Fibráty zpomalují progresi diabetické retinopatie u diabetiků s kardiovaskulárním rizikem

12. 12. 2014

Studie ACCORD Eye ukázala, že kromě intenzivního snižování glykémie u diabetiků 2. typu s kardiovaskulárními rizikovými faktory vede ke zpomalení progrese diabetické retinopatie také přidání fenofibrátu k hypolipidemické léčbě.

Studie ACCORD byla multicentrická randomizovaná studie, která zahrnovala diabetiky 2. typu s kardiovaskulárním onemocněním nebo kardiovaskulárními rizikovými faktory (průměrný věk 62 let, průměrná délka trvání diabetu 10 let). V její části zaměřené na glykémii byly porovnávány výsledky u skupiny s cílovou hodnotou glykovaného hemoglobinu (HbA1c) < 6,0 % (intenzivní léčba) a s cílovou hodnotou HbA1c 7,0–7,9 % (standardní léčba). V části věnované krevnímu tlaku byly cílové hodnoty systolického TK < 120 mmHg, resp. < 140 mmHg. V části věnované dyslipidemii užívala skupina s intenzivní léčbou simvastatin + fenofibrát a skupina se standardní léčbou simvastatin + placebo.

Do studie ACCORD Eye bylo zařazeno 3472 pacientů, z nichž 2856 dokončilo 4 roky sledování. Oční vyšetření a fotografie fundu byly provedeny při vstupu do studie a po 4 letech léčby. Primárním sledovaným parametrem byla progrese osobní škály dle ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) nejméně o 3 kroky a provedení fotokoagulace nebo vitrektomie z důvodu retinopatie. Tento sledovaný parametr byl zjištěn u významně nižšího počtu pacientů s intenzivní kontrolou glykémie v porovnání se standardní kontrolou glykémie a u významně nižšího počtu pacientů ve skupině s kombinovanou hypolipidemickou léčbou (simvastatin + fenofibrát) než u pacientů léčených pouze simvastatinem. Největšího přínosu bylo dosaženo v podskupině pacientů, kteří měli v době vstupu do studie jen mírnou retinopatii. V části studie porovnávající antihypertenzní léčbu nebyly zjištěny významné rozdíly v progresi retinopatie.

Jedná se již o druhou práci, která tento přínos fibrátů zdokumentovala. Podávání fenofibrátů by proto v léčbě diabetické retinopatie mělo být vždy zváženo.

(zza)

Zdroj:  Chew E. Y., Davis M. D., Danis R. P., et al. The Effects of Medical Management on the Progression of Diabetic Retinopathy in Persons with Type 2 Diabetes: The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Eye Study. Ophtalmology 2014 Aug 26; pii: S0161-6420(14)00623-X; doi: 10.1016/j.ophtha.2014.07.019. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa