Podávání vitaminů skupiny B podporuje účinnost antidepresiv

4. 12. 2014

Přidání vitaminu B6, B12 a kyseliny listové k antidepresivní farmakoterapii sice nezvyšuje její účinnost v prvních 12 týdnech léčby, ale podporuje a zachovává účinnost antidepresiv po dobu 1 roku. Ukázala to australská randomizovaná placebem kontrolovaná studie se 153 pacienty se závažnou depresí.

Účinnost antidepresiv je suboptimální. S depresí bývá pravidelně spojena zvýšená plazmatická hladina homocysteinu. Jejího snížení je možné dosáhnout podáváním některých vitaminů ze skupiny B. To vedlo autory této práce k hypotéze, že přidání vitaminů B6, B12 a kyseliny listové by mohlo zvýšit odpověď na léčbu antidepresivy.

Svoji hypotézu ověřovali v rok trvající studii, do které zařadili pacienty starší 50 let s diagnózou závažné deprese dle DSM-IV-TR. Pacienti užívali citalopram (20–40 mg denně) a byli randomizováni do skupiny s podáváním 0,5 mg vitaminu B12, 2 g kyseliny listové a 25 mg vitaminu B6 po dobu 52 týdnů nebo do skupiny s placebem. Primárním sledovaným parametrem byla remise po 12, 26 a 52 týdnech. Sekundární sledované parametry zahrnovaly vývoj skóre MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale) a výskyt relapsů po dosažení remise.

Celkem 77 pacientů bylo randomizováno k podávání vitaminů B a 76 pacientů do skupiny s placebem. Po 12 týdnech léčby dosáhlo remise 79,4 % pacientů s vitaminy skupiny B a 78,1 % s placebem (p = 0,84). Po 26 týdnech činil podíl pacientů s remisí 85,3 % ve skupině s vitaminy B a 76,5 % u placeba, po 52 týdnech 85,5 % u vitaminů B a 75,8 % u placeba (poměr šancí během 52 týdnů léčby [OR] = 2,49). Rozdíly ve skóre MADRS nebyly mezi skupinami statisticky významné. Riziko relapsu bylo u pacientů, kteří ve 12. týdnu dosáhli remise, významně nižší, pokud užívali kromě antidepresiva také vitaminy skupiny B (OR = 0,33).

Podávání vitaminů B6, B12 a kyseliny listové nezvýšilo účinnost antidepresiva v prvních 12 týdnech léčby u pacientů středního věku se závažnou depresí, ale snížilo riziko relapsů po dosažení remise a prodloužilo účinnost antidepresiva po dobu 1 roku. Pokud budou tyto výsledky potvrzeny v další studii, bylo by dobré zařadit tento bezpečný a nenákladný postup do doporučení pro antidepresivní léčbu.

(zza)

Zdroj: Almeida O. P., Ford A. H., Hirani V., et al. B vitamins to enhance treatment response to antidepressants in middle-aged and older adults: results from the B-VITAGE randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Psychiatry. 2014 Sep 25; pii: bjp.bp.114.145177. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa