Prevenci cervikálních neoplazií po očkování proti HPV u neinfikovaných žen potvrdila rozsáhlá analýza

10. 10. 2018

Analýza 26 vysoce kvalitních studií s více než 73 tisíci žen ve věku 15–26 let ukázala velmi výraznou prevenci cervikální intraepitelové neoplazie (CIN) po dobu až 8 let po očkování proti lidskému papilomaviru (HPV). Efekt byl největší při podání očkovací látky u neinfikovaných žen, což odpovídá praxi očkování před zahájením sexuálního života. Nebylo zjištěno zvýšené riziko závažných nežádoucích účinků.

Úvod

Je známo, že dlouhodobá infekce vysoce rizikovými genotypy HPV (hrHPV) je spojena s rozvojem prekancerózy a karcinomu děložního čípku. Genotypy 16/18 mají na svědomí asi 70 % případů cervikálních karcinomů.

Analyzovaná data

Autoři z onkologického centra v Bruselu provedli systematický průzkum databází Medline, Central a Embase, aby shromáždili výsledky randomizovaných kontrolovaných studií porovnávajících účinnost a bezpečnost vakcín proti HPV s placebem, jež byly publikovány do června 2017. 10 studií hodnotilo prevenci CIN a carcinoma in situ (CIS) po dobu 1,3 až 8 let a 23 studií sledovalo bezpečnost vakcín po dobu 6 měsíců až 7 let. Studie zahrnovaly monovalentní, bivalentní i kvadrivalentní vakcíny. Autoři navíc prošli registry studií a výrobců vakcín a hledali nepublikované údaje o mortalitě a závažných nežádoucích příhodách.

Účinnost

Výsledky s vysokou jistotou potvrdily, že očkování chrání před CIN2+, CIN3+ a CIS u žen ve věku 15–26 let. Přínos je větší u žen s negativitou hrHPV a negativitou HPV 16/18 při očkování. U očkované skupiny s negativitou hrHPV klesl výskyt neoplazií spojených s jakýmkoliv genotypem HPV u CIN2+ z 287 na 106 případů/10 000 žen (pokles o 63 %), u CIS z 10 na 0/10 000 a u CIN3+ o 92 % při podání bivalentní vakcíny a o 46 % při aplikaci kvadrivalentní vakcíny. Výsledky se střední úrovní jistoty dokládají také prevenci CIN2+ u starších očkovaných žen s negativitou HPV 16/18, a nikoliv u neselektované populace.

Bezpečnost

U očkovaných žen nebylo zjištěno zvýšené riziko závažných nežádoucích příhod v porovnání s placebem. Mortalita byla u obou skupin srovnatelná a úmrtí podle odborného posouzení nesouvisela s podáním očkovací látky. Očkování nebylo spojeno ani se zvýšeným rizikem potratů.

Závěr

Dosud nelze vyloučit riziko nežádoucích výsledků spojených s těhotenstvím po podání očkovací látky proti HPV ani posoudit prevenci rozvoje cervikálního karcinomu. Potřebná jsou dlouhodobější data. Analýza výsledků dosavadního sledování velké skupiny žen potvrzuje významný přínos očkování proti HPV a jeho potenciál značně snížit výskyt cervikálního karcinomu.

(zza)

Zdroj: Arbyn M., Xu L., Simoens C., Martin-Hirsch P. P. Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. Cochrane Database Syst Rev 2018 May 9; 5: CD009069, doi: 10.1002/14651858.CD009069.pub3.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa