Statinová intolerance a riziko opakované hospitalizace pro ischemickou chorobu srdeční − retrospektivní kohortová studie

24. 6. 2016

Statinová intolerance zvyšuje riziko rekurence infarktu myokardu (IM) a opakované hospitalizace pro ischemickou chorobu srdeční (ICHS), jak prokázala mj. následující americká retrospektivní kohortová studie.

Studovaný soubor pacientů a metodika studie

Studie zahrnula pojištěnce amerického vládního programu Medicare, kteří začali užívat statiny střední nebo vysoké potence do 30 dnů od hospitalizace pro IM v letech 2007−2011. Hodnocenými parametry byly incidence opakovaného IM, incidence hospitalizace pro ICHS a mortalita pacientů se statinovou intolerancí (n = 1654) oproti pacientům s dobrou adherencí k terapii (n = 44772).

Statinová intolerance byla definována jako:
a) nutnost výměny statinů za ezetimib,
b) nutnost titrace dávky statinů směrem dolů v kombinaci s ezetimibem,
c) výskyt rhabdomyolýzy nebo jiného nežádoucího účinku následovaný titrací dávky směrem dolů či přerušením léčby,
d) přerušení léčby nebo vystřídání ≥ 3 různých statinů v průběhu prvního roku od zahájení léčby.

Vysoká adherence k léčbě statiny byla definována jako užívání statinů po dobu ≥ 80 % dnů během prvního roku od zahájení léčby.

Výsledky analýzy

Incidence opakovaného IM byla mezi pacienty s intolerancí statinů 41,0 (95% interval spolehlivosti [CI] 34,2−47,7) a mezi pacienty s vysokou adherencí k terapii statiny 32,4 (95% CI 31,4−33,5) na 1000 pacientoroků. Incidence hospitalizace pro ICHS byla u pacientů s intolerancí statinů 53,0 (95% CI 45,2−60,8) a u pacientů s vysokou adherencí k terapii statiny 39,5 (95% CI 38,2−40,8) na 1000 pacientoroků.

Mortalita pacientů se statinovou intolerancí dosahovala 79,9 (95% CI 70,7−89,1) na 1000 pacientoroků. Mortalita pacientů s vysokou adherencí k terapii byla 90,1 (95% CI 88,1−92,0) na 1000 pacientoroků.

Po adjustaci proměnných veličin byl poměr rizik (HR) srovnávající pacienty se statinovou intolerancí s pacienty s dobrou adherencí 1,35 (95% CI 1,14−1,60) pro rekurenci IM a 1,33 (95% CI 1,15−1,55) pro hospitalizaci pro ICHS. Intolerance statinů nebyla spojena se zvýšeným rizikem mortality (HR 1,02; 95% CI 0,90−1,14).

Závěr

Autoři studie potvrdili, že statinová intolerance zvyšuje riziko rekurence infarktu myokardu a hospitalizace pro ischemickou chorobu srdeční.

(raj)

Zdroj: Kent S. T., Serban C., Muntner P. et al. Statin intolerance is associated with increased risk for reccurent coronary heart disease hospitalizations. J Am Coll Cardiol 2016; 67 (13S): 1838; doi: 10.1016/S0735-1097(16)31839-3.Štítky
Interné lekárstvo Kardiológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa