Limitovaná resekce v léčení IA stadia karcinomu plic

15. 5. 2019

Karcinom plic ve více než 50 % postihuje v USA pacienty nad 65 let věku. U nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) ve stadiu IA je po chirurgickém léčení lobektomií pětileté přežití 70 %.

Karcinom plic ve více než 50 % postihuje v USA pacienty nad 65 let věku. U nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) ve stadiu IA je po chirurgickém léčení lobektomií pětileté přežití 70 %. Dosud sporným tématem v chirurgickém postupu v tomto stadiu onemocnění je omezená resekce zvláště u útvarů, které nepřesahují velikost 2 cm v průměru. Některé práce prokazují, že v tomto stadiu onemocnění mají limitované resekce a lobektomie podobné dlouhodobé výsledky.

Sledováni byli pacienti nad 65 let se zjištěným nádorem NSCLC ve stadiu IA, kteří byli diagnostikováni mezi lety 1998 a 2002. Tito nemocní se podrobili buď lobektomii, nebo limitované resekci (segmentektomie nebo klínová resekce). Z 1165 nemocných, kteří byli do studie zahrnuti, byla u 96 provedena limitovaná resekce a u 969 (73 %) lobektomie. Střední doba sledování pro celou skupinu byla 59 měsíců. Limitovaná resekce byla frekventovanější u žen, u pacientů s doprovodnými chorobami a u menších tumorů. Lobektomie byly spojeny s častějšími lymfadenektomiemi a jen malá část pacientů měla pooperační radioterapii nebo chemoterapii. Analýza prokázala, že limitované resekce ve srovnání s lobektomiemi neměly signifikantně rozdílnou míru přežití (HR 1,09, 95% CI 0,85-1,40). Lobektomie je považována za standard v léčbě stadia I NSCLC. Omezená resekce ale představuje přijatelnou alternativu chirurgické léčby u menších tumorů.

V souladu s předcházejícími pracemi byl však i zde zjištěn trend zvýšeného rizika úmrtí na rakovinu plic (HR 1,39, 95% CI 0,97-2,01) u limitované resekce ve srovnání s lobektomií. Projevuje se zvýšeným výskytem lokální recidivy. U mladších pacientů je také riziko jiného úmrtí než na rakovinu plic menší.

Výsledky práce dokládají, že přežití pacientů nad 65 let věku, kteří podstoupili limitovanou resekci nebo lobektomii ve stadiu IA s velikostí tumoru do 2 cm, je podobné. Limitovaná resekce u starších jedinců je však přijatelnou alternativou pro pacienty se zvýšenou komorbiditou a omezenější vyhlídkou života. Limitovaná resekce vede k lepší pooperační plicní funkci u starších lidí s přídatnými chorobami a tím i ke snížení úmrtnosti a morbidity. V budoucnu může být u IA stadia NSCLC upřednostňována.

(nami)

Zdroj: Juan P. Wisnievsky, et al. Limited Resection for the Treatment of Patients with stage IA Lung Cancer. Annals of Surgery 2010;251(3):550-554. Doi: 10.1097/SLA.0b013e3181c0e5f3Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa