Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

15. 5. 2019

Inzulinová rezistence může podporovat vznik fibrózy u chronické hepatitidy C (HCV).

Inzulinová rezistence může podporovat vznik fibrózy u chronické hepatitidy C (HCV), a ukazuje se také, že v případě, kdy se nepodaří dosáhnout trvalé virologické odpovědi (SVR- sustained viral response), se inzulinová rezistence uplatňuje jako kofaktor.

Cílem popisované studie bylo především zhodnotit vliv diabetu u pacientů infikovaných HCV na tíži jaterní fibrózy a také na odpověď na antivirovou léčbu. Současně byla sledována bezpečnost léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem v kombinované terapii (Peg IFN/RBV) u těchto pacientů.

Ve studii bylo zahrnuto 61 diabetiků, k určení nezávislých faktorů jak pokročilé fibrózy, tak selhání léčby byla stanovena kontrolní skupina v poměru 2:1.

Výsledky ukázaly, že diabetici infikovaní HCV měli častěji nejen steatózu, ale i pokročilou fibrózu. S pokročilou fibrózou souvisely nezávisle tyto faktory: věk pacienta, bělošská populace, obezita a index histologické aktivity. HCV pozitivní diabetici dosáhli SVR jen ve 23 %, zatímco HCV pozitivní nediabetici dosáhli SVR ve 46 %.

Nezávislá spojitost s nižším počtem SVR byla prokázána u diabetu genotypu 1, u vysokého výchozího virového zatížení (viral load) a u afroamerické populace. Také signifikantní nežádoucí účinky byly častější u HCV pozitivních diabetiků. Nežádoucí účinky se ve zvýšené míře nevyskytovaly u pacientů léčených Peg INF/RBV a inzulinovými senzitizéry.

Závěrem lze konstatovat, že diabetes mellitus je spojený se zhoršenou virologickou odpovědí na kombinovanou léčbu pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných HCV. Nežádoucí vedlejší účinky byly v průběhu léčby mnohem četnější u diabetiků ve srovnání s nediabetiky.

(jos)

Zdroj: Elgouhari HM, Zein CO, Hanouneh I, Feldstein AE, Zein NN. Diabetes Mellitus Is Associated with Impaired Response to Antiviral Therapy in Chronic Hepatitis C Infection. Dig Dis Sci. Publikováno on-line před tiskem dne 16. 1. 2009.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa