„85 rokov? Ideme ďalej“, hovorí doc. Ing. Miroslav Bauer, CSc.


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 60, 2015, No. 4, p. 65
Kategorie: Zpráva

Dňa 16. 4. 2015 sa dožil veku 85 rokov nestor slovenskej súdnolekárskej toxikológie doc. ing. Miroslav Bauer, CSc. Väčšine slovenských i českých súdnych lekárov a toxikológov sú jeho život a práca dôverne známe. Snáď len v krátkosti si ich pripomeňme.


Miroslav Bauer sa narodil dňa 16. 4. 1930 v Spišskom Podhradí. Študoval na klasickom gymnáziu v Levoči a neskôr na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku 1961 nastúpil na Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval vo funkcii odborného asistenta a zároveň aj vedúceho toxikolo-chemického laboratória. V roku 1982 získal na LF UK hodnosť kandidáta biologických vied a v roku 1989 habilitoval na docenta toxikológie na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Podieľal sa na práci Laboratória k zisťovaniu dopingových látok u špičkových športovcov a k zisťovaniu liečiv u vodičov, zriadeného Fakultnou nemocnicou v Bratislave. Od roku 1991 do roku 1997 t.j. do odchodu do dôchodku bol vedúcim Laboratória súdnej chémie a toxikológie LF UK. Laboratórium realizovalo testovanie dychových analyzátorov, angažovalo sa pri riešení ďalších úloh spojených s alkohologickou problematikou. Problematike alkoholu venoval značnú časť svojho pracovného úsilia. Len v krátkosti v tejto súvislosti je potrebné spomenúť prípravu „Odborného stanoviska SSLS k problematike prepočtu koncentrácie etanolu v krvi“ a „Pokynov pre stanovenie etanolu“, testovanie analyzátorov alkoholu vo vydychovanom vzduchu pre MV SR, vytvorenie súboru alkoholemických kriviek u testovaných osôb, vypracovanie prepočtových tabuliek koncentrácie etanolu z objemových na hmotnostné % a opačne a tabelárne vyhodnotenie skutočných hmotnostných hodnôt etanolu v nápojoch s prihliadnutím na jeho koncentráciu. Je autorom dvoch významných vynálezov riešiacich problém izolácie alveolárneho vzduchu z pľúcneho tkaniva mŕtvych tiel homogenizáciou a evakuáciou, ktoré boli patentované. Bol zodpovedným riešiteľom 6 výskumných úloh. Popri práci v laboratóriu a výskumnej činnosti sa intenzívne venoval aj pedagogickej práci. Tridsať rokov viedol stáže pre študentov LF UK. Bol školiteľom študentov v rámci ŠVOČ aj absolventov v rámci vedeckej prípravy. Bol autorom a spoluautorom celého radu učebníc a učebných textov. V súdnolekárskej toxikológii bol školiteľom 24 vysokoškolákov a 14 stredoškolákov. Od roku 1969 až dodnes sa aktívne zúčastňoval a zúčastňuje na vzdelávacích aktivitách Ústavu súdneho lekárstva dnešnej Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Výsledky každodennej práce doc. Bauera boli východiskom pre jeho bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 prednášok prednesených na domácich a zahraničných odborných podujatiach. V domácich a zahraničných časopisoch bol autorom a spoluautorom viac ako 60 publikácií a štvornásobným nositeľom Ceny za najlepšiu publikáciu SSLS. Ocenením jeho práce boli aj viaceré medaily LF UK a Slovenskej lekárskej spoločnosti, kde mu bolo udelené aj Čestné členstvo. Veľmi potešiteľnou až neuveriteľnou skutočnosťou je, že jeho publikačná aktivita neutícha ani v tomto období jeho života a aktívne sa radí do kolektívu prispievateľov do časopisu Česko-slovenská patológia a súdne lekárstvo.

Na tomto mieste nie je možné vymenovať všetky aktivity doc. Ing. Miroslava Bauera, CSc., ktorý svoj život nerozlučne spojil so súdnolekárskou toxikológiou. Zaslúžil sa o jej rozvoj v regióne Bratislavy ako aj celého Slovenska a tiež za získanie jej uznania aj v zahraničí najmä v Českej republike a v Poľsku.

Vážený pán docent, milý Mirko, za všetko, čo si vykonal pre slovenskú súdnolekársku toxikológiu a súdne lekárstvo Ti patrí nesmierna vďaka. Prajeme Ti aj naďalej pevné zdravie a veľa ďalších spokojných a tvorivých rokov v kruhu svojich blízkych a priateľov. Ad multos annos!

Jozef Šidlo

Bratislava


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa