Extrakt z Aloe barbadensis v liečbe syndrómu dráždivého čreva

18. 10. 2022

Autori združenej analýzy dvoch randomizovaných kontrolovaných štúdií hodnotili, či podávanie extraktu z Aloe barbadensis u pacientov so syndrómom dráždivého čreva (IBS) sprevádzaného hnačkou viedlo k významnému zmierneniu celkovej závažnosti príznakov.

Extrakt z aloe v liečbe IBS

Dve randomizované kontrolované štúdie ukázali bezpečnosť a dobrú znášanlivosť extraktu z aloe u pacientov s IBS a trend k zmierneniu závažnosti príznakov v niektorých podskupinách pri pridaní extraktu z aloe k inulínu. Jednotlivé štúdie však nemali dostatočnú silu, aby preukázali štatisticky významný terapeutický prínos extraktu z aloe. Švédski autori preto urobili post hoc analýzu združených dát z týchto dvoch vlastných prác. Cieľom bolo zhodnotiť vplyv extraktu z aloe na zmenu závažnosti príznakov IBS oproti vstupu do štúdie a na podiel pacientov s odpoveďou na liečbu.

Metodika štúdií

Do oboch štúdií boli zaradení dospelí pacienti spĺňajúci Rímske kritériá III pre IBS. Boli randomizovaní k užívaniu šumivých tabliet s extraktom z aloe (500 mg aloe a 780 mg inulínu/deň) alebo s kontrolnou liečbou (1280 mg inulínu/deň) počas 4 týždňov. Extrakt z aloe nachádzajúci sa v tabletách bol lyofilizovaným extraktom gélu z listov Aloe barbadensis s komplexom polysacharidov obsahujúcim < 0,1 ppm aloínu, čo je zložka aloe známa svojimi laxatívnymi účinkami.

Na začiatku a na konci liečby pacienti vyplňovali dotazník skóre závažnosti IBS (IBS-SSS − IBS Severity Scoring System), 2-týždenný denník stolice (podľa škály BSF − Bristol Stool Form) a škálu úzkosti a depresie (HAD − Hospital Anxiety and Depression). Primárnymi sledovanými parametrami boli zmena skóre IBS-SSS na konci liečby oproti vstupu do štúdie a podiel pacientov s odpoveďou na liečbu v podskupinách s rôznymi subtypmi IBS, ťarchou ochorenia a prítomnosťou/absenciou psychického stresu. Odpoveď na liečbu bola definovaná ako zníženie skóre IBS-SSS najmenej o 50 bodov oproti vstupu do štúdie.

Výsledky

Analyzované boli dáta od 213 pacientov s IBS. U 71 pacientov s IBS sprevádzaným hnačkou (IBS-D) bolo zistené významne väčšie zníženie závažnosti celkových príznakov pri liečbe obsahujúcej extrakt z aloe v porovnaní s kontrolnou skupinou. Rozdiel bol daný najmä znížením intenzity a frekvencie bolesti. Bol významný pri liečbe s extraktom z aloe v porovnaní so vstupom do štúdie (p < 0,001) aj v porovnaní s kontrolnou skupinou (p = 0,01). Pri liečbe s extraktom z aloe bol tiež zistený väčší podiel pacientov s odpoveďou na liečbu (58 %) než v kontrolnej skupine (30 %). Extrakt z aloe nemal vplyv na frekvenciu a konzistenciu stolice – tá bola v oboch skupinách s IBS-D porovnateľná.

Záver

Aj keď extrakt z aloe neovplyvnil charakter stolice, viedol u pacientov so syndrómom dráždivého čreva sprevádzaným hnačkou k zmierneniu intenzity a frekvencie bolesti. Výsledky sú podľa autorov klinicky relevantné nielen preto, že pacienti s IBS-D predstavujú asi tretinu chorých s IBS, ale aj preto, že bolesť brucha je diagnostickým kritériom IBS, jedným z jeho hlavných príznakov a významným prediktorom celkovej ťarchy IBS. Ide aj o najčastejší symptóm, kvôli ktorému pacienti s IBS vyhľadajú lekársku pomoc.

(zza)

Zdroj: Ahluwalia B., Magnusson M. K., Böhn L. et al. Aloe barbadensis Mill. extract improves symptoms in IBS patients with diarrhoea: post hoc analysis of two randomized double-blind controlled studies. Therap Adv Gastroenterol 2021 Oct 8; 14: 17562848211048133, doi: 10.1177/17562848211048133.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa