Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

15. 5. 2019

Cílem studie publikované v časopise Clinical and Experimental Rheumatology bylo poskytnout informace o klinických výsledcích léčby u pacientů trpících HCV-pozitivní smíšenou kryoglobulinémií léčených peginterferonem alfa-2b a ribavirinem.

Cílem studie publikované v časopise Clinical and Experimental Rheumatology bylo poskytnout informace o klinických výsledcích léčby u pacientů trpících HCV-pozitivní smíšenou kryoglobulinémií (mixed cryoglobulinemia, MC) léčených peginterferonem alfa-2b a ribavirinem po dobu šesti nebo dvanácti měsíců v závislosti na HCV genotypu.

Metoda

Do studie bylo zařazeno celkem 86 pacientů (42 žen a 44 mužů) z osmi italských léčebných center. Všichni pacienti měli MC v aktivní fázi onemocnění. Pacienti byli léčeni peginterferonem alfa-2b v dávce 1,5 µg/kg/týden a denně dostávali ribavirin (800/1 000/1 200) v závislosti na své hmotnosti. Léčba trvala 48 týdnů u pacientů s HCV genotypem 1 a 4 a 24 týdnů pro genotypy 2 a 3.

Výsledky

Ze 44 pacientů, kteří podstoupili dvanáctiměsíční terapii, 17 případů (39 %) neodpovídalo na terapii a 11 případů bylo relabujících. Pouze u 16 pacientů (36 %) byla zaznamenána setrvalá virologická odpověď. Ze 42 pacientů podstupujících šestiměsíční terapii pouze sedm případů (17 %) neodpovídalo na terapii a osm bylo relabujících, zatímco u 27 pacientů (64 %) byla přítomná setrvalá virologická odpověď. Purpura skóre pokleslo v obou skupinách. Pouze u pěti pacientů z první skupiny a rovněž pěti pacientů ze druhé skupiny nebylo patrné žádné zlepšení. Podobné výsledky byly zaznamenány u artralgie. Po skončení léčby mnoho pacientů relabovalo.

Závěr

Uvedená studie dokumentuje nižší procento odpovědi na léčbu, než jaké bylo zaznamenáno ve studiích s HCV chronickou hepatitidou, i když do úvahy je nutno vzít větší počet komorbidit a vyšší věk pacientů v této studii. U většiny pacientů (88,5 %) došlo k úplnému a přetrvávajícímu vymizení klinických příznaků.

(vek)

Zdroj: Mazzaro C., et al. Efficacy and safety of peginterferon alfa-2b plus ribavirin for HCV-positive mixed cryoglobulinemia: a multicentre open-label study. Clin Exp Rheumatol. 2011 Nov–Dec; 29 (6): 933–41.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa