Genetický podklad a screening familiární hypercholesterolémie

7. 10. 2016

Familiární hypercholesterolémie (FH) je autosomálně dominantně dědičné onemocnění globálně postihující 1 z 200−250 obyvatel. Způsobuje zvýšení plazmatické hladiny LDL cholesterolu, které stojí za velmi vysokým rizikem rozvoje aterosklerózy u těchto pacientů.

Genetické pozadí

Existuje heterozygotní (HeFH) a homozygotní (HoFH) forma. HeFH je nejčastější monogenní porucha vyskytující se u 1 z 200−250 obyvatel, což je 2× více, než se myslelo, s penetrancí > 90 %. Předpokládá se, že na celém světě žije celkově 34 milionů lidí s tímto onemocněním. HoFH je vzácná, její celosvětová prevalence se odhaduje na 1/160 000–300 000. Pokud však pacient s touto formou není léčen, může podlehnout infarktu myokardu již v dospívajícím věku.

Většina případů FH je způsobena mutací genu LDLR, kódujícího LDL receptor, což má za následek poruchu jeho syntézy, asemblace, transportu, recyklace a tvorby vezikul. Apolipoprotein B (ApoB) pomáhá LDL receptoru (LDLR) vázat LDL částici, mutace v genu pro ApoB tvoří přibližně 5 % případů FH. Méně než 1 % pak představuje aktivační (gain of function) mutace genu pro proprotein konvertázu subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9), která degraduje receptor pro LDL. Velmi vzácná je recesivní forma FH způsobená mutací genu pro LDLR adaptorový protein LDLRAP1. Zbývajících 15 % případů je buď polygenních, nebo jsou důsledkem mutací jediného genu, jejichž prevalence zatím nebyla stanovena.

Diagnostika a screeningové programy

Identifikace FH je založena především na klinické diagnóze. Na FH poukazuje výskyt předčasné ischemické choroby srdeční v rodinné i osobní anamnéze, nález xantomů a arcus cornae a zvýšené plazmatické hladiny LDL cholesterolu. Diagnózu podpoří následné genetické vyšetření, potvrzující specifické mutace v těch případech, kde je to možné. Pro diagnostiku bylo vytvořeno několik skórovacích systémů, z nichž nejčastěji se používají kritéria Dutch Lipid Clinic Network (DLCN).

Screeningové programy se soustředí na včasnou detekci FH, čímž je možné předejít rozvoji klinických poruch. Kaskádový screening je v současné době jedna z nejefektivnějších metod screeningu, kdy jsou vyšetřováni příbuzní pacientů s FH. Alternativou je univerzální screening, ve kterém je populace testována systematicky. Tento postup zatím v případě FH zaveden nebyl, mohl by však být proveden měřením hladiny cholesterolu v plazmě či vyšetřením genotypu v dětství. Právě genotypizace může být účinnější v populaci s vyšší prevalencí specifických mutací (populace s přítomností „efektu zakladatele“). Reverzní kaskádový screening je kombinací univerzálního a kaskádového screeningu a zahrnuje prověřování celkového cholesterolu dětí ve věku 15 měsíců, kdy jsou očkovány.

Mezinárodní doporučené postupy podporují provádění cíleného screeningu zaměřeného na vyhledávání nových probandů ve specifických skupinách pacientů, kteří by mohli vykazovat vyšší výskyt FH, jako jsou například pacienti po akutním koronárním syndromu. Stále se také vedou diskuse o tom, zda se ve screeningu FH nezaměřit spíše na fenotypový než na genotypový profil jedinců.

Závěr

Včasná diagnóza FH může významně snížit morbiditu a mortalitu těchto pacientů. Metody testování zahrnují kaskádový screening, univerzální screening či reverzní kaskádový screening.

(ave)

Zdroj: Henderson R., O’Kane M., McGilligan V., Watterson S. The genetics and screening of familial hypercholesterolaemia. J Biomed Sci 2016 Apr 16; 23: 39, doi: 10.1186/s12929-016-0256-1.Štítky
Interné lekárstvo Kardiológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa