Měřitelné změny v lézích renálního karcinomu krátce po podání sunitinibu s využitím technik funkční MRI

15. 5. 2019

Při léčbě inhibitory angiogeneze je důležité mít nástroje k predikci klinického výsledku časně po zahájení léčby, aby bylo možné optimalizovat léčebné schéma a současně předejít eventuální toxicitě a nepřiměřeným ekonomickým nákladům.

Angiogeneze je zásadní proces v růstu a metastazování nádorů. Při léčbě inhibitory angiogeneze (vaskulárního endoteliálního růstového faktoru A, VEGF-A; např. sunitinib) je důležité mít nástroje k predikci klinického výsledku časně po zahájení léčby, aby bylo možné optimalizovat léčebné schéma a současně předejít eventuální toxicitě a nepřiměřeným ekonomickým nákladům. Sledování změn velikosti tumoru pomocí počítačové tomografie (CT) s využitím škály RECIST (Response Evaluation Criteria for Solid Tumors) nelze v časných fázích terapie použít. Některé techniky funkční magnetické rezonance (MRI) by nicméně mohly být tímto způsobem využity.

Skupina nizozemských autorů se zaměřila na užití funkční MRI u pacientů s renálním karcinomem (RCC) léčených sunitinibem. Užili metody difuzně váženého zobrazení (DWI), zobrazení s užitím kontrastní látky (DCE-MRI) a T2* perfuzní zobrazení s kontrastní látkou.

Na přístroji o síle 3 tesly byly vyšetřeny DWI, DCE-MRI a T2* perfuzní skeny u 10 pacientů s progresivními lézemi RCC v oblasti břicha. Vyšetření bylo provedeno při zahájení léčby sunitinibem a dále za 3 a 10 dnů. Současně byly měřeny plazmatické koncentrace VEGF-A ve stejném časovém schématu.

Signifikantní změny byly zaznamenány u zobrazení DWI – ve dni 3 bylo zaznamenáno zřetelné zvýšení difuzního koeficientu ve srovnání se vstupní hodnotou, ve dni 10 však došlo opět ke snížení na vstupní hodnoty. U DCE-MRI parametrů autoři nepozorovali žádné významné změny. Při perfuzním MRI T2* vyšetření byl popsán ve dni 3 i 10 signifikantní pokles v relativním objemu krve v nádoru (rBV) a relativním krevním průtoku v nádoru (rBF). Hladiny VEFG-A významně klesly po 10. dnu sledování a nekorelovaly s MRI parametry.

Vyšetření tedy ukázala, že sunitinib indukuje angiogenní efekt hodnotitelný pomocí DWI a T2* perfuzní MRI, a to 3 i 10 dnů po zahájení iniciální léčby tímto lékem. Jedná se o slibné biomarkery léčebné odpovědi. V blízké budoucnosti tedy může časné hodnocení odpovědi na léčbu pomocí funkční MRI hrát důležitou roli v nastavení přiměřené léčby u individuálního pacienta s renálním karcinomem. Nicméně v tomto případě se jednalo o pilotní studii u malé a relativně heterogenní studijní populace, a je proto důležité provést ještě další obdobné šetření.

(eza)

Zdroj: Desar I. M. Et al. Functional MRI techniques demonstrate early vascular changes in renal cell cancer patients treated with sunitinib: a pilot study. Cancer Imaging 2012 Jan (11): 259–65; doi:10.1102/1470-7330.2011.0032Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa