Sekvence everolimus–sunitinib neprokázala noninferioritu v léčbě metastazujícího renálního karcinomu při porovnání se zavedenou sekvencí sunitinib–everolimus: výsledky studie RECORD-3

15. 5. 2019

Velká randomizovaná studie II. fáze RECORD-3 ukázala, že zavedená sekvence chemoterapie sunitinib (inhibitor tyrosinkinázy) v 1. linii a poté everolimus (inhibitor mTOR) ve 2. linii vede u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem (mRCC) k delšímu přežití bez progrese (PFS) i celkovému přežití (OS) než opačné pořadí podávaných léků.

Velká randomizovaná studie II. fáze RECORD-3 ukázala, že zavedená sekvence chemoterapie sunitinib (inhibitor tyrosinkinázy) v 1. linii a poté everolimus (inhibitor mTOR) ve 2. linii vede u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem (mRCC) k delšímu přežití bez progrese (PFS) i celkovému přežití (OS) než opačné pořadí podávaných léků. Ve studii se nepodařilo prokázat noninferioritu podávání everolimu v 1. linii a sunitinibu ve 2. linii a zavedená sekvence sunitinib–everolimus zůstává standardem péče u pacientů s mRCC. Delšího PFS bylo u zavedené sekvence léků dosaženo nezávisle na histologickém typu nádoru (světlobuněčný vs. ostatní typy). Tyto výsledky prezentoval dr. Motzer na výročním kongresu ASCO 1. června 2013.

RECORD-3 byla otevřená studie zahrnující 471 pacientů s mRCC z 19 zemí, kteří byli randomizováni v poměru 1:1 k podávání everolimu 10 mg/den nebo sunitinibu 50 mg/den (4 týdny léčby, 2 týdny bez léčby) do progrese choroby. Poté došlo k překřížení léčby. Primárním sledovaným parametrem byla noninferiorita everolimu v 1. linii oproti sunitinibu v 1. linii definovaná jako poměr rizik (HR) ≤ 1,1.

Střední délka sledování byla 22,7 měsíce. Věk pacientů činil průměrně 62 let, 85,4 % pacientů bylo léčeno pro světlobuněčný mRCC. Ve skupině s everolimem v 1. linii dosáhla střední hodnota PFS 7,9 měsíce v porovnání s 10,7 měsíce při podávání sunitinibu v 1. linii (HR = 1,43). Střední délka OS byla 22,4 měsíce u sekvence everolimus-sunitinib a 32,0 měsíce při sekvenci sunitinib-everolimus (HR = 1,24). Tento trend bude třeba potvrdit ve finální analýze OS, jejíž výsledky budou k dispozici zhruba za rok. Profil nežádoucích příhod odpovídal u obou léků dříve popsanému výskytu.

Jak uvedl dr. Motzer, onkolog z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku: „Studie nedosáhla předem specifikované úrovně noninferiority mezi oběma postupy. Pro sekvenci sunitinib a následně everolimus hovoří lepší výsledky celkového přežití a přežití bez progrese. Standardem první volby zůstává sunitinib v 1. linii a následně everolimus při progresi choroby.“

(zza)

Zdroj: Motzer R. J., et al. Record-3: Phase II randomized trial comparing sequential first-line everolimus (EVE) and second-line sunitinib (SUN) versus first-line SUN and second-line EVE in patients with metastatic renal cell carcinoma (mRCC). J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr 4504).Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa