XXXIX. DNI POSUDKOVÉHO LEKÁRSTVA


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 10, 2007, č. 3, s. 90-91

Spoločnosť posudkového lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti usporiadala v dňoch 6.–8. júna 2007 v Dunajskej Strede XXXIX. dni posudkového lekárstva.

Spoluorganizátormi odborného podujatia posudkových lekárov boli Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda a Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava. Pri slávnostnom zahájení dňa 6. júna 2007 boli v čestnom predsedníctve významné osobnosti, ktoré svojimi príhovormi prejavili úctu náročnej práci posudkových lekárov.

Za Sociálnu poisťovňu, ústredie, posudkových lekárov pozdravila riaditeľka sekcie nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a lekárskej posudkovej činnosti, PhDr. Elena Trutzová, za Katedru posudkového a revízneho lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity h. doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH. Pozvanie prijal primátor mesta Dunajská Streda, Ing. Peter Pazmány a prednosta obvodného úradu Dunajská Streda, Ing. Arpád Tilajcsík, CSc.

V čestnom predsedníctve nechýbal hlavný odborník posudkového lekárstva pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Michal Hudák, MPH, vedecká sekretárka spoločnosti MUDr. Veronika Majtánová a riaditeľka Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda, JUDr. Lívia Vontszemüová.

Odborné podujatie zahájil prezident Spoločnosti posudkového lekárstva MUDr. Milan Zeman.

Na slávnostnom zahájení vystúpila s pozdravom od ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ing. Viery Tomanovej, PhD., jej poradkyňa pre lekársku posudkovú činnosť MUDr. Jozefína Dudášková.

Hostí z Českej republiky zastupovali MUDr. Rostislav Čevela, riaditeľ odboru lekárskej posudkovej služby Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky, spolu s MUDr. Libušou Čeledovou, MUDr. Júliou Wernerovou, MUDr. Jan Boháč, vedúci Katedry posudkového a revízneho lekárstva Inštitútu postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve, MUDr. Jaromíra Svobodová zo Spoločnosti posudkového lekárstva Českej lekárskej spoločnosti J. Ev. Purkyně.

O odborné podujatie prejavili záujem svojou účasťou aj posudkoví lekári vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na podujatí sa zúčastnilo celkom 183 posudkových lekárov.

Odborný program bol zameraný predovšetkým na ochorenia pohybového ústrojenstva, a to tak z pohľadu ortopéda, reumatológa, neurológa, lekára pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, rehabilitačného lekára, ako aj posudkového lekára.

Tieto ochorenia sú posudkovo významné z dôvodu, že tvoria stále väčší podiel tak na invalidizácii občanov, ako aj na dočasnej pracovnej neschopnosti, a to predovšetkým s dĺžkou jej trvania nad 10 dní.

Správna interpretácia výsledkov moderných vyšetrovacích metód pri ochoreniach pohybového ústrojenstva, výsledkov moderných liečebných postupov a nových operačných techník má pre posudkové lekárstvo nesmierny význam.

Na odbornom podujatí vystúpili mnohí významní odborníci. Úvodnou prednáškou h. doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH, oboznámila posudkových lekárov so súčasným stavom vzdelávania v posudkovom lekárstve. Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., vystúpil s novinkami v oblasti operačných techník v liečbe vertebrogénnych ochorení, doc. MUDr. Lukáč, CSc., s prednáškou o ochoreniach pohybového ústrojenstva z pohľadu reumatológa a MUDr. Timea Gedelová z pohľadu rehabilitačného lekára.

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc., interpretoval svoje skúsenosti a výsledky dlhoročnej praxe z oblasti problematiky vzniku chorôb z povolania z dôvodu ochorení pohybového ústrojenstva.

MUDr. Ján Ruščák vystúpil s prednáškou o význame správnej interpretácie výsledkov EMG vyšetrení pre posudkových lekárov.

Doc. MUDr. Peter Špalek priblížil posudkovým lekárom význam diagnostiky, špecifických klinických príznakov a prognózy najčastejších neuromuskulárnych ochorení.

MUDr. Karol Borguľa prezentoval význam artroskopie z pohľadu ortopéda a MUDr. Igor Koník prispel zaujímavou prednáškou o princípe a indikáciách využitia ozonoterapie pri ochoreniach pohybového ústrojenstva.

S prednáškou aktívne vystúpili aj posudkoví lekári Sociálnej poisťovne. Za Sociálnu poisťovňu, ústredie, MUDr. Jolana Zlatošová s prednáškou o nukleárnej magnetickej rezonancii a jej význame pri diagnostike ochorení chrbtice, MUDr. Milan Zeman s prednáškou o osteoporóze v súvislosti s  invalidizáciou a MUDr. Alena Osuská prezentovala najdôležitejšie vyšetrenia pri pľúcnych ochoreniach. Za Sociálnu poisťovňu, pobočky, aktívne vystúpili MUDr. Farkaš z Popradu s prednáškou o vyšetrovacích metódach v neurológii a ich význame pre posudkových lekárov, MUDr. Regina Krastevová z Trnavy interpretovala atestačnú prácu z posudkového lekárstva na tému: Roztrúsená mozgomiešna skleróza. MUDr. Butašová z pobočky Sociálnej poisťovne, Dunajská Streda, predniesla výsledky invalidizácie pri chorobách pohybového ústrojenstva (štatistické spracovanie).

Pohľad všeobecného lekára z praxe na problematiku vysokého krvného tlaku zaujímavým spôsobom priblížil MUDr. Imrich CeconíkMUDr. Ján Kovács priblížil posudkovým lekárom ucelený pohľad na diagnostickú jednotku Pľúcna embólia.

Očakávaným bolo vystúpenie hostí z Českej republiky. MUDr. Rostislav Čevela, riaditeľ odboru lekárskej posudkovej služby Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky, predstavil projekt transformácie lekárskej posudkovej činnosti v Českej republike, aktuálny stav a pripravované kroky.

MUDr. Libuše Čeledová prezentovala zaujímavé výsledky internetovej identifikácie pacienta (IZIP) a elektronickej zdravotnej knižky, ich využití a zefektívnení výmeny informácií a význam pre sociálnu sféru – aj pre posudkových lekárov (previazanosť sociálneho a zdravotníckeho systému), o ekonomických prínosoch.

MUDr. Jan Boháč, vedúci Katedry posudkového a revízneho lekárstva Inštitútu postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve, priblížil problematiku a systém vzdelávania posudkových lekárov v Českej republike. Ocenil doterajšiu spoluprácu so Spoločnosťou posudkového lekárstva a kvalitný systém vzdelávania posudkových lekárov v Slovenskej republike.

Odborné podujatie bolo zaradené do bodového hodnotenia SACCME, ohodnotené 9 kreditmi. Certifikáty obdržali všetci zúčastnení registrovaní účastníci.

Posudkové dni sú vždy predovšetkým odborným vzdelávacím podujatím, ale aj spoločenskou akciou. Posudkoví lekári mali možnosť po slávnostnom zahájení dňa 6. júna 2007, spestreným kultúrnym programom, navštíviť vodné dielo Gabčíkovo a dňa 7. júna 2007 stráviť príjemný spoločenský večer v atraktívnom prostredí hotela Bonbón.

Za vysokú úroveň odborného programu, spoločenského programu a organizáciu celého podujatia patrí poďakovanie organizátorom, predovšetkým riaditeľke pobočky Sociálnej poisťovne, Dunajská Streda, JUDr. Lívii Vontszemüovej a kolektívu zamestnancov útvaru lekárskej posudkovej činnosti, pod vedením MUDr. Márie Butašovej.

Súčasťou slávnostného zahájenia XXXIX. dní posudkového lekárstva bolo aj vyhlásenie výsledkov volieb do nového Výboru Spoločnosti posudkového lekárstva na obdobie rokov 2007–2011.

Nový Výbor Spoločnosti posudkového lekárstva sa stretol na svojom prvom zasadnutí dňa 6. júna 2007, tajným hlasovaním si zvolil nového prezidenta, vedeckú sekretárku a dozornú radu.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým členom Spoločnosti posudkového lekárstva za ich účasť vo voľbách, za prejav dôvery a poďakovať odstupujúcim členom výboru. Novým členom chcem popriať veľa zdravia, úspechov a optimizmu, potrebných na zvládnutie náročných úloh, ktoré posudkové lekárstvo v budúcnosti čakajú.

MUDr. Veronika Majtánová

prezidentka Spoločnosti posudkového lekárstva SLS


Štítky
Posudkové lekárstvo Pracovné lekárstvo
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa