Setrvání na léčbě při dlouhodobé terapii inhibitory TNF u pacientů s psoriasis vulgaris

14. 5. 2019

Nezanedbatelným předpokladem úspěšnosti biologické léčby je adherence k léčbě, která je obecně definována jako míra, se kterou subjekty účastnící se terapie dodržují doporučení a pravidla spojená s léčbou.

Psoriáza patří k onemocněním, která obvykle vyžadují celoživotní léčbu. Nezanedbatelným předpokladem úspěšnosti biologické léčby je adherence k léčbě, která je obecně definována jako míra, se kterou subjekty účastnící se terapie dodržují doporučení a pravidla spojená s léčbou. Údajů, které by posuzovaly tento aspekt biologické léčby, je však málo nebo úplně chybějí.

Částečnou odpověď by mohla nabídnout nedávno zveřejněná studie, jejímž cílem bylo porovnat setrvání na léčbě a bezpečnost terapie adalimumabem, etanerceptem a infliximabem u pacientů s psoriasis vulgaris. Údaje byly čerpány z dánského národního registru pacientů DERMBIO, který shromažďuje data o psoriatických pacientech na biologické léčbě.

Do studie byli zařazeni všichni pacienti, kteří ve sledovaném období obdrželi anti-TNF léčbu v národních referenčních centrech. U všech subjektů vzatých do hodnocení byly zaznamenávány vstupní údaje, nežádoucí účinky, doba setrvání na léčbě a důvody pro ukončení léčby. Pro faktory podmiňující setrvání na léčbě byly metodou logistické regrese vypočteny příslušné poměry rizik (hazard ratios, HRs).

V souboru 747 pacientů bylo aplikováno celkem 882 léčebných sérií etanerceptem (n = 311), adalimumabem (n = 427) nebo infliximabem (n = 144). Ve skupině pacientů dosud neléčených anti-TNF preparáty bylo nejdelší setrvání na léčbě pozorováno u infliximabu, následováno adalimumabem (HR vs infliximab 3,70; 95% KI 1,99–6,89) a etanerceptem (HR vs infliximab 3,18; 95% KI 1,72–5,86). Výsledky pro čtyřleté setrvání na léčbě byly následující – 40 % pro etanercept nebo adalimumab vs. 70 % pro infliximab.

Významným prediktorem setrvání na léčbě bylo pohlaví, volba anti-TNF látky a předchozí odpověď na anti TNF-léčbu. Nejlepších výsledků dosáhl infliximab, 70 % psoriatiků setrvalo na léčbě po dobu 4 let. Hlavními důvody pro ukončení léčby byla hned za ztrátou terapeutické účinnosti manifestace nežádoucích účinků.

(hkh)

Zdroj: Gniadecki R., Kragballe K., Dam T. N., Skov L.: Comparison of drug survival rates for adalimumab, etanercept and infliximab in patients with psoriasis vulgaris. Br J Dermatol 2011 Jan 11; doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10213.xPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa