První výsledky fáze II studie s crizotinibem u pokročilého ALK pozitivního nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC): PROFILE 1005

15. 5. 2019

Fúzní gen pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) je klíčovým onkogenním motorem ve skupině pacientů s NSCLC. Crizotinib je účinný selektivní, ATP kompetitivní, nízkomolekulární inhibitor ALK.

Fúzní gen pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) je klíčovým onkogenním motorem ve skupině pacientů s NSCLC. Crizotinib je účinný selektivní, ATP kompetitivní, nízkomolekulární inhibitor ALK. V předchozí rozsáhlé studii měli pacienti s ALK pozitivním NSCLC velmi dobrou léčebnou odpověď na crizotinib. Do studie probíhající v současnosti byli zahrnuti pacienti z 57 center ve 12 zemích s ALK pozitivním NSCLC (verifikováno centrálně FISH testem), který progredoval po jedné a více chemoterapiích pro rekurentní nebo pokročilou nebo metastatickou chorobu (zahrnující i léčené mozkové metastázy). Pacienti dostávali 250 mg crizotinibu perorálně dvakrát denně kontinuálně ve třítýdenních cyklech. Odpověď nemoci byla hodnocena pomocí RECIST 1.1 (response evaluation criteria in solid tumors) každých 6 týdnů a bezpečnost léku pomocí pacientem udávaných údajů (patient-reported outcomes, PRO) každé 3 týdny podle EORTC dotazníků kvality života (QLQ-30/QLQ-LC 13 v3).

Výsledky

V současné době je 136 pacientů hodnotitelných z hlediska bezpečnosti, 109 z hlediska PRO a 76 z hlediska léčebné odpovědi. Medián věku pacientů byl 52 let, 94 % mělo adenokarcinom, 68 % nikdy nekouřilo a 53 % tvořily žen. Většina pacientů (93 %) měla nejméně dva předchozí chemoterapeutické režimy (rozmezí 1-11). Medián doby trvání terapie byl 9 týdnů (rozmezí 1 až 13 cyklů) a 88 % osob na terapii zůstalo. V hodnocení nádorové odpovědi podle grafu typu „waterfall plot“ mělo 63 pacientů ze 76 (83 %) zmenšení nádorové masy (41 pacientů mělo redukci ≥ 30 %). Sedm pacientů mělo jednoznačnou progresi podle RECIST. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla nauzea (46 %), poruchy vidění (45 %), zvracení (39 %) a průjem (29 %), většinou stupně 1-2. Nežádoucí účinky stupně 3-4 byly u 15 % pacientů (většinou elevace ALT, dušnost a neutropenie). Dvě z devíti úmrtí ve studii byla označena jako přímo závislá na studiové medikaci (pneumonie, původce neznámý). Většina pacientů dokončila všechna čtyři PRO vyhodnocení s klinicky signifikantním (≥ 10 bodů) zlepšením bolesti, kašle, dušnosti a únavy již po 2. cyklu. Klinicky signifikantní nárůst obstipace byl rovněž pozorován během léčby. Celkově však byla kvalita života udržena na stejné nebo lepší úrovni. Podle těchto dat z druhé globální studie s crizotinibem se ukazuje, že je bezpečný a dobře tolerovaný a předběžně i že zlepšuje klinické symptomy a antitumorózní aktivitu u pacientů s předléčeným ALK pozitivním NSCLC.

(nami)

Zdroj: Crinň L, et al. Initial phase II results with crizotinib in advanced ALK-positive non-small cell lung cancer (NSCLC): PROFILE 1005. J Clin Oncol 2011;29 (Suppl abstr 7514). Poster Presented at 2011 ASCO Annual Meeting.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa