Pacienti s chronickou lymfocytární leukémií nyní mohou profitovat z nově schválené kombinované léčby

12. 11. 2018

Biofarmaceutická společnost Abbvie oznámila, že Evropská komise (EK) schválila kombinaci venetoklaxu (Venclyxto) s rituximabem v léčbě pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukémií (R/R CLL). Jedná se o první chemo-free kombinací aplikovanou po fixní dobu 24 měsíců u pacientů s CLL, kterým byla předtím podána nejméně jedna předchozí terapeutická modalita. Díky tomu je možné podávat venetoklax jako léčbu 2. linie širšímu okruhu pacientů, než tomu bylo doposud při jeho použití v monoterapii, schváleném již dříve. Rozhodnutí je platné ve všech členských státech EU.

Klinická studie MURANO

Schválení EK vychází z randomizovaného klinického hodnocení fáze III MURANO, které hodnotilo účinnost a bezpečnost venetoklaxu v kombinaci s rituximabem v porovnání s bendamustinem v kombinaci s rituximabem, standardním chemoimunoterapeutickým režimem u pacientů s R/R CLL. Do této mezinárodní multicentrické otevřené randomizované studie bylo zařazeno celkem 389 nemocných s R/R CLL, kterým byla podána nejméně jedna předchozí terapie. Medián věku pacientů činil 65 let (interval: 22–85). (1)

V době provedení primární analýzy bylo prokázáno statisticky významné zlepšení parametru přežití bez progrese (PFS − progression-free survival) u pacientů, kterým byla podávána kombinace venetoklaxu s rituximabem. Výsledkem této léčby bylo 83% snížení rizika progrese onemocnění nebo úmrtí (poměr rizik [HR] 0,17; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,11−0,25; p ˂ 0,0001) a prodloužení celkového přežití (OS − overall survival) v porovnání se standardní chemoimunoterapií (HR 0,48; 95% CI 0,25−0,90; údaje celkového přežití ještě nejsou v celém rozsahu k dispozici). (1)

Sekundárním cílem v klinické studii MURANO byla nedetekovatelná minimální zbytková nemoc (uMRD − undetectable minimal residual disease) hodnocená na konci kombinované léčby (po uplynutí 9 měsíců). Většina pacientů v klinickém hodnocení, kterým byla podána kombinace přípravku venetoklaxu a rituximabu, vykázala ve vzorcích periferní krve uMRD. V této kombinaci vykázalo uMRD 62,4 % pacientů oproti 13,3 % u těch, kterým byl podáván bendamustin v kombinaci s rituximabem. (1) uMRD je objektivní indikátor definovaný jako přítomnost < 1 buňky CLL na 10 000 bílých krvinek v krvi nebo kostní dřeni po léčbě. Předchozí prospektivní klinická hodnocení prokázala, že dosažení uMRD u pacientů s CLL je spojeno s lepšími klinickými výsledky. (2) 

Mechanismus účinku venetoklaxu 

Venetoklax (Venclyxto) je první léčivý přípravek ve své třídě, který selektivně váže a inhibuje protein Bcl-2. U některých nádorových onemocnění krve a jiných maligních tumorů dochází k akumulaci Bcl-2, což brání přirozené smrti neboli sebedestrukci − apoptóze − nádorových buněk. Venetoklax cílí na protein Bcl-2 a působí na obnovení procesu apoptózy.

Přípravek je schválen ve více než 50 zemích světa včetně USA. Společnosti AbbVie a Roche nyní spolupracují s regulačními úřady po celém světě, aby mohly tento lék nabídnout dalším vhodným pacientům, kteří jej potřebují.

Nová šance pro pacienty s CLL

CLL je forma leukémie s pomalým průběhem, která se projevuje nadměrným počtem nezralých lymfocytů zjištěných zejména v krvi a kostní dřeni. (4) CLL představuje přibližně 1/3 z nově diagnostikovaných případů leukémií. (5)

„Chronická lymfocytární leukémie může recidivovat a stát se rezistentní vůči léčbě 1. linie. Pro tyto pacienty, jejichž možnosti by jinak byly omezené, potřebujeme lepší terapeutické modality,“ uvádí hlavní investigátor klinického hodnocení MURANO a ředitel pro onkologickou léčbu v Onkologickém centru Petera MacCalluma a Královské nemocnice v Melbourne prof. John Seymour. „Kombinace venetoklaxu a rituximabu poskytuje těmto pacientům další možnost léčby, která je superiorní vůči chemoimunoterapii a může přinést rozsáhlé odpovědi, což dokládají míry negativity MRD ze vzorků periferní krve a kostní dřeně. Lze tak stanovit pevnou délku léčby bez potřeby podávat chemoimunoterapii,“ dodává.

„Schválení venetoklaxu v kombinaci s rituximabem představuje významný krok k tomu, aby se pacientům s relabující a refrakterní chronickou lymfocytární leukémií dostalo výrazné šance na delší přežití bez progrese onemocnění,“ říká výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj společnosti AbbVie dr. Michael Severino. „Těšíme se, až přípravek budem moci nabídnout více pacientům s touto diagnózou. I nadále budeme provádět výzkum a vyvíjet nové způsoby léčby, které mají potenciál změnit standard léčby nádorových onemocnění krve,“ uzavírá.

(red)

Zdroje:
1. Seymour J. F., Kipps T. J., Eichhorst B. et al. Venetoclax-rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 2018; 378 (12): 1107−1120, doi: 10.1056/NEJMoa1713976.
2. Hallek M., Cheson B. D., Catovsky D. et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment and supportive management of chronic lymphocytic leukemia. Blood 2018 Jun 21; 131 (25): 2745−2760, doi: 10.1182/blood-2017-09-806398.
3. Souhrn údajů o přípravku (SPC) Venclyxto. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Ludwigshafen.
4. NIH, National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms. Chronic lymphocytic leukemia. CLL. Dostupné na: www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?expand=C
5. Union for International Cancer Control. 2014 Review of Cancer Medicines on the WHO List of Essential Medicines. Chronic lymphocytic leukemia. Dostupné na: www.who.int/selection_medicines/committees/expert/20/applications/CLL.pdfPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa