Vynikající snášenlivost subkutánního methotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy umožňuje jeho dlouhodobé užívání

21. 5. 2018

Portugalská studie ukázala vynikající snášenlivost subkutánně podávaného methotrexátu (MTX) u pacientů s revmatoidní artritidou v porovnání s jeho perorální formou v reálné praxi. Výhodou s.c. formy byla především absence gastrointestinálních nežádoucích příhod.

Sledovaná populace

Retrospektivní multicentrická studie UMAR byla provedena na 7 revmatologických pracovištích v Portugalsku. Zařazeno bylo 50 dospělých pacientů s revmatoidní artritidou (RA), kteří netolerovali léčbu p.o. MTX nebo u nich tato léčba selhala (podle kritérií definovaných Portugalskou revmatologickou společností), a byl jim nasazen s.c. MTX (v letech 2009 a 2010). Průměrný věk pacientů činil 56 let, 87 % tvořily ženy a střední doba trvání RA byla 11,04 roku.

Předchozí léčba p.o. MTX byla podávána v průměrné dávce 14,31 mg, průměrně po dobu 56 měsíců (SD 53 měsíců). Vysazena byla v 70 % případů z důvodu nedostatečné účinnosti, ve 28 % z důvodu nežádoucích účinků a ve 2 % z důvodu kombinace obojího. Zaznamenané nežádoucí účinky p.o. MTX zahrnovaly nauzeu, zvracení, žaludeční nesnášenlivost, malátnost, průjem a mukozitidu.

Výsledná zjištění

U 92 % pacientů byl s.c. MTX předepsán ve 2. linii, ostatní užívali mezi p.o. a s.c. MTX jiný chorobu modifikující lék (DMARD) nebo biologickou léčbu. Hodnoceným lékem v této studii byl komerčně dostupný MTX v předplněných injekčních stříkačkách (10 mg/ml roztok pro s.c. injekce).

Průměrně byla léčba s.c. MTX zahájena 8,5 roku (SD 8,1 roku) po stanovení diagnózy RA a 5,3 roku (SD 4,4 roku) po nasazení p.o. MTX. Průměrná dávka s.c. MTX dosahovala 18,36 mg. U 23 pacientů zůstala nezměněna, u 8 byla snížena a u 17 zvýšena.

Léčbu s.c. MTX vysadilo v průběhu sledování jen 9 pacientů, z toho 6 z důvodu nežádoucích účinků a 3 z důvodu nedostatečné účinnosti. Po vysazení s.c. MTX pacienti pokračovali v léčbě jiným parenterálním MTX, p.o. MTX, leflunomidem nebo kombinací syntetických a biologických DMARDs (abatacept, adalimumab a etanercept). Pravděpodobnost vysazení s.c. MTX po 1 roce byla 6,1 %, po 2 letech 8,5 % a po 3 letech 23,2 % (viz graf). Podle Kaplanova-Meierova odhadu bude po 5 letech užívat s.c. MTX 82,7 % pacientů a podle Akaikova informačního kritéria (AIC) dosáhne odhadovaný medián délky užívání 8,87 roku.

Graf č1.: Pravděpodobnost vysazení s.c. MTX v závislosti na délce léčby

Závěr

UMAR je první studie, která hodnotila délku užívání s.c. MTX v klinické praxi. Ukázala dlouhý medián užívání této léčby (8,9 roku). Dlouhodobé užívání s.c. MTX poukazuje na jeho vynikající účinnost a snášenlivost u pacientů, kteří netolerovali p.o. MTX nebo u nich tato léčba selhala. Přínosem pro pacienty je zejména absence nežádoucích gastrointestinálních účinků. Dlouhodobá léčba s.c. MTX navíc nabízí možnost odsunout nákladnou léčbu biologickými přípravky, eventuálně se jí i zcela vyhnout.

(zza)

Zdroj: Branco J. C., Barcelos A., de Araújo F. P. et al. Utilization of subcutaneous methotrexate in rheumatoid arthritis patients after failure or intolerance to oral methotrexate: a multicenter cohort study. Adv Ther 2016; 33 (1): 46–57, doi: 10.1007/s12325-015-0276-3.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa