Efektivita infliximabu v terapii luminální formy Crohnovy nemoci u dětí

14. 8. 2014

U dětí s Crohnovou nemocí (CD) je terapie infliximabem efektivní jak k navození, tak i k udržení klinické remise. Dlouhodobými výsledky této léčby u dětí se blíže zabývala nedávno publikovaná kanadská studie.

U dětí s Crohnovou nemocí (CD) je terapie infliximabem efektivní jak k navození, tak i k udržení klinické remise. Dlouhodobými výsledky této léčby u dětí se blíže zabývala nedávno publikovaná kanadská studie.

Autoři zmiňované práce retrospektivně analyzovali celkem 195 pacientů, kteří v minulosti obdrželi terapii infliximabem ± imunomodulátorem pro luminální formu CD. Hodnocena byla klinická odpověď na léčbu, lineární růst a slizniční hojení. K posouzení doby trvání odpovědi na terapii byl použit Coxův model proporcionálních rizik. Hladiny infliximabu a protilátek proti infliximabu byly stanovovány v případě, že došlo ke ztrátě odpovědi.

Ze 195 pacientů (medián věku 13,9 roku, medián trvání CD 1,6 roku) došlo u 81 % ke kompletní odpovědi na terapii (posuzováno podle lékařského vyšetření a hodnoty indexu PCDAI ≤ 10). Delší doba trvání CD a ženské pohlaví byly spojeny s horší odpovědí na léčbu. Během prvního roku sledování byl u 35 % pacientů terapeutický režim individuálně upraven navýšením dávky nebo zkrácením intervalu. Navzdory optimalizaci dávkovacího režimu došlo v průběhu pěti let u 16 ze 157 kompletních responderů ke ztrátě odpovědi (ve výši 2–6 % ročně), která byla doprovázena tvorbou protilátek proti infliximabu. Konkomitantní terapie imunomodulátory trvající alespoň 30 týdnů signifikantně snižovala riziko ztráty odpovědi (HR = 0,25, 95% CI 0,08–0,76, p = 0,014). Následné endoskopické vyšetření bylo provedeno u 40 jedinců, přičemž u 22 z nich (73 %) bylo dosaženo kompletního zhojení slizničních ulcerací. U pacientů s růstovým potenciálem došlo po jednom a také po dvou letech sledování k významnému zlepšení Z-skóre výšky (P < 0,001). Se zahájením terapie infliximabem do 18 měsíců po stanovení diagnózy došlo po třech letech k normalizaci Z-skóre výšky (na hodnotu 0).

Tyto údaje poukazují na dlouhodobou efektivitu léčby infliximabem u dětí a dospívajících s luminální formou CD. Doba trvání odpovědi se pak zvyšovala se současným užíváním imunomodulátorů. Klinická odpověď na léčbu byla u dětí navíc spojena se zlepšením lineárního růstu, a to zejména v případě, že byla zahájena včas.

(mik)

Zdroj: Church P. C., Guan J., Walters T. D. et al.Infliximab maintains durable response and facilitates catch-up growth in luminal pediatric Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis. 2014 Jul; 20 (7): 1177–86; doi: 10.1097/MIB.0000000000000083Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa