Tofacitinib jako efektivní modalita terapie psoriatické artritidy i jejích mimokožních projevů

28. 4. 2022

Tofacitinib představuje relativně novou možnost terapie psoriatické artritidy (PsA). Svou účinnost a bezpečnost již prokázal v několika klinických studiích. Následující text přináší stručné a přehledné shrnutí jejich klíčových závěrů.

Úvod

V terapii PsA se uplatňují nefarmakologické přístupy, symptomatická terapie protizánětlivými léčivy a cílená léčba reprezentovaná mj. inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF), interleukinů (IL) či Janusových kináz (JAK). Zástupcem poslední zmíněné skupiny je tofacitinib. Ačkoli je schválen v indikaci PsA, není zatím schválen pro léčbu samotné ložiskové psoriázy a je v této indikaci předmětem intenzivního výzkumu. Při terapii tofacitinibem je třeba vzít v úvahu riziko známých nežádoucích účinků a sledovat některé zejména symptomy a onemocnění, jako jsou například herpes zoster, vznik malignit, trombotických komplikací a změny laboratorních hodnot.

Účinnost tofacitinibu v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy

Přehledový článek kanadských autorů publikovaný v roce 2020 shrnul data získaná z klinických studií, jež se zabývaly účinností a bezpečností léčby tofacitinibem. Zmiňuje například sérii studií Oral-treatment Psoriasis Trial (OPT), která prokázala, že tofacitinib je účinný při léčbě ložiskové psoriázy s přijatelným bezpečnostním profilem. Studie OPT také prokázaly non-inferioritu tofacitinibu v dávce 10 mg 2× denně ve srovnání s etanerceptem. Jiná série studií, Oral Psoratic Arthritis Trial (OPAL), prokázala, že tofacitinib významně zlepšil klinické projevy PsA ve srovnání s placebem a vykázal přijatelný bezpečnostní profil. Jeho účinnost byla v terapii PsA srovnatelná s adalimumabem.

Účinek na mimokožní projevy PsA

Cílem systematického přehledu španělských revmatologů z roku 2021 bylo poskytnout úplné a aktuální informace o účinnosti tofacitinibu v léčbě PsA se zvláštním zřetelem na mimokožní projevy, především periferní artritidu, postižení axiálního skeletu, entezitidu a daktylitidu. Autoři vyhledali a následně shrnuli relevantní klinické studie publikované mezi lednem 2016 a červnem 2020.

Shledali, že počet studií zaměřených na tofacitinib v terapii PsA je omezený a většina z nich jsou post hoc analýzy studií OPAL Broaden a OPAL Beyond. Analýzy nicméně prokázaly, že tofacitinib je účinný v léčbě všech projevů tohoto onemocnění. V porovnání s placebem bylo signifikantně vyšší účinnosti dosaženo hned při prvním hodnocení po zahájení léčby a efektivita byla následně v průběhu léčby udržena. Pacienti, kteří přešli z placeba na tofacitinib, vykazovali stejná zlepšení; doba do počáteční odpovědi byla však rychlejší u pacientů, kteří užívali tofacitinib od začátku, ve srovnání s těmi, kteří se začali tofacitinibem léčit později. Další výsledky naznačily, že tofacitinib může být účinný i při léčbě postižení axiálního skeletu.

Závěr a diskuse

Z obou reviews vyplývá, že tofacitinib je efektivní systémové léčivo v terapii všech projevů psoriatického onemocnění. Od ostatních cílených léčiv jej odlišuje možnost perorálního podání, nový mechanismus účinku ovlivněním signální dráhy JAK a krátký biologický poločas. V klinických studiích bylo prokázáno, že tofacitinib je účinný při léčbě psoriatické artritidy v případě periferního a axiálního postižení a manifestace entezitidy i daktylitidy. K potvrzení a doplnění dosavadních výsledků je zapotřebí uskutečnit další prospektivní a dlouhodobé studie. Přínos budou mít také data z reálné praxe, jež doplní zjištění získaná v klinických studiích a přinesou lepší přehled o skutečné účinnosti a bezpečnosti léčiva. Další dlouhodobé studie pomohou určit roli tofacitinibu v algoritmu léčby PsA a jeho indikaci pro terapii ložiskové psoriázy.

(vef)

Zdroje:
1. Ighani A., Georgakopoulos J. R., Yeung J. Tofacitinib for the treatment of psoriasis and psoriatic arthritis. G Ital Dermatol Venereol 2020; 155 (4): 400−410, doi: 10.23736/S0392-0488.20.06643-2
2. Gratacós Masmitjà J., González Fernández C. M., Gómez Castro S., Rebollo Laserna F. J. Efficacy of tofacitinib in the treatment of psoriatic arthritis: a systematic review. Adv Ther 2021 Feb; 38 (2): 868−884, doi: 10.1007/s12325-020-01585-7. Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa