Komunikační karty v přednemocniční neodkladné péči

16. 7. 2019

Komunikaci s pacienty s poruchou autistického spektra, dětským autismem, mentální retardací různého stupně, dále s pacienty s demencí, afázií, dysfázií, ale také se sluchovým handicapem a s hluchoněmými pacienty by měly od poloviny letošního června usnadnit všem posádkám Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje speciální Komunikační karty pro handicapované pacienty v mimořádných událostech a krizových stavech. Karty byly vytvořeny v souladu s požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR.

V současné době stoupá počet pacientů s pervazivní vývojovou poruchou, kteří jsou vyšetřeni a ošetřeni zdravotnickou záchrannou službou. Nejen záchranáři, ale veškerý zdravotnický personál, který přijde s těmito pacienty do styku, musí umět flexibilně a adekvátně reagovat na úskalí, která s sebou toto postižení přináší. Kromě toho přinášejí Komunikační karty pro handicapované pacienty v mimořádných událostech a krizových stavech i další benefity − usnadňují totiž komunikaci i s cizojazyčně hovořícími pacienty, jejich příbuznými či přáteli, kteří na tísňovou linku zavolali.

Obrázky znázorní, jak probíhá vyšetření

Komunikační karty pro handicapované pacienty při mimořádných událostech a krizových stavech, které byly vřazeny do provozu ZZS Libereckého kraje ve druhé polovině června 2019, fungují na principu vizualizace mluvené řeči. Jednoduché obrázky − piktogramy byly vytvořeny nejen v programu Symwriter v laskavé spolupráci s libereckou neziskovou organizací Centrum LIRA. Ta poskytuje sociální službu Raná péče, která je určena rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje od narození do 7 let a Sociálně aktivizační služby, jež jsou určeny rodinám dětí s poruchou autistického spektra od raného věku do dovršení 10 let.


Karty jsou přednostně doporučeny k použití u pacientů u výzev s naléhavostí III a IV, popř. u pacientů s naléhavostí II, kteří jsou při vědomí a jejichž stav použití karet umožňuje. Dokáží také plnit funkci prevence vzniku náročných situací a odlehčovací funkci v kritických situacích, do kterých se právě při vyšetřování a ošetřování posádkami ZZS mohou kvůli bariéře v komunikaci výše zmínění pacienti dostat.

V ZZS Libereckého kraje byly tyto komunikační karty vřazeny do všech sanitních vozů rychlé záchranné pomoci (RZP), jejichž posádka se skládá ze záchranáře a řidiče, dále do všech vozů systému rendez-vous (RV), jejichž posádku tvoří lékař a řidič, do vrtulníku Kryštof 18, do brašen pro hromadné neštěstí, batohů a pohotovostního plastového boxu SPIS (Systém psychosociální intervenční služby).

Karty jsou vyrobeny z tvrdého papíru s ochrannou vrstvou a uloženy v plastovém pouzdře. V pravém dolním rohu mají barevné rozlišení − například karty s modrým rohem znázorňují osoby vyskytující se v okolí pacienta (záchranář/ka, lékař/ka, maminka/tatínek, učitel/ka, babička/dědeček aj.), oranžovou barvou jsou označeny činnosti a náležitosti, které jsou nutné k vyšetření a případnému ošetření (pohmat, poslech, injekce, infuze, glukometr aj.), a zelená barva zahrnuje karty, jimiž pacienta informujeme o postupu, který bude následovat po vyšetření a ošetření na místě (ponechání na místě = spát, postel; transport do zdravotnického zařízení = sanitka, vrtulník, nemocnice aj.). Podstatná je pro pacienta kontinuita celé přednemocniční neodkladné péče.


Na kartu musí pacient vidět

Jak a kdy karty používat? Zde uvádíme stručný návod a pokyny k použití:

 • Karty ukazovat z přiměřené vzdálenosti a v zorném poli pacienta.
 • Je vhodné dát je pacientovi do ruky, pokud chce a pokud to lze.
 • Ověřit si, zda se na karty dívá, eventuálně připoutat jeho pozornost (poklepáním, pohybem, aj.).
 • Ponechat dostatečnou dobu, pozorovat, zda pacient rozeznal symbol a reaguje na něj.
 • Komentovat klidným hlasem, krátkým popisem (lze využít nápisu na kartě).
 • Dle úrovně vnímání a porozumění pacienta přidat další krátký popis (Injekce! Teď Vám dám injekci! Tonometr! Teď změříme tlak na paži!).
 • Pokud pacient opakuje, vysloví název karty, přijmout a potvrdit pokývnutím a zároveň verbálně (Pacient: Tlak! Záchranář: Ano, tlak, změřím Vám tlak!).
 • Dle stavu pacienta, jeho vnímání a porozumění lze ukázat více karet za sebou a vytvořit tzv. časový proužek, tj. posloupnost děje, který bude následovat − tento časový proužek lze poskládat z vícero karet, záleží na mentální kapacitě pacienta. Pro některé z nich je to velmi důležité − touto cestou lze předejít afektu u pacientů s poruchou autistického spektra, naopak někdo bude schopen přijmout maximálně tři za sebou jdoucí kroky.
 • Zvláště u pacientů s těžší symptomatikou poruchy autistického spektra nebo s výrazně těžší mentální retardací stačí vždy ukázat jen jednu kartu; bude je uklidňovat jen popis bezprostředně následujícího kroku.
 • Karty je možné ukazovat opakovaně, pacient bude zklidněn, bude se lépe orientovat v situaci.
 • Po skončení úkonu je vhodné říci, že daný úkon již skončil (Měření tlaku je hotové, sundáme manžetu. Injekce je hotová, dáme ji pryč. Tak, hotovo, kartu dáme pryč!), umožní to přechod k další činnosti (Tlak je změřený, injekce je hotová, pojedeme do nemocnice!) opět s doprovodem další karty.
 • Používání karet, ale i verbální doprovod je vždy vhodné doprovázet výraznými gesty, předváděním činnosti a opakováním.


Všechny výše uvedené kroky usnadňují porozumění a přispějí nejen ke zklidnění pacienta, ale i k jeho snadnějšímu vyšetření, ošetření a eventuálnímu snadnějšímu transportu do zdravotnického zařízení. V případech, kdy ošetření a transport pacientů s výše uvedenými handicapy nelze provést bez farmakologického zklidnění, použijeme analgezii, sedaci, analgosedaci či jiné způsoby medikamentózní terapie, dle druhu příčiny výjezdu a dle zvoleného druhu transportu, protože v letecké i pozemní zdravotnické záchranné službě nelze převážet neklidného a nespolupracujícího pacienta.

Mgr. Veronika Chalupová
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o.

Zdroje:
1. Chalupová V. Dětský pacient s dg. autismus − specifika zásahu v přednemocniční neodkladné péči. Florence 2017; 7−8: 8−9.
2. Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra. MZ ČR, 10. 6. 2019. Dostupné na: www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/autismus_3707_3.html
3. Centrum LIRA. Dostupné na: www.centrumlira.czPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa