50-ročná publikačná činnosť v časopise Vnitřní lékařství


Autoři: M. Mydlík1 ,2;  K. Derzsiová 1
Působiště autorů: IV. interná klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a UN L. Pasteura Košice, Slovenská republika, prednosta prof. MUDr. Ivan Tkáč., PhD. 1;  Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Slovenská republika, prednosta MVDr. Alojz Bomba, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2012; 58(1): 76-79
Kategorie: Z historie medicíny

Práca bola prednesená na vedeckej pracovnej schôdzi Spolku lekárov v Košiciach pri príležitosti XVIII. memoriálu prof. MUDr. F. Póra dňa 11. apríla 2011.

1. januára 2011 začal vychádzať časopis Vnitřní lékařství už ako 57. ročník. Viac ako pol storočia je tento časopis oficiálnym mesačníkom českých a slovenských internistov. V ňom uverejnili internisti množstvo článkov, ktoré sa týkali rôznych aspektov všeobecného vnútorného lekárstva, ale aj z príbuzných odborov, či už vo forme pôvodných prác, postgraduálnych prehľadných článkov, kazuistík, osobných správ a správ z rôznych kongresov a konferencií, ktoré sa uskutočnili v Čechách a na Slovensku, ale aj v rôznych častiach sveta, na ktorých často prednášali českí a slovenskí internisti.

V priebehu 50 rokov sa vo funkcii vedúceho redaktora časopisu Vnitřní lékařství vystriedali viacerí významní internisti: 1. doc. MUDr. Jan Horák, CSc., v rokoch 1955–1980, 2. doc. MUDr. Dušan Mrkos, CSc., v rokoch 1980–1999, 3. prim. MUDr. Petr Svačina od roku 1999 stále. Z košických internistov bol členom redakčnej rady časopisu Vnitřní lékařství jeden z našich bývalých prednostov, prof. MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc., kto­rý v tejto funkcii pôsobil od 1. 2. 1972 do 31. 12. 1993. Okrem toho od roku 2005 stále je členom redakčnej rady doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.

Naši bývalí prednostovia a učitelia (prof. MUDr. František Pór a prof. MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc.) nás počas celého svojho funkčného obdobia stále stimulovali k tomu, aby sme uverejňovali články v časopise Vnitřní lékařství, z pohľadu všeobecného vnútorného lekárstva, ale aj z pohľadu čiastkových odborov, ktoré v posledných 40 rokoch sa významne rozvinuli, z niektorých vznikli samostatné odbory, ale aj z pohľadu spolupráce s inými základnými odbormi klinickej a teoretickej medicíny. Spolupráca slovenských internistov s českými bola vždy na programe dňa, či už po stránke vedeckovýskumnej, odbornej alebo spoločenskej a vždy dokumentovala česko-slovenskú vzájomnosť, bez ohľadu na rozdelenie bývalého Československa na dva samostatné štáty. O tom nakoniec svedčí aj skutočnosť, že vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach, ktorá bola venovaná prof. MUDr. F. Pórovi, zakladateľovi vnútorného lekárstva na východnom Slovensku a prvému prednostovi Internej kliniky FN a LF UPJŠ, bola zorganizovaná za aktívnej účasti súčasného šéfredaktora časopisu Vnitřní lékařství, prim. MUDr. P. Svačinu.

Od 1. februára 1961 do 31. decembra 2010, t.j. za 50 rokov našej odbornej činnosti, sme uverejnili v časopise Vnitřní lékařství 105 článkov. Z toho bolo 30 pôvodných prác, v ktorých boli uverejnené aj niektoré výsledky našich grantových vedeckovýskumných úloh [3, 6, 15, 16, 22–24, 27, 28, 32, 33, 36–39, 45, 47, 50, 54, 56, 57,60, 62, 67, 72, 74, 79, 83, 95, 103] 4 prehľadné články [5,8,9,14], 9 kazuistík [1,2,4,7,13,25,31,35,49], jedna správa o odbornej monografii [101], 13 osobných správ [48, 61, 63, 64, 69, 73, 78, 84, 91, 94, 96–98], 5 historických reminiscencií [76,85–87,104] a 43 správ z rôznych kongresov a konferencií doma a v zahraničí, na ktorých vo väčšine prípadov sme sa aktívne zúčastnili [10–12, 17–21, 26, 29, 30, 34, 40–44, 46, 51–53, 55, 58, 59, 65, 66, 68, 70, 71, 75, 77, 80–82, 88–90, 92, 93, 99, 100,102, 105].

Naša prvá práca, ktorá mala charakter zaujímavej kazuistiky, bola uverejnená vo februárovom čísle časopisu Vnitřní lékařství v roku 1961. V tejto kazuistike sme opísali myokarditídu v akútnej fáze Bangovej choroby. Pacientka bola liečená antibiotikami – tetracyklinom a nakoniec sa uzdravila (obr. 1) [1]. Táto práca pred uverejnením bola prednesená na celoštátnych pracovných dňoch infektológov, ktoré sa konali v Košiciach v dňoch 28.–30. apríla 1960.

Obr. 1. Prvá strana publikácie Bilčíková M, Mydlík M. Myocarditis ako dominujúca komplikácia v akútnej fáze Bangovej choroby, uverejnená vo februárovom čísle ročníku 1961, v časopise Vnitřní lékařství.
Prvá strana publikácie Bilčíková M, Mydlík M. Myocarditis ako dominujúca komplikácia v akútnej fáze Bangovej choroby, uverejnená vo februárovom čísle ročníku 1961, v časopise Vnitřní lékařství.

V rámci spolupráce s Ústavom patologickej anatómie a Chirurgickou klinikou LF UPJŠ sme uverejnili zaujímavú kazuistiku autorov Jurkovíč, Mydlík, Vajó: Uzáver arteriovenóznej fistuly podľa Bresciu a spolupracovníkov aspergilómom, u chorého s chronickým zlyhaním obličiek. Bolo to v období, keď sa v Československu začínala používať vnútorná AV fistula pre opakované spojenie chorého s hemodialyzačným prístrojom. Táto kazuistika bola prednesená na vedeckej pracovnej schôdzi Spolku lekárov v Košiciach 17. 1. 1972 [13].

V roku 1991 sme v čísle 7.–8. časopisu Vnitřní lékařství uverejnili našu dlhodobú klinickú štúdiu o použití hemoperfúzie a cholinesterázy po akútnej otrave organofosforovými inhibítormi cholínesteráz. Bol to klinický rozbor 50 chorých. U týchto chorých sme okrem konzervatívnej liečby (výplach žalúdka, opakované výplachy hrubého čreva, forsírovaná diuréza, TMB-4 comp., s.c. podanie atropínu a i.v. podanie cholinesterázy) bola použitá hemoperfúzia cez aktívne uhlie, cez Amberlite XAD-2 alebo XAD-4. Táto kombinovaná liečba bola úspešná v 92 %. Úspech liečby závisel od včasného príchodu chorého do dia­lyzačného strediska, od začatia intenzívnej liečby a od súčasného výskytu iných pridružených chorôb [57]. Práca bola prednesená 16. 2. 1990 na spoločnej vedeckej pracovnej schôdzi Slovenskej a Českej nefrologickej spoločnosti v Košiciach.

V tom istom roku, t.j. roku 1991, sme uverejnili časť výsledkov z jednej našej grantovej úlohy v časopise Vnitřní lékařství: „Vitamín A a metabolické poruchy vápnika a fosforu u chorých v dlhodobom dialyzačnom programe“. V tejto práci sme poukázali na to, že zvýšenie vitamínu A v sére u chorých v 5. štádiu CKD nie je pravou hypervitaminózou A, ale iba hypervitaminémiou A, pretože retinol estery v plazme boli v referenčnom rozsahu, alebo hodnoty boli nemerateľné. Napriek tejto skutočnosti sa vitamín A v sére u týchto chorých mohol podieľať na vývoji uremického kostného syndrómu, čo potvrdzovala aj priama závislosť c-PTH od vitamínu A v sére [56].

Niektoré naše publikácie v časopise Vnitřní lékařství boli venované prof. MUDr. F. Pórovi, ktorý okrem iného založil internistickú školu, ktorej žiakmi sme aj my a prof. MUDr. Pavol Schweitzer, CSc., ktorý aj v súčasnej dobe aktívne pôsobí v New Yorku, a ktorý opakovane prednášal na memoriáloch prof. Póra [63,84,91,97].

Veľká časť našich publikácií v časopise Vnitřní lékařství v posledných 50 rokoch bola venovaná správam z kongresov a konferencií, na ktorých sme prezentovali výsledky našej vedeckovýskumnej práce. Posledný článok Mydlík M. Klinické fórum expertov: Dia­gnostika a liečba akútnych porfýrií. 11–12. júna 2010, Paríž (Francúzsko) bol uverejnený v časopise Vnitř Lék 2010; 56: 1252–1253. V našej prednáške na tomto fóre expertov sme prezentovali niektoré naše výsledky s dlhodobou diagnostikou a liečbou 12 chorých s akútnou intermitentnou porfýriou. Chorí boli liečení počas 10–20 rokov. Všetci mali hypertenziu a u 10 chorých sa zistila tubulointersticiálna nefropatia s hypostenúriou a poruchou exkrečnej fázy na izo­tópovom renograme. Okrem toho sme zistili u všetkých chorých významný deficit vitamínu B6 v plazme aj v erytro­cytoch, s následnou hyperoxalémiou a hyper­oxalúriou (obr. 2) [105]. Správa z tohto podujatia bola prednesená na vedeckej pracovnej schôdzi Spolku lekárov v Košiciach, v Dome kultúry v Ruskove, dňa 5. 10. 2010.

Obr. 2. Prvá strana publikácie Mydlík M. Klinické fórum expertov: Diagnostika a liečba akútnych porfýrií. 11.–12. júna 2010, Paríž (Francúzsko), uverejnená v decembrovom čísle ročníka 2010, v časopise Vnitřní lékařství.
Prvá strana publikácie Mydlík M. Klinické fórum expertov: Diagnostika a liečba akútnych porfýrií.
11.–12. júna 2010, Paríž (Francúzsko), uverejnená v decembrovom čísle ročníka 2010, v časopise Vnitřní lékařství.

Záver

V 50-ročnom retrospektívnom rozbore našej publikačnej činnosti v časopise Vnitřní lékařství, v rokoch 1961–2010, sme analyzovali 105 článkov podľa ich charakteru a obsahu. Časopis Vnitřní lékařství bol a je pre nás základným časopisom pre uverejňovanie pôvodných vedeckovýskumných prác, prehľadných článkov, kazuistík, správ o knihách, osobných správ a správ z kongresov a konferencií. Nakoniec chceme zdôrazniť, že naša dlhoročná spolupráca s brnenským časopisom Vnitřní lékařství je významným dôkazom česko-slovenskej vzájomnosti, ktorá trvá v nezmenenej miere aj v súčasnosti, čo je v intenciách aj našich učiteľov, prof. MUDr. F. Póra a prof. MUDr. M. Takáča, DrSc. [63,64,84,87,91].

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

www.unlp.sk

e-mail: k.derzsiova@unlp.sk

Doručeno do redakce: 10. 6. 2011


Zdroje

1. Bilčíková M, Mydlík M. Myocarditis ako dominujúca komplikácia v akútnej fáze Bangovej choroby. Vnitř Lék 1961; 7: 186–190.

2. Neubauer E, Mäsiar P, Mydlík M. Cystínová nefróza pri tuberkulóze pľúc. Vnitř Lék 1961; 7: 1273–1276.

3. Neubauer E, Klvaňová H, Mydlík M. Elektrolytové zloženie priečne pruhovaného svalu pri chronickej renálnej insuficiencii po podaní alkalizujúcej a acidifikujúcej látky. Vnitř Lék 1962; 8: 516–523.

4. Mydlík M, Jurkovič I, Bilčík P et al. Akútna obličková nedostatočnosť pri nodóznej polyarteritíde. Vnitř Lék 1967; 13: 593–597.

5. Mydlík M. Komplikácie po perkutánnej obličkovej biopsii (súhrnný referát). Vnitř Lék 1970; 16: 168–176.

6. Mydlík M, Pokorná I, Zimáček J. Perkutánna obličková biopsia s použitím scintigrafie obličiek. Vnitř Lék 1970; 16: 465–471.

7. Mydlík M, Jurkovič I, Bilčík P et al. Lupus erythematodes a tehotenstvo. Vnitř Lék 1972; 18: 328–332.

8. Zimáček J, Mydlík M, Textoris R. Súčasné možnosti vyšetrenia glomerulárnej filtrácie. I. Základné clearanceové metódy a možnosti použitia rádiofarmák. Vnitř Lék 1972; 18: 163–171.

9. Zimáček J, Mydlík M, Textoris R. Súčasné možnosti vyšetrenia glomerulárnej filtrácie. II. Možnosti stanovenia veľkosti glomerulárnej filtrácie pomocou rádiofarmák. Vnitř Lék 1972; 18: 352–362.

10. Mydlík M. Správa o VIII. kongrese Európskej dialyzačnej a transplantačnej asociácie (E.D.T.A.) v Berlíne (1.–3. júla 1971). Vnitř Lék 1972; 18: 400–401.

11. Mydlík M. Správa o IX. kongrese Európskej dia­lyzačnej a transplantačnej spoločnosti vo Florencii (8.–10. júna 1972), I. časť. Vnitř Lék 1973; 19: 84–86.

12. Mydlík M. Správa o IX. kongrese Európskej dialyzačnej a transplantačnej spoločnosti vo Florencii (8.–10. júna 1972), II. časť. Vnitř Lék 1973; 19: 191–195.

13. Jurkovič I, Mydlík M, Vajó J. Uzáver artériovenóznej fistuly podľa Bresciu a spolupracovníkov aspergilómom. Vnitř Lék 1974; 20: 911–914.

14. Jakubčiak J, Mydlík M, Jurkovič I. Spolupráca urológa a nefrológa v dialyzačnom stredisku. Vnitř Lék 1974; 20: 464–468.

15. Mydlík M, Vanický D, Jurkovič I et al. Určenie polohy obličiek pomocou ultrazvuku pri perkutánnej obličkovej biopsii. Vnitř Lék 1974; 20: 331–334.

16. Langoš J, Mydlík M, Blažíček P et al. Význam stanovenia plazmatickej renínovej aktivity v klinickej praxi. Vnitř Lék 1974; 20: 1085–1096.

17. Mydlík M. Sympózium o biochemických aspektoch obličkových funkcií. Gdańsk, 2.–5. septembra 1973. Vnitř Lék 1975; 21: 88–92.

18. Mydlík M. 7. zjazd Európskej spoločnosti detskej nefrologie z pohľadu internistu. Vnitř Lék 1975; 21: 92–96.

19. Mydlík M. Diagnostické a liečebné problémy v klinickej nefrológii. II. nefrologické sympózium s medzinárodnou účasťou. Sofia, 31. 10.–2. 11. 1974. Vnitř Lék 1975; 21: 824–827.

20. Mydlík M, Košlík Š. Nefrologický kongres s medzinárodnou účasťou v NDR (Rostock-Warnemünde, 5.–8. 5. 1976). Vnitř Lék 1976; 22: 722–724.

21. Mydlík M. Sympózium s medzinárodnou účasťou o dusíkatých látkách v obličkovej nedostatočnosti v Bratislave. Vnitř Lék 1976; 22: 1128–1132.

22. Mydlík M, Pokorná I, Takáč M et al. Izotopová renografia a akútna obličková nedostatočnosť. Vnitř Lék 1976; 22: 1145–1153.

23. Košlík Š, Mydlík M, Melničák P et al. Význam regionálnej heparinizácie pri hemodialýze. Vnitř Lék 1976; 22: 981–986.

24. Mydlík M, Langoš J, Novotný J et al. Plazmatická reninová aktivita pri akútnej obličkovej nedostatočnosti. Vnitř Lék 1978; 24: 1–10.

25. Jarčuška J, Mydlík M, Puch J et al. Akútna obličková nedostatočnosť po poleptaní kože impregnačným olejom na pražce. Vnitř Lék 1979; 25: 50–53.

26. Mydlík M, Šašinka M. Československo-sovietské nefrologické sympózium na Štrbskom plese, 6.–8. septembra 1978. Vnitř Lék 1979; 25: 301–306.

27. Mydlík M, Takáč M, Derzsiová K et al. Použitie hemoperfúzie cez aktívne uhlie pri prudkých otravách. Vnitř lék 1979; 25: 567–577.

28. Mydlík M, Takáč M, Melničák P et al. Dia­gnostika a liečba otravy tetrachlórmetánom. Rozbor 43 chorých. Vnitř Lék 1979; 25: 672–679.

29. Mydlík M, Košlík Š. 4. dunajské nefrologické sympózium vo Varne, 5.–7. októbra 1979. Vnitř Lék 1980; 26: 200–202.

30. Mydlík M. 2. všezväzový zjazd nefrológov v Baku (ZSSR) 18.–21. novembra 1980. Vnitř Lék 1981; 27: 509–513.

31. Mydlík M, Derzsiová K, Válek A et al. Kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (CAPD). Vnitř Lék 1982; 28: 602–608.

32. Derzsiová K, Mydlík M. Pobrušnicová clearance a transfer bielkovin pri nepretržitej ambulantnej peritoneálnej dialýze. Vnitř Lék 1983; 29: 242–248.

33. Mydlík M, Derzsiová K, Havriš Š et al. Vitamín C a nepretržitá ambulantná peritoneálna dia­lýza. Vnitř Lék 1983; 29: 249–253.

34. Opatrný K, Mydlík M. Minulost a budoucnost celostátních konferencí dialyzačních a transplantačních pracovníků. Vnitř Lék 1983; 29: 254–257.

35. Pavlík L, Mydlík M, Puškár V. Miesto hemoperfúzie v komplexnej liečbe otrav organofosfátovými pesticidmi. Vnitř Lék 1983; 29: 1191–1195.

36. Mydlík M, Derzsiová K, Takáč M et al. Katalytická aktivita transketolázy v erytrocytoch pri chronickom zlyhaní obličiek. Vnitř Lék 1984; 30: 642–648.

37. Mydlík M, Derzsiová K, Takáč M et al. Katalytická aktivita aspartátaminotransferázy v erytrocytoch pri chronickom zlyhaní obličiek. Vnitř Lék 1985; 31: 74–82.

38. Buček J, Mydlík M. Rozdíly v ultrastruktuře povrchu různých používaných hemoperfuzních materiálů (HaemocolTM Sandev, Hemasorb 800 C, Hemasorb 800 A2). Vnitř Lék 1985; 31: 682–685.

39. Mydlík M, Derzsiová K, Takáč M et al. Katalytická aktivita glutatiónreduktázy v erytrocytoch pri chronickom zlyhaní obličiek. Vnitř Lék 1986; 32: 22–28.

40. Mydlík M. XII. kongres Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO), Atény (Grécko), 16.–19. septembra 1985. Vnitř Lék 1986; 32: 88–92.

41. Mydlík M. 16. celoštátna nefrologická konferencia v Jihlave, 5.–6. 9.1985. Vnitř Lék 1986; 32: 720–722.

42. Mydlík M. Sympózium o bikarbonátovej dia­lýze v Erfurte (NDR), 6.–7. 3. 1986. Vnitř Lék 1986; 32: 1033–1034.

43. Mydlík M. XIII. kongres Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO), Avignon (Francúzsko), 18.–20. septembra 1986. Vnitř Lék 1987; 33: 188–191.

44. Podroužková D, Mydlík M. III. bulharská národní nefrologická konference s mezinárodní účastí, Varna, 24.–26. 10. 1986. Vnitř Lék 1987; 33: 508–509.

45. Mydlík M, Derzsiová K, Mizla P et al. Desaťročné skúsenosti s hemoperfúziou pri liečbe akútnych otráv – klinický rozbor 122 chorých. Vnitř Lék 1987; 33: 625–632.

46. Mydlík M, Derzsiová K. VI. kongres Medzinárodnej spoločnosti pre umelé orgány ISAO, XIV. kongres Európskej spoločnosti pre umelé orgány ESAO, Mnichov (NSR), 6.–9. septembra 1987. Vnitř Lék 1988; 34: 598–603.

47. Takáč M, Vančík J, Mydlík M et al. Echokardiografické nálezy u chorých v dlhodobom dialyzačnom programe. Vnitř Lék 1988; 34: 679–687.

48. Mydlík M. Prof. G. P. Kulakov, člen-korešpondent Akadémie lekárskych vied ZSSR zomrel. Vnitř Lék 1988; 34: 830–831.

49. Mydlík M, Stanislavová V, Tkáč I et al. Evansov syndróm. Vnitř Lék 1988; 34: 1013–1017.

50. Mydlík M, Derzsiová K, Švec J et al. Vplyv koncentrácie sodíka v dialyzačnom roztoku na distribúciu celkovej telovej vody počas hemodialýzy. Vnitŕ Lék 1989; 35: 105–111.

51. Mydlík M, Košlík Š. 5. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek. Štrasburg (Francúzsko), 31. 8.–3. 9. 1988. Vnitř Lék 1989; 35: 403–407.

52. Mydlík M. VIII. medzinárodné sympózium o hemoperfúzii, adsorbentoch a imobilizačných látkach (Rostock-Warnemünde /NDR/, 2.–5. 10. 1988). Vnitř Lék 1989; 35: 619–621.

53. Mydlík M, Derzsiová K. XVI. kongres Európskej spoločnosti pre umelé orgány (E.S.A.O.) v Bruseli (Belgicko), 13.–15. septembra 1989. Vnitř Lék 1990; 36: 407–411.

54. Mydlík M, Derzsiová K, Švec J et al. Použitie počítača na dosiahnutie optimálnej hodnoty sodíka v sére na konci hemodialýzy. Vnitř Lék 1990; 36: 453–459.

55. Mydlík M. 2. sympózium nefrológov socialistických štátov v Leningrade (ZSSR), 10.–12. októbra 1989. Vnitř Lék 1990; 36: 510–513.

56. Mydlík M, Derzsiová K, Macháňová I et al. Vitamín A a metabolické poruchy vápnika a fosforu u chorých v dlhodobom dialyzačnom programe. Vnitř Lék 1991; 37: 376–382.

57. Mydlík M, Mizla P, Klimčík J et al. Použitie hemoperfúzie a cholinesterázy pri akútnej otrave organofosforovými inhibitormi cholinesteráz – klinický rozbor 50 chorých. Vnitř Lék 1991; 37: 645–651.

58. Mydlík M, Derzsiová K. 6. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek v Harrogate. (Anglicko), 26.–30. augusta 1991. Vnitř Lék 1992; 38: 192–195.

59. Mydlík M, Derzsiová K. XIX. kongres Európskej spoločnosti pre umelé orgány (E.S.A.O.), Rodos (Grécko), 14.–17. októbra 1992. Vnitř Lék 1993; 39: 507–511.

60. Mydlík M, Derzsiová K, Pribylincová V et al. Vylučovanie kyseliny oxalovej do moču pri chronickom zlyhaní obličiek a po transplantácii obličky. Vnitř lék 1996; 42: 813–817.

61. Mydlík M. Spomienka na prof. MUDr. Alberta Válka, DrSc. Vnitř Lék 1996; 42: 861–862.

62. Mydlík M, Derzsiová K, Žemberová E et al. Vplyv furosemidu na vylučovanie kyseliny oxalovej, vitamínu C a vitamínu B6 do moču pri chronickom zlyhaní obličiek. Vnitř Lék 1998; 44: 127–131

63. Mydlík M. Tradícia memoriálov prof. MUDr. Františka Póra. Vnitř Lék 1998; 44: 176–177.

64. Mydlík M, Derzsiová K. Prof. MUDr. Mikuláš Takáč, DrSc., in memoriam (*26. augusta 1927 †28. januára 1999). Vnitř Lék 1999; 45: 445–446.

65. Mydlík M, Derzsiová K. 4. medzinárodný kongres o uremickej toxicite 20.–23. novembra 1999, Viedeň (Rakúsko). Vnitř Lék 2000; 46: 368–369.

66. Mydlík M, Derzsiová K. 10. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, Lyon (Francúzsko), 6.–8. júla 2000. Vnitř Lék 2001; 47: 192–193.

67. Mydlík M, Derzsiová K, Boldizsár J et al. Perorálne použitie železa s vitamínom C u hemodialyzovaných chorých. Vnitř Lék 2001; 47: 210–214.

68. Mydlík M. Sympózium „Umelé orgány 2000“ (Skopje, 25.–26.11.2000). Vnitř Lék 2001; 47: 265–267.

69. Mydlík M, Derzsiová K. Franz Kafka v Tatranských Matliaroch. Vnitř Lék 2002; 48: 60–61.

70. Mydlík M, Derzsiová K. 9. kongres medzinárodnej spoločnosti pre peritoneálnu dialýzu. 26.–29. júna 2001, Montreal (Kanada). Vnitř Lék 2002; 48: 71–73.

71. Derzsiová K, Mydlík M. XXVIII. kongres Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO) „Most ku interdisciplinarite“, 22.–25. septembra 2001 Gent (Belgicko). Vnitř Lék 2002; 48: 442–443.

72. Hrabčáková P, Mydlík M, Molčányiová A. Acidobázická rovnováha u hemodialyzovaných chorých. Vnitř Lék 2002; 48: 959–961.

73. Mydlík M. Prof. I. J. Tarejevová – členka-korešpondentka ruskej Akadémie lekárskych vied – zomrela. Vnitř Lék 2002; 48: 996.

74. Mydlík M, Derzsiová K, Mizla P et al. Diagnostika a liečba otravy etylénglykolom – rozbor 20 chorých. Vnitř Lék 2002; 48: 1054–1059.

75. Mydlík M, Derzsiová K. 11. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 29.–31. marca 2002, Nagoja (Japonsko). Vnitř Lék 2002; 48: 1088–1089.

76. Mydlík M, Derzsiová K. História nefrológie a mimotelovej eliminačnej liečby vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Vnitř Lék 2003; 49: 329–333.

77. Mydlík M, Derzsiová K. XXIX. kongres Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO) „Most ku regenerácii“, 28.–31. augusta 2002 Viedeň (Rakúsko). Vnitř Lék 2003; 49: 503–504.

78. Mydlík M, Derzsiová K. Profesor MUDr. Karel Opatrný, sen., DrSc. – osemdesiatročný. Vnitř Lék 2004; 50: 330–331.

79. Mydlík M, Štubňa J, Tóth Š et al. Konti­nuálna ambulantná peritoneálna dialýza a respiračné funkcie pľúc. Vnitř Lék 2004; 50: 503–506.

80. Mydlík M, Derzsiová K. 3. medzinárodný kongres o výskume uremického syndrómu, 17.–20. 09. 2003, Taormina-Messina (Taliansko). Vnitř Lék 2004; 50: 564–565.

81. Mydlík M. 6. kongres Spoločnosti balkánskych miest pre nefrológiu, dialýzu, transplantáciu a umelé orgány (BANTAO), 6.–9. októbra 2003, Varna (Bulharsko). Vnitř Lék 2004; 50: 640–641.

82. Mydlík M, Derzsiová K. 12. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 18.–22. júna 2004, Padova, Abano Terme, Benátky (Taliansko). Vnitř Lék 2004; 50: 798–799.

83. Mydlík M, Derzsiová K. Poškodenie pečene a obličiek po akútnych otravách. Vnitř Lék 2005; 21: 671–675.

84. Mydlík M, Derzsiová K. 105. výročie narodenia a XI. memoriál profesora MUDr. Františka Póra. Vnitř Lék 2005; 51: 752–754.

85. Mydlík M, Derzsiová K, Bőör A. Východoslovenské lekárske dni v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách, v rokoch 1991–2003. Vnitř Lék 2005; 51: 1324–1326.

86. Mydlík M, Derzsiová K. Príspevok nefrológie vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ku histórii českej nefrológie. Vnitř Lék 2007; 53: 775–777.

87. Mydlík M, Derzsiová K. Spomienka na prof. MUDr. Mikuláša Takáča, DrSc., pri jeho nedožitých 80. narodeninách (26. augusta 2007). Vnitř Lék 2007; 53: 872–873.

88. Mydlík M, Derzsiová K. 5. medzinárodný kongres o výskume uremického syndrómu a uremickej toxicity, 7. nefrologická konferencia baltických štátov. 18.–20. mája 2007, Sopot--Gdańsk (Poľská republika). Vnitř Lék 2007; 53: 1010–1011.

89. Mydlík M, Derzsiová K. XXXIV. kongres Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO), 5.–8. septembra 2007, Kremža (Rakúsko). Vnitř Lék 2008; 54: 306–307.

90. Mydlík M. 8. kongres Spoločnosti balkánskych miest pre nefrológiu, dialýzu, transplantáciu a umelé orgány (BANTAO), 16.–19. septembra 2007, Belehrad (Srbsko). Vnitř Lék 2008; 54: 435–436.

91. Mydlík M, Derzsiová K, Schweitzer P. Internistická škola profesora MUDr. Františka Póra. Vnitř Lék 2008; 54: 674–675.

92. Mydlík M, Derzsiová K. 14. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 11.–15. júna 2008, Marseille (Francúzsko). Vnitř Lék 2008; 54: 1020–1021.

93. Mydlík M, Derzsiová K. 6. kongres Medzinárodnej spoločnosti histórie nefrológie, 2.–4. októbra 2008, Taormina – Giardini Naxos (Taliansko). Vnitř Lék 2009; 55: 75–77.

94. Mydlík M. Za docentom MUDr. Tomášom Hildebrandom, CSc. Vnitř Lék 2009; 55: 158.

95. Mydlík M, Derzsiová K, Bohuš B. Zmeny vo funkčnom renálnom náleze po maratónskom behu, po 100-kilometrovom behu a po 24-hodinovom dlhotrvajúcom behu. Vnitř Lék 2009; 55: (Suppl 1): S103–S107.

96. Mydlík M, Derzsiová K. Profesor MUDr. Jozef Zimáček, CSc. zomrel (*26. januára 1933 †19. mája 2009). Vnitř Lék 2010; 56: 82–83.

97. Mydlík M, Derzsiová K. Prof. MUDr. Pavol Schweitzer, CSc., významný reprezentant internistickej školy prof. MUDr. F. Póra – osemdesiatročný. Vnitř Lék 2010; 56: 84–88.

98. Mydlík M, Spustová V. Jubileum Ing. Kataríny Derzsiovej. Vnitř Lék 2010; 56: 162–164.

99. Mydlík M, Derzsiová K. V. jubilejný medicínsko-literárny memoriál Franza Kafku, 18. septembra 2009, Tatranské Matliare a Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. Vnitř Lék 2010; 56: 254–259.

100. Mydlík M, Derzsiová K. 9. kongres Spoločnosti balkánskych miest pre nefrológiu, dialýzu, transplantáciu a umelé orgány (BANTAO), 18.–22. novembra 2009, Antalya (Turecko). Vnitř Lék 2010; 56: 251–253.

101. Mydlík M. Riečanský I: Aterosklerotické choroby. Epidemiológia a prevencia z pohľadu klinickej praxe. Slovenská Zdravotnícka Univerzita Bratislava. HERBA 2009, 252 s. – recenzia knihy. Vnitř Lék 2010; 56: 165.

102. Mydlík M, Derzsiová K. 15. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 25.–28. mája 2010, Lausanne (Švajčiarsko). Vnitř Lék 2010; 56: 932–933.

103. Mydlík M, Derzsiová K. Kyselina oxalová – významný uremický toxín. Vnitř Lék 2010; 56: 695–701.

104. Mydlík M, Derzsiová K. Profesor MUDr. František Pór a profesor Dr. Med. Robert Klop­stock, poslucháči Lekárskych fakúlt v Budapešti a v Prahe. Vnitř Lék 2010; 56: 1198–1200.

105. Mydlík M. Klinické fórum expertov: Diagnostika a liečba akútnych porfýrií. 11.–12. júna 2010, Paríž (Francúzsko). Vnitř Lék 2010; 56: 1252–1253.

Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2012 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa