Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

15. 5. 2019

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem je většinou hodnocena jako dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR), nicméně konečným cílem antivirové terapie je redukce mortality.

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem je většinou hodnocena jako dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR), nicméně konečným cílem antivirové terapie je redukce mortality. Vliv SVR na mortalitu s ohledem na HCV genotyp nebo konkrétní populaci nebyl dosud v rutinní klinické praxi dobře zdokumentován. Danou problematikou se blíže zabývali autoři nedávno publikované americké studie.

Z elektronické databáze ministerstva pro záležitosti veteránů byli vybráni všichni pacienti s HCV genotypem 1, 2 nebo 3, kteří před zahájením anti-HCV terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem neměli současnou infekci virem HIV ani hepatocelulární karcinom a kteří zahájili anti-HCV terapii v období od ledna 2001 do června 2007 a ukončili ji do června 2008. U těchto pacientů pak bylo hodnoceno, jestli po ukončení terapie dosáhli SVR, nebo nikoliv.

Z kohorty pacientů s HCV genotypem 1 (12 166 pacientů) dosáhlo SVR celkem 35 %, z kohorty s HCV genotypem 2 (2 904 pacientů) to bylo 72 % a z kohorty s HCV genotypem 3 (1 794 pacientů) pak 62 %. Každá kohorta vykazovala vysokou míru komorbidit. V průběhu období následného sledování trvajícího v průměru přibližně 3,8 roku zemřelo 1 119 pacientů s genotypem 1, dále 220 pacientů s genotypem 2 a 186 pacientů s genotypem 3. Dle genotypově specifického multivariačního modelu zohledňujícího demografické faktory, komorbidity a laboratorní a terapeutické charakteristiky byla SVR spojena s podstatně sníženým rizikem mortality u každého genotypu (genotyp 1: HR 0,70; P = 0,0001; genotyp 2: HR 0,64; P = 0,006; genotyp 3: HR 0,51; P = 0,0002).

Dosažení SVR vede dle výsledků této studie ke snížení mortality u HCV pozitivních pacientů s genotypem 1, 2 a 3, kteří byli léčeni klasickým léčebným schématem a trpěli přidruženými komorbiditami.

(mik)

Zdroj: Backus L. I. et al. A sustained virologic response reduces risk of all-cause mortality in patients with hepatitis C. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011 Jun; 9 (6): 509–516.e1.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa