Z první prospektivní studie v terapii těžkého eosinofilního refrakterního astmatu biologickým přípravkem v reálné klinické praxi plyne, že přípravek Nucala významně snižuje exacerbace těžkého eozinofilního astmatu

13. 12. 2019

Výsledky předběžné analýzy studie REALITI-A prezentované na kongresu Evropské respirační společnosti.

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Společnost GlaxoSmithKline plc (GSK) prezentovala nové údaje k přípravku Nucala (mepolizumab), které získala z předběžné analýzy studie REALITI-A, což je celosvětově první prospektivní observační studie biologické léčby u pacientů s těžkým eozinofilním astmatem v reálné klinické praxi. Z výsledků plyne významné snížení výskytu exacerbací a užívání perorálních kortikosteroidů (oral corticosteroid, OCS) oproti předchozím 12 měsícům u pacientů, kteří v rámci běžné péče po dobu jednoho roku užívali přípravek Nucala.

Christopher Corsico, senior viceprezident pro vývoj ze společnosti GSK, řekl: „Exacerbace mohou být u pacientů s těžkým eozinofilním astmatem velice vyčerpávající. Předběžné výsledky studie REALITI-A potvrzují, že přípravek Nucala účinně snižuje výskyt exacerbací, tentokrát i v rámci běžné péče. Těšíme se, že se budeme moci po ukončení studie v roce 2021 podělit o její konečné výsledky.“

REALITI-A je dvouletá celosvětová prospektivní observační studie s jednou skupinou pacientů s těžkým eozinofilním astmatem, kterým byl nově předepsán přípravek Nucala. Studie probíhá v rámci běžné péče. Z předběžné analýzy 368 pacientů představené na kongresu Evropské respirační společnosti (ERS) v roce 2019 plyne, že ve srovnání s předchozími 12 měsíci nastalo:

  • 69% snížení ročního výskytu klinicky významných exacerbací (poměr rizik [RR] 0,31; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,27–0,35), což je primární cílový ukazatel studie; 

  • 77% snížení ročního výskytu exacerbací vyžadujících hospitalizaci / návštěvu pohotovosti (RR 0,23; 95% CI 0,18–0,30); 

  • snížení mediánu dávky OCS (n =159) z 10 mg/den na 5 mg/den, přičemž 34 % pacientů (49/143) mohlo užívání OCS zcela ukončit.1

Zkoušející studie, profesor Tim Harrison z Univerzity v Nottinghamu ve Velké Británii, dodává: „Díky studiím reálné klinické praxe, jako je studie REALITI-A, lépe rozumíme příznivým účinkům, které mohou léčivé přípravky mít nad rámec těch, které byly zjištěny v randomizovaných kontrolovaných klinických hodnoceních. Do studie REALITI-A byla zařazena širší skupina pacientů s těžkým astmatem, jejichž léčba byla zkoumána za podmínek, které lépe odráží jejich každodenní životy. Těžké eozinofilní astma může mít zničující dopad na kvalitu života pacientů, a proto jsou zjištění z předběžné analýzy poukazující na přínosy léčby mepolizumabem pro pacienty po roce trvání povzbuzující a odráží mé osobní zkušenosti s podáváním mepolizumabu. Těším se na konečné výsledky.“

Údaje o bezpečnosti získané ze studie odpovídaly výsledkům z předchozích klinických hodnocení. U 14 % (53/368) pacientů se v průběhy léčby objevily nežádoucí příhody, přičemž nejčastěji se jednalo o bolest hlavy (23/368), nevolnost (5/368), únavu (4/368), příznaky podobné chřipce (4/368), bolesti zad (3/368) a myalgii (3/368), a závažné nežádoucí příhody se během léčby objevily u < 1 % pacientů (2/368). Nedošlo k žádným úmrtím. 
Ukončení studie REALITI-A je plánováno na rok 2021 a konečné výsledky budou náležitě zveřejněny a prezentovány na budoucích vědeckých konferencích.


1 Data on file - Effectiveness and safety of mepolizumab in real-world clinical practice: the REALITI-A study, REF-27964


O studiích reálné klinické praxe

Průkaz účinnosti a bezpečnosti léčivých přípravků potřebný k získání schválení kontrolními úřady je obvykle výsledkem randomizovaných kontrolovaných studií (RKS), které jsou považovány za „zlatý standard“ medicíny založené na důkazech, neboť jsou prováděny vysoce kontrolovaným způsobem a vědecky.

Údaje z reálné praxe jsou údaje o zdravotním stavu pacientů nebo péči zdravotníků získané v jiných než tradičních podmínkách RKS a odráží každodenní zkušenosti pacientů. Důkazy z reálné praxe jsou z těchto údajů odvozeny za použití vědeckých výzkumných metod. Studie reálné klinické praxe RKS nenahrazují, neboť u nich nelze vyloučit určitá zkreslení nebo matoucí faktory stejně, jako lze v RKS, nicméně RKS doplňují o informace o účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku podávaného v rámci běžné péče.

O studii REALITI-A 

Studie REALITI-A (REAL world effectiveness of mepolizumab In paTIent care – Asthma) je dvouletá globální prospektivní observační kohortová studie s jednou skupinou, do níž jsou zařazováni pacienti s těžkým eozinofilním astmatem, kterým je nově dle úsudku lékaře (tj. bez existence předem definovaných kritérií způsobilosti) předepsán mepolizumab 100 mg k subkutánnímu podávání. 

Jedná se o první prospektivní globální studii reálné klinické praxe hodnotící biologický přípravek v léčbě těžkého eozinofilního astmatu. Do studie se plánuje zařadit 850 pacientů ze sedmi zemí. Údaje jsou shromažďovány při běžných návštěvách u lékaře a údaje za období jednoho roku před zahájením užívání přípravku jsou získány zpětně při zařazení. Primárním cílovým ukazatelem je četnost klinicky významných exacerbací (definovaných jako exacerbace vyžadující podání perorálních kortikosteroidů a/nebo návštěvu na pohotovosti či hospitalizaci). Exacerbace vyžadující návštěvu na pohotovosti / hospitalizaci a udržovací podávání perorálních kortikosteroidů jsou hlavními sekundárními cílovými ukazateli. Předběžná analýza prezentovaná na kongresu ERS vychází z údajů pacientů užívajících léčbu po dobu jednoho roku. Ukončení studie je naplánováno na rok 2021.

O těžkém astmatu a eozinofilním zánětu 

Těžké astma je definováno jako astma vyžadující léčbu vysokými dávkami inhalačních kortikosteroidů (ICS) plus další léčbu (a/nebo systémové kortikosteroidy), aby se zabránilo zhoršení nemoci do stavu, kdy se stane „nekontrolované“ nebo zůstane „nekontrolované i přes léčbu“. Skupina pacientů s těžkým eozinofilním astmatem je rovněž často charakterizována i dlouhodobým užíváním perorálních kortikosteroidů (OCS). V podskupině pacientů s těžkým eozinofilním astmatem dochází k nadměrné tvorbě eozinofilů (typ bílých krvinek), což způsobuje plicní zánět. Interleukin-5 (IL-5) je klíčovým stimulantem růstu, aktivace a přežití eozinofilů a zajišťuje nezbytnou signalizaci migrace eozinofilů z kostní dřeně do plic. Studie naznačují, že přibližně 60 % pacientů s těžkým astmatem trpí eozinofilním zánětem dýchacích cest.

O přípravku Nucala (mepolizumab) 

Mepolizumab je monoklonální protilátka, která byla jako první ve své třídě zaměřená proti IL-5, a k léčbě těžkého eozinofilního astmatu byl schválen v roce 2015. Předpokládaný mechanismus účinku brání vazbě IL-5 na receptor na povrchu eozinofilů, čímž jejich počet v krvi snižuje, avšak zcela neeliminuje.

Mepolizumab byl vyvinut k léčbě zánětlivých onemocnění způsobených zvýšenou hladinou eozinofilů. Byl podroben hodnocení u více než 3 000 pacientů ve 21 klinických studiích u různých indikací souvisejících s eozinofily. Je jediným biologickým přípravkem, u nějž existují údaje o bezpečnosti a účinnosti při léčbě těžkého eozinofilního astmatu za 4,8 roku.2, 3
Přípravek Nucala není schválen jako úleva při akutním bronchospasmu nebo pro těžké epizody astmatu.  


Khurana S et al. Long-term Safety and Clinical Benefit of Mepolizumab in Patients With the Most Severe Eosinophilic Asthma: The COSMEX Study Clin Ther. 2019 Oct;41(10):2041-2056

RFNLA022718: Overview of Exacerbation Rates: MEA115666 (COLUMBA) and MEA112997 (DREAM), REF-2157


KONTRAINDIKACE 

Přípravek Nucala by neměl být podáván pacientům s anamnézou hypersenzitivity na mepolizumab nebo pomocné látky obsažené ve složení. 

UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ 

Hypersenzitivní reakce 

Po podání přípravku Nucala se vyskytly reakce hypersenzitivity (např. anafylaxe, angioedém, bronchospasmus, hypotenze, kopřivka, vyrážka). Tyto reakce se objevují obvykle během několika hodin po podání, v některých případech však měly opožděný nástup (tj. v průběhu několika dnů). Při výskytu reakcí hypersenzitivity je třeba užívání přípravku Nucala ukončit.

Příznaky akutního astmatu nebo zhoršení onemocnění 

Přípravek Nucala se nemá používat k léčbě akutních příznaků astmatu, akutních exacerbací nebo akutního bronchospasmu.

Oportunní infekce: herpes zoster 

V kontrolovaných klinických studiích se u subjektů léčených přípravkem Nucala objevily dvě závažné nežádoucí reakce výskytu infekce herpes zoster, kdežto ve skupině s placebem se neobjevily žádné.

Snížení dávek kortikosteroidů 

Po zahájení léčby přípravkem Nucala náhle nevysazujte systémové nebo inhalační kortikosteroidy. Je-li snižování dávek kortikosteroidů vhodné, má se provádět postupně a pod dohledem lékaře. Snížení dávky kortikosteroidů může být doprovázeno systémovými abstinenčními příznaky a/nebo odhalit stavy doposud systémové, které byly léčbou systémovými kortikoidy potlačené.

Parazitární (helmintická) infekce 

Není známo, zda přípravek Nucala ovlivňuje odpověď pacienta na parazitární infekci. Pacienty s již existující helmintickou infekcí je třeba léčit před zahájením léčby přípravkem Nucala. Jsou-li pacienti infikováni během léčby přípravkem Nucala a neodpovídají-li na antihelmintickou léčbu, až do vyléčení infekce léčbu přípravkem Nucala přerušte.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (≥ 3 % a častěji se vyskytující než u placeba) hlášenými během prvních 24 týdnů dvou klinických hodnocení přípravku Nucala (a placeba) byly: bolest hlavy 19 % (18 %), reakce v místě podání injekce 8 % (3 %), bolest zad 5 % (4 %), únava 5 % (4 %), chřipka 3 % (2 %), infekce močových cest 3 % (2 %), bolest v nadbřišku 3 % (2 %), svědění 3 % (2 %), ekzém 3 % (< 1 %) a svalové křeče 3 % (< 1 %).

Systémové reakce včetně reakcí hypersenzitivity: Ve třech klinických hodnoceních hlásila systémové (alergické i nealergické) reakce 3 % pacientů, kteří užívali přípravek Nucala, oproti 5 % pacientů ze skupiny užívající placebo. Systémové alergické reakce / reakce hypersenzitivity byly hlášeny u 1 % pacientů, kteří užívali přípravek Nucala, kdežto u 2 % pacientů ze skupiny užívající placebo. Mezi projevy patřily vyrážka, svědění, bolest hlavy a myalgie. Systémové nealergické reakce hlásila 2 % pacientů, kteří užívali přípravek Nucala, a 3 % pacientů ze skupiny užívající placebo. Mezi projevy patřily vyrážka, zarudnutí a myalgie. Většina systémových reakcí se objevila v den podání. Hlášení o anafylaktické reakci byla přijata až po vydání rozhodnutí o registraci.

Reakce v místě podání injekce (např. bolest, erytém, otok, svědění, pocit pálení) se vyskytly u 8 % pacientů léčených přípravkem Nucala a u 3 % pacientů léčených placebem.

POUŽITÍ U ZVLÁŠTNÍCH POPULACÍ 

Množství údajů (výsledky u méně než 30 těhotenství) o podávání mepolizumabu těhotným ženám je omezené. U opic prochází mepolizumab placentární bariérou. Studie na zvířatech nenaznačují reprodukční toxicitu. Potenciál škodlivosti pro plod není znám.4


Nucala CZ SPC 2019, PI-4390


Závazek společnosti GSK v boji proti respiračním onemocněním 

Společnost GSK stojí již 50 let v čele vývoje léčivých přípravků zlepšujících péči o pacienty s astmatem a CHOPN. Od představení prvního selektivního krátkodobě působícího agonisty beta-receptorů na světě v roce 1969 až po registraci šesti nových způsobů léčby během posledních pěti let, které dotváří dnešní v oboru jedinečné portfolio přípravků k léčbě respiračních onemocnění, nepřestává naše společnost přinášet inovace, abychom správným pacientům nabídli tu správnou léčbu. Díky spolupráci s komunitou zdravotníků využíváme nejnovější poznatky vědy ve snaze objevit molekuly, které budou stát u zrodu budoucích léků, a porozumět jim. V našem úsilí budeme pokračovat tak dlouho, dokud nebude každý jednotlivý nádech a výdech snazší pro všechny. 

Informace pro použití: Přípravek Nucala není určen k léčbě akutních exacerbací astmatu. Během léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky spojené s astmatem nebo exacerbacemi. Pacienty je nutno poučit, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud není po zahájení léčby jejich astma pod kontrolou nebo se zhoršuje. Po podání přípravku Nucala se vyskytly akutní a opožděné systémové reakce včetně reakcí hypersenzitivity (např. kopřivka, angioedém, vyrážka, bronchospasmus, hypotenze). Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly bolest hlavy, reakce v místě podání injekce a bolest zad.

Zkrácená informace o přípravku: Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Podezření na nežádoucí účinky nám, prosím, hlaste na cz.safety@gsk.com. Název přípravku: Nucala 100 mg prášek pro injekční roztok, Nucala 100 mg injekční roztok v předplněném peru a v předplněné injekční stříkačce.* Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje mepolizumabum 100 mg, 1 ml roztoku v předplněném peru a stříkačce obsahuje mepolizumabum 100 mg.* Indikace: Nucala je indikována jako přídatná léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých pacientů, dospívajících a dětí ve věku 6 let a starších.* Dávkování: Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší: Doporučená dávka mepolizumabu je 100 mg s. c. jednou za 4 týdny. Děti ve věku 6–11 let: Doporučená dávka mepolizumabu je 40 mg s. c. jednou za 4 týdny.* Přípravek Nucala 100 mg ve formě injekčního roztoku v předplněném peru a v injekčním roztoku v předplněné injekční stříkačce není určen k podání této skupině. Přípravek Nucala je určen pouze pro subkutánní injekční podání. Injekce může být podána do horní části paže, do stehna nebo břicha. Při autopodání léčiva jsou doporučená místa podání do břicha nebo stehna. Ošetřující osoba může přípravek Nucala podat rovněž do horní části paže.* Prášek je před podáním nutno rekonstituovat a rekonstituovaný roztok má být okamžitě aplikován. Pokyny pro rekonstituci léčivého přípravku před podáním viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Nucala se nemá používat k léčbě akutních exacerbací astmatu. Během léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky spojené s astmatem nebo exacerbacemi. Pacienty je nutno poučit, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud není po zahájení léčby jejich astma pod kontrolou nebo se zhoršuje. Pokud je požadováno snižování dávek kortikosteroidů, má být postupné a prováděné pod dohledem lékaře. Hypersenzitivita a reakce spojené s podáním: Po podání přípravku Nucala se vyskytly akutní a opožděné systémové reakce včetně reakcí hypersenzitivity (např. kopřivka, angioedém, vyrážka, bronchospasmus, hypotenze). Tyto reakce se objevují většinou během několika hodin po podání, v některých případech však měly opožděný nástup (v průběhu několika dnů) a mohou se poprvé objevit až po delší době léčby. Parazitární infekce: Pacienty s již existující helmintickou infekcí je nutno před zahájením léčby přípravkem Nucala léčit. Jsou-li pacienti infikováni během léčby přípravkem Nucala a neodpovídají-li na antihelmintickou léčbu, je třeba zvážit dočasné přerušení léčby. Interakce: Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Pravděpodobnost potenciálních lékových interakcí s mepolizumabem je nízká. Těhotenství: Z bezpečnostních důvodů se upřednostňuje nepodávat přípravek Nucala v průběhu těhotenství. Podávání přípravku Nucala těhotným ženám je třeba zvážit, pouze pokud očekávaný přínos pro matku převýší jakékoli možné riziko pro plod. Kojení: Není známo, zda se mepolizumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Mepolizumab se však vylučoval do mléka opic rodu Cynomolgus v koncentracích nižších než 0,5 % koncentrací detekovaných v plazmě. O tom, zda přerušit kojení nebo ukončit podávání přípravku Nucala, je nutno rozhodnout na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku. Fertilita: K dispozici nejsou žádné údaje týkající se fertility u člověka. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Nucala nemá žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Velmi časté: bolest hlavy, časté: infekce dolních cest dýchacích, infekce močových cest, faryngitida, hypersenzitivní reakce (systémové alergické), anafylaxe, kongesce nosní sliznice, bolest v nadbřišku, ekzém, bolest zad, reakce spojené s podáním (systémové nealergické), reakce v místě podání injekce, pyrexie. U pediatrické populace byl profil NÚ stejný jako u dospělých.* Ostatní nežádoucí účinky viz SPC. Doba použitelnosti: 4 roky*(prášek), 2 roky*(předplněné formy). Zvláštní opatření pro uchovávání: Prášek: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Podmínky uchovávání po rekonstituci viz SPC. Předplněné formy: Uchovávejte v chladničce (2–8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pokud je to nutné, přípravek Nucala v předplněném peru a v předplněné injekční stříkačce může být vyjmut z chladničky a uchováván v neotevřeném balení po dobu až 7 dnů při pokojové teplotě (do 30 °C), pokud je chráněn před světlem. Po 7 dnech mimo chladničku je třeba balení zlikvidovat. Předplněné pero nebo předplněná injekční stříkačka musí být podána do 8 hodin po otevření balení. Pokud není balení přípravku podáno do 8 hodin, je třeba ho zlikvidovat.* Druh obalu a obsah balení: 10ml injekční lahvička z bezbarvého skla (sklo třídy I) s brombutylovou pryžovou zátkou a šedým hliníkovým uzávěrem s plastovým krytem obsahující 100 mg prášku pro injekční roztok. Velikost balení: 1 injekční lahvička. Nucala 100 mg injekční roztok v předplněném peru, v předplněné injekční stříkačce. Velikost balení: 1 předplněné pero či stříkačka.*

* Všimněte si prosím změny ve zkrácené informaci o přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irsko.

Registrační čísla: EU/1/15/1043/001, EU/1/15/1043/002, EU/1/15/1043/003, EU/1/15/1043/004, EU/1/15/1043/005, EU/1/15/1043/006. Datum registrace: 2. 12. 2015. Datum revize textu: 31. 7. 2019. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Dle indikačního omezení, viz www.súkl.cz. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v souhrnu údajů o přípravku (SPC) na www.gskkompendium.cz, nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s. r. o., Hvězdova 1734/2c, 140 00  Praha 4; tel.: 222 001 111; fax: 222 001 444; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky nám, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Zkrácená informace o přípravu je platná k datu vydání: 15. 11. 2019.

PM-CZ-MPL-ADVR-190005, připraveno v listopadu 2019.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa