklesu IgG pod 6 g/l počas opakovaného podania RTX došlo v mediáne 18 mesiacov od začatia liečby a medián času do zníženia pod 3 g/l bol 35 mesiacov [12].

Na pretrvanie hypogamaglobulinémie má vplyv dĺžka liečby, teda počet opakovaných podaní. Zníženie IgG, ktoré vzniklo počas prvých 3 mesiacov od začiatku terapie RTX, môže byť až v polovici prípadov prechodné, ako bolo zaznamenané analýzou dát 223 pacientov s AAV, SLE a ďalšími AZRO, z ktorých > 50 % bolo súčasne liečených cyklofosfamidom. Hypo-IgG, ktorá vznikne až po mnohých opakovaniach liečby RTX, obvykle pretrváva dlhodobo [13].

Naše skúsenosti s dlhodobou liečbou

Týmto literárnym údajom zodpovedajú aj naše skúsenosti z pilotnej štúdie vykonané v Reumatologickom ústave v Prahe, v rámci ktorej sme hodnotili vznik hypogamaglobulinémie v skupine 234 pacientov dlhodobo liečených rituximabom pre RA v období rokov 2007 – 2015, u ktorých boli priebežne kontrolované hladiny Ig v sére. Priemerný vek chorých bol 58 ± 13,4 roka. Dĺžka sledovanej liečby RTX dosahovala až 8 rokov (priemer 3,8 ± 2,2 roka). Vo všetkých imunoglobulínových izotypoch sme zaznamenali štatisticky významný pokles hladín v sére pri poslednej kontrole párovým porovnaním oproti vstupným hodnotám (p < 0,0001). Podiel pacientov s poklesom hladiny IgG pod dolnou hranicou referenčného rozmedzia stúpol z 5 % pred liečbou na 28 % pri poslednej kontrole, pre IgM z 1 na 24 % a pre IgA z 0 na 5 % (pozri obr. 1a).

Pri analýze vývoja hladín IgG v čase u 114 pacientov, ktorí mali vstupné vyšetrenie, po 12 mesiacoch a u 93 tiež po 24 mesiacoch bolo zaznamenané priemerné zníženie IgG o 1,99 g/l za rok. Bez ohľadu na obdobie trvania liečby RTX sme počas terapie zistili postupné zníženie hladiny IgG pod 5 g/l u 25 pacientov (pozri obr. 1b). Šlo o chorých pomerne širokého vekového rozptylu (64,9 ± 26,4 roka) a s dlhým trvaním terapie RA (obdobie od stanovenia diagnózy 20,3 ± 3,2 roka), ktorí boli na RTX 1 – 8 rokov a podstúpili 1 – 12 cyklov (medián 6 cyklov). Liečba bola ukončená u 11 pacientov, z toho v 5 prípadoch (20 %) pre infekcie spojené s hypogamaglobulinémiou IgG. Po rozvoji hypo-IgG sme aj u týchto pacientov zaznamenali častejší výskyt infekcií. Po poklese IgG sa zvýšila incidencia všetkých infekcií zo 14,81/100 pacientorokov (PR) na 26,68/100 PR a takisto závažných infekcií (z 0,77/100 na 6,67/100 PR).

Súčasne sme zistili, že významnými prediktormi poklesu IgG boli predovšetkým celková podaná dávka rituximabu a tiež vek pri začatí terapie. V priemere sa hladina IgG znížila o 0,302 g/l s každou ďalšou aplikáciou 1 g RTX (p < 0,001). Podobné asociácie publikovali tiež iní autori.

Väzba hypogamaglobulinémie a infekcií na celkové dávky RTX a ich redukciu

V literárnych zdrojoch bol zaznamenaný nesignifikantný trend asociácie poklesu sérových hladín IgG s celkovou dávkou RTX u pacientov liečených pre AZRO, za modifikácie už zmienenými faktormi týkajúcimi sa komorbidít a ďalšej medikácie [12]. V metaanalýze 13 klinických štúdií s pacientmi s AAV bola zistená významná väzba prevalencie ťažkých infekcií na kumulatívnu dávku RTX so vzostupom o 4 % na každých podaných 100 mg RTX [8]. Navyše, zníženie dávky RTX v opakovaných cykloch bolo spojené s vyššími hladinami IgG a menším výskytom ťažkých infekcií.

Metaanalýza randomizovaných klinických štúdií ukázala signifikantne vyššie hladiny IgG u chorých s RA liečených redukovanou dávkou RTX (2 infúzie po 500 mg) oproti plnej dávke (po 1 000 mg) a nevýznamnú redukciu ťažkých infekcií [24]. Počas 5-ročného sledovania takmer 2-tisíc pacientov s RA vo Francúzskom registri AIR bola opakovaná liečba RTX v redukovanej dávke spojená s významne nižšou incidenciou vážnych infekcií (2,2/100 PR) v porovnaní s pacientmi liečenými štandardnou plnou dávkou (3,8/100 PR), a to aj po adjustácii na dávku kortikoidov či na ďalšie rizikové faktory [25].

Klinické prejavy a odporúčania pre sledovanie osôb liečených B depléciou

Klinické prejavy hypogamaglobulinémie, teda prítomnosť ťažkých, protrahovaných alebo neobvyklých infekcií, ktoré sa opakujú aj napriek adekvátnej antibiotickej (ATB) terapii a ATB profylaxii (SPUR – severe, persistent, unusual, recurrent), sú známe z oblasti primárnych protilátkových imunodeficiencií. Nezáleží na tom, čo je príčinou poruchy tvorby protilátok a či ide o hypogamaglobulinémiu primárnu, alebo sekundárnu, najmä ak ide o hypogamaglobulinémie spôsobené poruchou tvorby imunoglobulínov (hypogamaglobulinémie zo straty Ig sú obvykle klinicky menej významné) [26].

Sú to predovšetkým sino-broncho-pulmonálne infekcie spôsobené opuzdrenými organizmami, ako sú pneumokoky, a ďalšími bakteriálnymi patogénmi (napr. Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Serratia a Staphylococcus aureus). Prvým prejavom môže byť aj pneumokoková či meningokoková sepsa, bez predchádzajúcej anamnézy opakovaných respiračných infekcií [16, 23]. Schematické znázornenie charakteru infekcií a ich patogénov je zhrnuté na obr. 2.

Väzba infekcií na hladiny IgG v sére je variabilná. Chorí s prechodnou hraničnou hypogamaglobulinémiou na začiatku B deplécie väčšinou nemajú zvýšenú početnosť infekcií [27] a nepotrebujú substitúciu imunoglobulínmi [17]. Zatiaľ čo tam, kde došlo pri RTX k prehĺbeniu preexistujúcej hypogamaglobulinémie IgG, je riziko infekcií vyššie [27]. Závažné a rekurentné infekcie sa najčastejšie objavujú u pacientov s hladinou IgG v sére < 3 – 5 g/l. Sú však aj prípady chorých s veľmi nízkymi hladinami IgG (< 2 g/l), pri ktorých sa prvá závažná infekcia objaví až po dlhšom asymptomatickom období, môže však mať až fatálny priebeh.

Vyhodnotenie rizika ťažkých infekcií pri hypogamaglobulinémii asociovanej s terapiou RTX v praxi je limitované prehliadnutím infekčných epizód, absenciou vstupného vyšetrenia hladín Ig a priebežného sledovania ich vývoja alebo neadekvátnou interpretáciou laboratórneho nálezu v klinickom kontexte a neznalostí ďalších rizikových faktorov. Diagnóza klinicky symptomatickej hypogamaglobulinémie sa tak môže oneskoriť aj o roky. Neskorá identifikácia chorých, ktorí môžu profitovať zo substitúcie gamaglobulínov, potom môže popri zvýšenej mortalite [27] vyústiť do zbytočných hospitalizácií a nevratných pľúcnych komplikácií, ako sú bronchiektázia [16].

Vzhľadom na recentné poznatky o možnom výskyte vážnych infekcií počas opakovanej liečby rituximabom sa odporúča sledovanie hladín Ig a dôsledné monitorovanie infekcií, najmä pri prítomnosti rizikových faktorov [6]. Meranie hladiny celkových imunoglobulínov IgM, IgA a IgG v sére sa odporúča už pred začatím terapie, ďalej pred každým opakovaným podaním rituximabu a najmenej v intervale 6 – 12 mesiacov od poslednej infúzie.

Nízke hladiny IgG signalizujú zvýšené riziko progresie hypogamaglobulinémie a infekčných komplikácií a vyžadujú zvýšenú opatrnosť [5, 28, 29]. Voľba B-deplečnej liečby v teréne preexistujúcej zníženej hladiny IgG musí byť zvážená s ohľadom na závažnosť základného ochorenia a dostupnosť alternatívnej terapie s iným mechanizmom účinku [18].

Na počiatku B-deplečnej liečby by tiež mala byť vyhodnotená anamnéza zameraná na výskyt infekcií. Každý pacient aj jeho praktický lekár by mali byť poučení o možnosti rozvoja infekčných komplikácií a o nutnosti včasnej, adekvátnej a primerane dlhej ATB terapie, predovšetkým u chorých s hypogamaglobulinémiou [16]. Praktický lekár by mal byť informovaný o vhodnosti doplniť odporúčanú vakcináciu a o jej časovaní vzhľadom na zníženie účinnosti vakcín liečbou cielenou na B lymfocyty.

Znalosť vstupnej hladiny IgG a anamnézy infekcií tiež môže byť vodidlom pri neskoršom odlíšení sekundárnej poliekovej hypogamaglobulinémie od nerozpoznanej primárnej protilátkovej imunodeficiencie, ako je bežná variabilná imunodeficencia (CVID) [17]. U jedincov s hypogamaglobulinémiou a ďalšími rizikovými faktormi týkajúcimi sa komorbidít a imunosupresívnej liečby by sledovanie hladín Ig malo pokračovať dlhšie než rok od ukončenia B-deplečnej terapie [5, 29].

Počas terapie je nutné cielené sledovanie častých aj menej závažných infekcií a súčasne zohľadnenie iných faktorov, ktoré zvyšujú riziko ťažkých infekčných komplikácií nezávisle od B deplécie – komorbidity, kortikoterapia a ďalšia imunosupresívna liečba (cyklofosfamid, mykofenolát mofetil, cyklosporín) a tiež prípadný výskyt neskorej neutropénie [17, 23]. Zvýšená pozornosť by sa mala venovať hypogamaglobulinémii u pediatrických pacientov [21].

Liečba hypogamaglobulinémie a modifikácia liečby základného ochorenia

Imunoglobulínová substitučná terapia (IGST) klinicky a laboratórne signifikantných poliekových hypogamaglobulinémii je medzinárodne uznávaná a má svoje nespochybniteľné miesto [17, 23, 30 – 33]. Jej začatie by malo byť výsledkom zdieľaného rozhodnutia lekára s pacientom. Indikácia IGST je podmienená v prvom rade infekciami, nedostatočným účinkom ATB profylaxie, nízkou hladinou IgG (< 4 g/l) a/alebo nízkou špecifickou protilátkovou odpoveďou na vakcináciu polysacharidovými antigénmi. Zatiaľ nie je jednoznačne určená hraničná hladina IgG v sére pre zavedenie substitúcie u asymptomatických jedincov, ale hladina < 3 g/l je hodná pozornosti, pretože väčšina infekcií je pozorovaná pri poklese IgG pod túto hodnotu. Pokiaľ infekcie nie sú časté alebo závažné, stačí monitorovanie stavu a hladín IgG a pri poklese pod 3 g/l konzultovať imunológa. [5, 17]. Podľa odporúčaní Českej spoločnosti alergiológie a klinickej imunológie ČLS JEP (ČSAKI) je z hľadiska sérovej hladiny IgG možné u chorých s nejasne definovanou diagnózou považovať pokles IgG pod 2 g/l za vysoko indikovaný na substitučnú liečbu. Bežne sa však terapia zvažuje už pri poklese IgG pod 5 g/l [34].

Imunológ následne rozhodne o začatí IGST, obvykle v dávke 0,4 – 0,8 mg/kg/mesiac v intravenóznej alebo podkožnej infúzii, s úpravou podľa hladín IgG, frekvencie infekcií, prítomnosti individuálnych rizikových faktorov pacienta a tolerancie. U niektorých jedincov so sekundárnou protilátkovou imunodeficienciou pozorujeme obnovu vlastnej produkcie imunoglobulínov a môžeme zvažovať redukciu dávok aj ukončenie IGST.

Prvý návrh odporúčaných postupov na liečbu sekundárnej protilátkovej imunodeficiencie vzniknutej pri terapii cielenej na B lymfocyty u pacientov s autoimunitnými reumatickými ochoreniami vyšiel na podklade literárnej rešerše a hlasovania medziodborovej skupiny v roku 2019 vo Veľkej Británii [29].

Vzhľadom na to, že (ako je uvedené v SPC) rituximab by sa nemal podávať pacientom so zníženou funkciou imunitného systému alebo s anamnézou chronických infekcií alebo v podmienkach, ktoré môžu zvýšiť náchylnosť pacientov na vážne infekcie, napr. hypogamaglobulinémiu, treba pokračovanie v terapii u takých jedincov starostlivo zvážiť. Pri znížení hladiny IgG v sére pod 5 g/l a trende k ďalšiemu poklesu je vhodné uvažovať o prerušení aplikácie RTX, znížení dávky v cykle, prípadne o zmene frekvencie opakovanej liečby z pevného intervalu na podanie podľa aktivity. Zároveň je však nutné zohľadniť závažnosť a aktivitu základného ochorenia a tiež dostupnosť alternatívnej biologickej liečby s iným mechanizmom účinku [12, 29].

Záver

V závere treba predovšetkým zdôrazniť, že sekundárne protilátkové deficiencie sú často prehliadaným a podceňovaným problémom. Ich včasná diagnostika a vytypovanie pacientov v riziku klinicky významnej sekundárnej imunodeficiencie závisí od cieleného sledovania varovných signálov a rizikových faktorov. Protilátkové deficiencie môžu byť reverzibilné len u časti chorých so sekundárnou hypogamaglobulinémiou a môžu progredovať aj po ukončení B-deplečnej liečby (pozri schému na obr. 3).

Zavedenie substitučnej liečby imunoglobulínmi je otázkou medziodborovej spolupráce s imunológom, ktorý ju indikuje na podklade nielen hladín IgG, ale predovšetkým klinického nálezu, anamnézy infekcií, efektu antibiotickej terapie, účinnosti ATB profylaxie a špecifickej protilátkovej odpovede na vakcináciu. Všetci pacienti s častými a závažnými infekciami by mali byť konzultovaní s imunológom aj bez ohľadu na hladiny Ig.

   

Poďakovanie

Pripravené s využitím dát z registra ATTRA a s inštitucionálnou podporou RVO-0023728.

      

MUDr. Olga Kryštůfková, Ph.D.
ambulance klinické imunologie, Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK v Praze

     

Literatúra:

 1. Patel SY, Carbone J, Jolles S. The expanding field of secondary antibody deficiency: causes, diagnosis, and management. Front Immunol 2019; 10: 33.
 2. Dhalla F, Misbah SA. Secondary antibody deficiencies. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2015; 15: 505–513.
 3. Duraisingham SS, Buckland MS, Grigoriadou S, Longhurst HJ. Secondary antibody deficiency. Expert Rev Clin Immunol 2014; 10: 583–591.
 4. Thiel J, Rizzi M, Engesser M et al. B cell repopulation kinetics after rituximab treatment in ANCA-associated vasculitides compared to rheumatoid arthritis, and connective tissue diseases: a longitudinal observational study on 120 patients. Arthritis Res Ther 2017; 19: 101.
 5. Yates M, Watts RA, Bajema IM et al. EULAR/ERA-EDTA recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis. Ann Rheum Dis 2016; 75: 1583–1594.
 6. Md Yusof MY, Vital EM, McElvenny DM et al. Predicting severe infection and effects of hypogammaglobulinemia during therapy with rituximab in rheumatic and musculoskeletal diseases. Arthritis Rheumatol 2019; 71: 1812–1823.
 7. van Vollenhoven RF, Fleischmann RM, Furst DE et al. Longterm safety of rituximab: final report of the Rheumatoid Arthritis Global Clinical Trial Program over 11 years. J Rheumatol 2015; 42: 1761–1766.
 8. Thery-Casari C, Euvrard R, Mainbourg S et al. Severe infections in patients with anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitides receiving rituximab: a meta-analysis. Autoimmun Rev 2020; 19: 102505.
 9. Gron KL, Glintborg B, Norgaard M et al. Overall infection risk in rheumatoid arthritis during treatment with abatacept, rituximab and tocilizumab; an observational cohort study. Rheumatology (Oxford) 2020; 59: 1949–1956.
 10. Gottenberg JE, Ravaud P, Bardin T et al. Risk factors for severe infections in patients with rheumatoid arthritis treated with rituximab in the autoimmunity and rituximab registry. Arthritis Rheum 2010; 62: 2625–2632.
 11. de la Torre I, Leandro MJ, Valor L et al. Total serum immunoglobulin levels in patients with RA after multiple B-cell depletion cycles based on rituximab: relationship with B-cell kinetics. Rheumatology (Oxford) 2012; 51: 833–840.
 12. Marco H, Smith RM, Jones RB et al. The effect of rituximab therapy on immunoglobulin levels in patients with multisystem autoimmune disease. BMC Musculoskelet Disord 2014; 15: 178.
 13. Roberts DM, Jones RB, Smith RM et al. Rituximab-associated hypogammaglobulinemia: incidence, predictors and outcomes in patients with multi-system autoimmune disease. J Autoimmun 2015; 57: 60–65.
 14. Reddy V, Martinez L, Isenberg DA et al. Pragmatic treatment of patients with systemic lupus erythematosus with rituximab: long-term effects on serum immunoglobulins. Arthritis Care Res (Hoboken) 2017; 69: 857–866.
 15. van Vollenhoven RF, Emery P, Bingham CO 3rd et al. Longterm safety of patients receiving rituximab in rheumatoid arthritis clinical trials. J Rheumatol 2010; 37: 558–567.
 16. Wijetilleka S, Jayne D, Mukhtyar C, Karim MY. Iatrogenic antibody deficiency from B-cell targeted therapies in autoimmune rheumatic diseases. Lupus Sci Med 2019; 6: e000337.
 17. Wijetilleka S, Mukhtyar C, Jayne D et al. Immunoglobulin replacement for secondary immunodeficiency after B-cell targeted therapies in autoimmune rheumatic disease: systematic literature review. Autoimmun Rev 2019; 18: 535–541.
 18. Kado R, Sanders G, McCune WJ. Suppression of normal immune responses after treatment with rituximab. Curr Opin Rheumatol 2016; 28: 251–258.
 19. Padoan R, Felicetti M, Gatto M et al. Rituximab-associated hypogammaglobulinaemia in ANCA-associated vasculitis and connective tissue diseases: a longitudinal observational study. Clin Exp Rheumatol 2020; 38 Suppl. 124 (2): 188–194.
 20. Aguiar R, Araujo C, Martins-Coelho G, Isenberg D. Use of rituximab in systemic lupus erythematosus: a single center experience over 14 years. Arthritis Care Res (Hoboken) 2017; 69: 257–262.
 21. Khojah AM, Miller ML, Klein-Gitelman MS et al. Rituximab-associated hypogammaglobulinemia in pediatric patients with autoimmune diseases. Pediatr Rheumatol Online J 2019; 17: 61.
 22. Besada E, Koldingsnes W, Nossent JC. Serum immunoglobulin levels and risk factors for hypogammaglobulinaemia during long-term maintenance therapy with rituximab in patients with granulomatosis with polyangiitis. Rheumatology (Oxford) 2014; 53: 1818–1824.
 23. Roberts DM, Jones RB, Smith RM et al. Immunoglobulin G replacement for the treatment of infective complications of rituximab-associated hypogammaglobulinemia in autoimmune disease: a case series. J Autoimmun 2015; 57: 24–29.
 24. Bredemeier M, Campos GG, de Oliveira FK. Updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials comparing low- versus high-dose rituximab for rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2015; 34: 1801–1805.
 25. Henry J, Gottenberg JE, Rouanet S et al. Doses of rituximab for retreatment in rheumatoid arthritis: influence on maintenance and risk of serious infection. Rheumatology (Oxford) 2018; 57: 538–547.
 26. Jolles S, Chapel H, Litzman J. When to initiate immunoglobulin replacement therapy (IGRT) in antibody deficiency: a practical approach. Clin Exp Immunol 2017; 188: 333–341.
 27. Barmettler S, Ong MS, Farmer JR et al. association of immunoglobulin levels, infectious risk, and mortality with rituximab and hypogammaglobulinemia. JAMA Netw Open 2018; 1: e184169.
 28. Buch MH, Smolen JS, Betteridge N et al. Updated consensus statement on the use of rituximab in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2011; 70: 909–920.
 29. Wijetilleka S, Jayne DR, Mukhtyar C et al. Recommendations for the management of secondary hypogammaglobulinaemia due to B cell targeted therapies in autoimmune rheumatic diseases. Rheumatology (Oxford) 2019; 58: 889–896.
 30. Compagno N, Malipiero G, Cinetto F, Agostini C. Immunoglobulin replacement therapy in secondary hypogammaglobulinemia. Front Immunol 2014; 5: 626.
 31. Duraisingham SS, Buckland M, Dempster J et al. Primary vs. secondary antibody deficiency: clinical features and infection outcomes of immunoglobulin replacement. PLoS One 2014; 9: e100324.
 32. Spadaro G, Pecoraro A, De Renzo A et al. Intravenous versus subcutaneous immunoglobulin replacement in secondary hypogammaglobulinemia. Clin Immunol 2016; 166–167: 103–104.
 33. Makatsori M, Kiani-Alikhan S, Manson AL et al. Hypogammaglobulinaemia after rituximab treatment-incidence and outcomes. QJM 2014; 107: 821–828.
 34. Litzman J. Léčba humorálních imunodeficiencí. Vnitřní lékařství 2019; 65: 126–130.

   

VV-MEDMAT-106351, dátum prípravy: 4. 6. 2024.Štítky
Alergológia a imunológia Detská otorinolaryngológia Detská pneumológia Hematológia Otorinolaryngológia Pediatria Pneumológia a ftizeológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa