Má smysl záměna preparátů v adjuvantní endokrinní terapii u postmenopauzálních žen s časným stadiem rakoviny prsu?

15. 5. 2019

Intergroup Exemetane Study provedená u 4 724 postmenopauzálních žen s časnými stadii rakoviny prsu prokázala již dříve významný efekt u pacientek, kterým byla adjuvantní endokrinní terapie s tamoxifenem změněna na exemestan.

Intergroup Exemetane Study provedená u 4 724 postmenopauzálních žen s časnými stadii rakoviny prsu prokázala již dříve významný efekt u pacientek, kterým byla adjuvantní endokrinní terapie s tamoxifenem změněna na exemestan. Adjuvantní terapie byla plánována celkově na 5 let a pacientky bez projevů nemoci byly po 2–3 letech léčby tamoxifenem randomizovány na pokračování v tamoxifenu či na záměnu za exemestan. Byl demonstrován signifikantní pozitivní efekt na časné přežívání bez nemoci (DFS) a později pak i mírné prodloužení celkového přežívání těchto pacientek (OS).

Studie, nyní publikovaná skupinou autorů v časopise Journal of Clinical Oncology, hodnotí sledování této skupiny pacientek s ještě delším intervalem a analyzuje také výskyt dalších událostí.

Medián sledování pacientek byl 91 měsíců. V analýze bylo hodnoceno 4 052 pacientek s ER (estrogenový receptor) pozitivními tumory a 547 s ER nestanovenými tumory. Celkem bylo zaznamenáno 930 přežití bez známek nádoru prsu (BCFS) (ve skupině s exemestanem 423, ve skupině s tamoxifenem 507). Analýza provedená 2,5 roku po randomizaci ukázala, že protektivní efekt změny na exemestan zůstal zachován. Bylo demonstrováno zlepšení OS (352 úmrtí ve skupině s exemestanem a 405 ve skupině s tamoxifenem, p = 0,04). Ze všech úmrtí bylo 222 popsáno jako interkurentní, a to především z příčin kardiovaskulárních či z důvodu jiné malignity (ve skupině s exemestanem celkem 107, ve skupině s tamoxifenem 115). Z dalších událostí bylo zaznamenáno mírné přechodné snížení kostní denzity u pacientek léčených exemestanem, nebylo však zaznamenáno ztluštění endometria, které bylo známé u pacientek léčených tamoxifenem.

Při hodnocení více než 80 % pacientek, které žily v čase hodnocení studie, bylo prokázáno mírné, ale statisticky signifikantní zlepšení OS se 14% redukcí rizika smrti u pacientek, kterým byl v adjuvantní terapii zaměněn exemestan za tamoxifen.

(eza)

Zdroj: Judith M. Bliss et al. Disease-Related Outcomes With Long-Term Follow-Up: An Updated Analysis of the Intergroup Exemestane Study.  J Clin Oncol. Publikováno online 21. 10. 2011; doi: 10.1200/JCO.2010.33.7899Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa