Použití vareniklinu u asijské populace

22. 6. 2015

Podle aktuálního review čínských autorů je u asijské populace vareniklin účinný, bezpečný, dobře tolerovaný i nákladově efektivní v léčbě nikotinové závislosti podobně jako u populací západních zemí.

Podle aktuálního review čínských autorů je u asijské populace vareniklin účinný, bezpečný, dobře tolerovaný i nákladově efektivní v léčbě nikotinové závislosti podobně jako u populací západních zemí.

Kouření je modifikovatelným rizikovým faktorem morbidity a mortality, které jsou spojené zejména s nádorovými, kardiovaskulárními nebo respiračními onemocněními. Vzhledem k velikosti populace a vysoké prevalenci kouření v oblasti Asie by úspěšné zanechání kouření mohlo teoreticky předejít velkému počtu předčasných úmrtí v dané oblasti. Předkládaná souhrnná práce shrnuje efektivitu, vedlejší účinky a nákladovou utilitu vareniklinu u Asiatů.

Přehled zahrnul práce publikované v databázích Medline a the Cochrane Library v období červen 2007 až červenec 2014, které se zabývaly hodnocením vareniklinu při zanechání kouření u asijské populace. Výsledky daných prací byly zhruba shodné se závěry studií provedených u populací západních zemí. Vareniklin redukuje nutkání a touhu kouřit i uspokojení z kouření. Metaanalýza Cochranovy databáze (Cahill et al., 2012) ukazuje, že poměr rizika kontinuální míry abstinence kuřáků užívajících standardní dávky vareniklinu po dobu minimálně 6 měsíců byl 2,27 oproti kuřákům užívajícím placebo a 1,52 oproti kuřákům léčeným bupropionem s prodlouženým uvolňováním. Efektivita zanechání kouření je i podle ostatních dostupných prací lepší s vareniklinem než v případě náhradní nikotinové terapie či bupropionu.

Četné studie prokázaly, že bezpečnost a tolerance vareniklinu jsou relativně dobré a obecně konzistentní se západními populacemi. Nejčastěji byly popisovány nauzea a zvláštní sny. Některá postmarketingová sledování poukázala na riziko neuropsychiatrických vedlejších účinků (např. změny chování, agitace, smutek nebo sebevražedné myšlenky či chování). Oproti tomu randomizované placebem kontrolované studie u pacientů s aktivním mentálním onemocněním jejich nárůst neprokázaly. U asijské populace nebyly zatím reportovány žádné závažné kardiovaskulární nežádoucí účinky.

Podle studií nákladové utility se vareniklin jeví jako nákladově efektivní a v budoucnu by mohl přispět k poklesu medicínských nákladů na léčbu s kouřením souvisejících onemocnění v řádech stovek milionů amerických dolarů. Ve většině asijských zemí je však zatím léčbou nehrazenou z veřejných prostředků.

Vareniklin je u asijské populace efektivní a dobře tolerovanou podpůrnou léčbou nikotinové závislosti. Účinnost i bezpečnost vareniklinu u Asiatů jsou podobné jako u západních populací. I na základě nákladové utility by měl být vareniklin doporučen pro použití při odvykání kouření a hrazen z prostředků zdravotního pojištění ve většině asijských zemí.

the

Zdroj:
Xiao D., Chu S., Wang Ch. Smoking cessation in Asians: focus on varenicline. Patient Pref Adher 2015; 9: 579–584.

CHA-2016.02.002Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa