Cyklofilin B může přispívat k progresi karcinomu prsu

15. 5. 2019

Doktor Charles Clevenger spolu se svými kolegy z Northwestern University zjistil, že zvýšená exprese cyklofilinu B může mít v buňkách prsní tkáně roli v patogenezi karcinomu prsu a přispívat k jeho progresi. Cyklofilin B ovlivňuje buněčné dělení, motilitu i apoptózu.

Doktor Charles Clevenger spolu se svými kolegy z Northwestern University zjistil, že zvýšená exprese cyklofilinu B může mít v buňkách prsní tkáně roli v patogenezi karcinomu prsu a přispívat k jeho progresi.

Proteinový receptor cyklofilin B ovlivňuje buněčné dělení, motilitu i apoptózu, tedy děje, které jsou u maligních buněk pozměněny. Aby mohli blíže prozkoumat roli cyklofilinu B, inhibovali vědci u buněk karcinomu prsu jeho expresi. Výsledkem bylo zjištění, že vyřazení cyklofilinu B ovlivnilo 27 různých proteinových sítí a snížilo buněčnou proliferaci, motilitu a zpomalilo tumorigenezi. Mezi jinými ovlivnila inhibice cyklofilinu B expresi estrogenových a progesteronových receptorů a také receptorů pro růstový faktor. Navíc u lidských epiteliálních buněk prsní tkáně korelovalo zvýšení hladiny cyklofilinu B s přítomností metastáz karcinomu prsu.

Cyklofiliny, často zkracované jako Cyp (nemělo by být zaměňováno za CYP, což je zkratka pro cytochrom P450), jsou proteiny, které se vážou na cyklosporiny – imunosupresiva, která se obvykle využívají k potlačení rejekce orgánů po transplantaci. Tyto proteiny mají peptidyl-prolin-izomerázovou aktivitu, která katalyzuje izomeraci peptidové vazby z formy trans na cis formu a urychluje skládání proteinů a vznik prostorových konformací.

Nejznámějším cyklofilinem je cyklofilin A, který je cytosolovým receptorem pro cyklosporin A. Komplex cyklosporinu A s cyklofilinem A inhibuje kalcium/kalmodulinovou fosfatázu, kalcineurin, což má selektivně inhibiční účinky na T-lymfocyty a je považováno za mechanismus potlačení potransplantační orgánové rejekce.

Nová studie demonstruje, že snížení hladiny cyklofilinu B může významně pozměnit expresi genů a buněčné funkce spojené s patogenezí a progresí karcinomu prsu. Proto je podle autorů studie možné uvažovat o vývoji farmakologických agens, která by byla specificky zacílena na cyklofilin B a mohla by tak mít při léčbě karcinomu prsu velký význam.

(hak)

Zdroj: Fang F, Flegler AJ, Du P, Lin S, Clevenger CV. Expression of Cyclophilin B is Associated with Malignant Progression and Regulation of Genes Implicated in the Pathogenesis of Breast Cancer. Am J Pathol 2009;174:297–308.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa