Vliv crizotinibu na přežívání pacientů s pokročilým ALK pozitivním NSCLC ve srovnání s retrospektivními kontrolními osobami

15. 5. 2019

Kináza anaplastického lymfomu (ALK) představuje jeden z nejnovějších cílů mezi tyrozinkinázami u plicního karcinomu. V klíčové fázi I probíhající studie prokázal inhibitor ALK tyrozinkinázy crizotinib zřetelnou antitumorózní aktivitu u pacientů s pokročilým ALK pozitivním nemalobuněčným karcinomem (NSCLC).

Kináza anaplastického lymfomu (ALK) představuje jeden z nejnovějších cílů mezi tyrozinkinázami u plicního karcinomu. V klíčové fázi I probíhající studie prokázal inhibitor ALK tyrozinkinázy crizotinib zřetelnou antitumorózní aktivitu u pacientů s pokročilým ALK pozitivním nemalobuněčným karcinomem (NSCLC). Avšak účinek crizotinibu na celkové přežívání (OS) u těchto pacientů není pro absenci randomizovaných údajů znám. V právě probíhající studii je zkoumáno přežívání 82 ALK pozitivních pacientů, kteří byli zahrnuti do rozšířené skupiny fáze I studie s crizotinibem. Pro srovnání bylo použito 37 ALK pozitivních pacientů z fáze I studie, kteří nebyli léčeni crizotinibem (ALK pozitivní kontrolní osoby) a rovněž 253 ALK negativních/EGFR negativních pacientů z jednoho centra (ALK kontrolní osoby). Všichni ALK pozitivní i ALK negativní pacienti měli pokročilý NSCLC.

Výsledky

U 82 ALK pozitivních pacientů, kteří byli léčeni crizotinibem, bylo jednoleté OS 77 % a dvouleté OS 64 %. Medián OS nebyl dosažen; OS se nelišilo v pohlaví (p = 0,35), rase (Asiaté vs. ostatní, p = 0,46), anamnéze kouření (nekuřáci vs. kuřáci, p = 0,82) nebo věku (nad nebo pod 60 let, p = 0,93). Mezi 37 ALK pozitivními kontrolními osobami bylo jednoleté OS 73 % a dvouleté OS 33 %, medián OS byl 20 měsíců. Jelikož ALK pozitivní kontrolní pacienti byli všichni vybráni v centrech mimo Koreu, byli srovnáváni s nekorejskou skupinou pacientů léčenou crizotinibem (n = 56). Obě skupiny byly srovnatelné ve věku (medián 51 vs. 51 let, p = 0,97), pohlaví (57 % vs. 46 % žen, p = 0,40), anamnéze kouření (68 % vs. 79 % nekuřáků, p = 0,33), přítomností mozkových metastáz (49 % vs. 48 %, p = 1,00), počtu předchozích chemoterapií (průměrně 2,05 vs. 2,09, p = 0,17) i v typech předchozích chemoterapeutických režimů. Zkoumali jsme skupinu ALK pozitivních pacientů podle cyklů terapie. Přežívání 32 pacientů léčených druhou/třetí linií crizotinibu bylo signifikantně vyšší než u 24 ALK pozitivních kontrolních osob (p = 0,004): jednoleté přežití bylo 71 % vs. 46 %, dvouleté přežití bylo 61 % vs. 9 %, medián OS ve skupině s crizotinibem nebyl dosažen a ve skupině kontrolních osob byl 11 měsíců. Pro 123 ALK negativních kontrolních pacientů ve druhé linii léčby bylo jednoleté přežití 49 % a dvouleté 33 %, medián OS byl 11 měsíců.

U pacientů s ALK pozitivním NSCLC je terapie crizotinibem spojena s vyšším OS než ve skupině retrospektivních kontrolních osob léčených bez použití crizotinibu. Bylo by vhodné, aby se crizotinib stal novým standardem léčby u pacientů s ALK pozitivním NSCLC.

(nami)

Zdroj: Shaw AT, et al. Impact of crizotinib on survival in patients with advanced, ALK-positive NSCLC compared with historical controls. J Clin Oncol 2011;29 (Suppl abstr 7507). Poster Presented At 2011 ASCO Annual Meeting.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa