Prognostický vliv hodnoty CRP před léčbou u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny léčených inhibitory tyrozinkinázy

15. 5. 2019

Role C-reaktivního proteinu (CRP) jako nezávislého prognostického faktoru metastatického karcinomu ledvin byla popsána již v éře cytokinů. Nicméně prognostický vliv CRP na přežití pacientů s tímto karcinomem léčených inhibitorem tyrozinkinázy nebyl dosud popsán.

Role C-reaktivního proteinu (CRP) jako nezávislého prognostického faktoru metastatického karcinomu ledvin byla popsána již v éře cytokinů. Nicméně prognostický vliv CRP na přežití pacientů s tímto karcinomem léčených inhibitorem tyrozinkinázy nebyl dosud v literatuře popsán. Danou problematikou se ve své studii zabývali japonští vědci.

Do zmiňované studie zahrnuli autoři celkem 52 pacientů léčených pro metastatický karcinom ledviny inhibitorem tyrozinkinázy. 31 z nich bylo léčeno sunitinibem a 21 sorafenibem. Prognostická hodnota všech proměnných (včetně CRP) byla vypočtena pomocí Coxova modelu proporcionálního rizika.

Medián vstupní hodnoty CRP byl 4,9 mg/l. Multivariantní analýza potvrdila, že CRP byl nezávislým prediktorem přežití (jak kontinuální, tak i kategorická proměnná). Medián celkové doby přežití nebyl u pacientů s normální hodnotou CRP (< 8 mg/l) zachycen, zatímco u pacientů se zvýšenou hodnotou CRP (8 mg/l a více) to bylo 15,9 měsíce. Mezi oběma skupinami byly prokázány signifikantní rozdíly stran celkové doby přežití s mírou jednoročního přežití 92,8 % ve skupině s normální hodnotou CRP a 69,3 % ve skupině se zvýšenou hodnotou CRP. V případě tříletého přežití to bylo 50,2 % ve skupině s normální hodnotou CRP a 22,9 % ve skupině se zvýšeným CRP (p = 0,003).

Na základě těchto zjištění lze shrnout, že hodnota CRP měla signifikantní vliv na celkovou dobu přežití pacientů s metastatickým renálním karcinomem léčených inhibitory tyrozinkinázy.

(mik)

Zdroj: Yasuda Y. et al. Prognostic impact of pretreatment C-reactive protein for patients with metastatic renal cell carcinoma treated with tyrosine kinase inhibitors. Int J Clin Oncol. Publikováno on-line 11. srpna 2012; doi: 10.1007/s10147-012-0454-0Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa