Alkalická fosfatáza může u pacientů s chronickou hepatitidou C predikovat relaps onemocnění

15. 5. 2019

Relapsem chronické hepatitidy C (CHC) označujeme opětovnou pozitivitu sérové HCV RNA po ukončení terapie u pacientů, kteří dosáhli virologické odpovědi na konci léčby (ETR).

Relapsem chronické hepatitidy C (CHC) označujeme opětovnou pozitivitu sérové HCV RNA po ukončení terapie u pacientů, kteří dosáhli virologické odpovědi na konci léčby (ETR). Možností predikovat relapsy onemocnění se v minulosti zabývala již řada studií. Jednou z posledních publikovaných byla retrospektivní studie rakouských autorů, která hodnotila prediktory relapsu po terapii PegIFN-alfa s ribavirinem u 86 pacientů s CHC, kteří dosáhli ETR.

Virové nálože byly stanovovány pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce v reálném čase (real-time RT-PCR). Genotypizace viru hepatitidy C pak byla provedena sekvenční analýzou. Pacienti s genotypem 1 byli léčeni po dobu 48 týdnů PegIFN-alfa2a v dávce 180 µg nebo PegIFN-alfa2b v dávce 1,5 µg/kg jednou týdně a ribavirinem v dávce 1 000 mg/den, event. 1 200 mg/den (v závislosti na hmotnosti pacienta). Pacienti s genotypy 2 a 3 byli léčeni po dobu 24 týdnů PegIFN-alfa2a v dávce 180 µg nebo PegIFN-alfa2b v dávce 1,5 µg/kg jednou týdně a ribavirinem v dávce 800 mg/den.

Jako nezávislé prediktory relapsu pak byly pomocí binární logistické regresní analýzy u všech pacientů s ETR vyhodnoceny:

  • absence kompletní časné virologické odpovědi (cEVR; OR: 27,07, P < 0,005);
  • sérové hladiny alkalické fosfatázy (ALP) před léčbou menší než 75 U/L (OR: 6,16, P < 0,001);
  • body mass index (BMI) větší než 26 (OR: 8,27, P < 0,005).

V případě, že byli hodnoceni pouze pacienti, kteří dosáhli cEVR, stala se jediným prediktorem relapsu hodnota ALP před léčbou menší než 75 U/L. Nižší hladiny ALP před léčbou, během ní a po ní se dle výsledků této studie zdají být spojeny s vyšším rizikem relapsu u pacientů s CHC, kteří dosáhli ETR.

(mik)

Zdroj: World J Gastroenterol. 2010 May 21; 16 (19): 2407–10.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa