Problematika paraaortálních uzlin u karcinomu endometria


Problems of paraaortic lymphonodes in endometrial cancer

Endometrial cancer is the most common gynaecological malignancy. Surgery is the main treatment modality. This metod is often combined with radiotherapy. Postoperative radiotherapy is indicated in presence of risk factors. Radiotherapy of regional lymphonodes is often limited on the small pelvis (not on the paraaortic lymphonodes). We had 36 patients (pT1c without paraaortic lymfadenectomy) after radiotherapy on the small pelvis. In this groupe we did not see local reccurences, but we had 4 patients with metastases in paraaortic lymphonodes and 1 patient with distant metastases. We would like to start a trial, when patients who underwent pelvic lymphadenectomy (without paraaortic lymphadenectomy) – pT1c, pT2a,b – invasion to myometrium pT1c,pN0 – will be treated by postoperative radiotherapy only on the paraaortic lymphonodes and additional vaginal brachytherapy.

Key words:
endometrial cancer, lymphadenectomy, postoperative radiotherapy


Autoři: M. Kubecová;  B. Svoboda;  K. Nekolná;  K. Tikovský
Působiště autorů: Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 1;  Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 2
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2007; 11(3): 135-137

Souhrn

Karcinom endometria (těla děložního) je nejčastějším gynekologickým maligním nádorem. Základní léčebnou modalitou je léčba chirurgická, která je často kombinována s radioterapií. Pooperační ozáření je indikováno v případě přítomnosti rizikových faktorů. Ozařování spádových lymfatických uzlin, mezi něž patří uzliny malé pánve a paraaortální, je většinou omezeno pouze na uzliny malé pánve. V našem souboru 36 pacientek (pT1c) jsme po ozáření malé pánve nezaznamenali ani jedinou lokální recidivu, ale pozorovali jsme 4krát metastázy v paraaortálních uzlinách a lkrát generalizaci procesu. Cílem je navrhnout studii, v níž by pacientky po pánevní lymfadenektomii bez paraaortální lymfadenektomie - pT1c, pT2a,b - v těle pT1c, pN0 - podstoupily ozáření paraaortálních uzlin a vaginální brachyterapii.

Klíčová slova:
karcinom endometria, lymfadenektomie, pooperační radioterapie

Obecná charakteristika

Karcinom endometria je nejčastějším gynekologickým nádorem a 2. nejčastějším nádorem vyskytujícím se u žen (po karcinomu prsu). Jeho incidence trvale stoupá (rok 1980: 22,7/100 000 žen) a poslední statistické údaje z roku 2004 dosahují hodnoty 33,09/100 000 žen/rok.

Rozsah onemocnění vyjadřuje klasifikace TNM, resp. pTNM. Symbol T vyjadřuje, jakou část těla nádor postihuje (T1 - tělo děložní, T2 - hrdlo děložní, T3 - oblast mimo dělohu, T4 - prorůstání do rekta nebo močového měchýře). Podskupiny T vyjadřují průnik nádoru do stěny dělohy (T1a - do endometria, T1b - méně než do poloviny myometria, T1c - do polovina myometria nebo více) nebo průnik do hrdla (T2a - postižení žlázek hrdla, T2b - průnik do stromatu hrdla) aj.

Symbol N vyjadřuje postižení regionálních lymfatických uzlin, mezi než patří kromě uzlin malé pánve, které drénují oblast hrdla a dolních 2/3 děložního těla i uzliny paraaortální. Do nich odtéká lymfa z horní 1/3 dělohy a fundu a rizikový je zejména hluboký průnik nádoru do stěny děložní (T1c). Je nutno si uvědomit, že údaj T2 nám neříká nic o invazi do stěny děložní [1].

Rizikové faktory:

 • hloubka invaze nádoru do myometria
 • grading
 • průnik do hrdla děložního
 • postižení lymfatických uzlin
 • histologický typ (serózní papilární karcinom, světlobuněčný karcinom)

Terapie - kompletní diagnostika onemocnění je možná pouze operačně (stanoví průnik do myometria, postižení lymfatických uzlin, rozsev po peritoneu aj) [2].

1. Chirurgie:

 • extrafasciální abdominální hysterektomie s oboustrannou salpingoooforektomií (HY + AE) + laváž peritonea (s cytologickým vyšetřením), u pT2b je nutná radikální abdominální hysterektomie (secundum Wertheim)
 • lymfadenektomie (LY) pelvická (indikována v případě G3 vždy a také u pT2a,b, když je v těle děložním pT1a,b/ – zjištěno peroperačně) - (LY pelv)
 • lymfadenektomie pelvická a paraaortální (indikována u pT1c, u pT2a,b, když je v těle pT1c/, u pT3a, u pozitivních pánevních uzlin) - (LY pelv a paraaort)
 • minimální počet lymfatických uzlin získaných při pánevní lymfadenektomii je 10, při paraaortální 5

Pozn. Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie s lymfadenektomií je charakterizována jako kompromis mezi adekvátně radikální (abdominální) chirurgií a žádnou chirurgií. Je indikována v případě kontraindikace abdominální operace [3].

2. Pooperační radioterapie (RT)

- je indikována v případě přítomnosti rizikových faktorů, na základě doporučení léčebných postupů (standardů) [3]:

 • pT1a,b, G1,2: HY + AE

RT: 0

 • pT1a,b, G3, pN0: HY + AE + LY pelv

RT: 0 (ev. vaginální brachyterapie)

 • pT1a,b, G3, pN1: HY + AE + LY pelv+ paraaort

RT: zevní (pelv a paraaort uzliny) + vaginální brachyterapie

 • pT1c, pT2a,b (pT1c v těle), pN0: HY + AE + LY pelv + paraaort

RT: vaginální brachyterapie

 • pT1c, pT2a,b (pT1c v těle), pN1: HY + AE + LY pelv + paraaort

RT: zevní (pelv a paraaort uzliny) + vaginální brachyterapie

V případě insuficientní operace (nedostatečný výkon, málo odebraných lymfatických uzlin aj) je nutno postupovat jako při vyšším stadiu [4,5].

Vlastní soubor

Od ledna 1998 do prosince 2000 jsme pooperačně ozářili 145 pacientek.

Z toho ve stadiu pT1c: 26 pacientek, ve stadiu pT2a,b (pT1c v těle): 10 pacientek,

námi sledovaný soubor zahrnoval 36 pacientek, n = 36.

pN0: l4, pN1: 2, pNX: 10 (lymfadenektomie byla pouze pánevní)

Terapie: teleterapie (malá pánev) + brachyterapie: 27, brachyterapie samostatná: 9.

Lokální recidiva: 0, generalizace: 0, metastázy v paraaortálních uzlinách: 4 (9 %).

Z uvedeného vyplývá, že v našem souboru se vyskytly v 9 % metastázy právě v paraaortálních uzlinách, zatímco lokální recidivu ani generalizaci jsme v daném souboru nepozorovali. Jsme si vědomi příliš malého vzorku pacientek, přesto se domníváme, že si problematika paraaortálních uzlin u karcinomu endometria zaslouží další pozornost.

Obr. 1. Ozáření pánevních uzlin (pohled zpředu).
Ozáření pánevních uzlin (pohled zpředu).

Obr. 2. Ozáření pánevních uzlin (pohled z boku).
Ozáření pánevních uzlin (pohled z boku).

Obr. 3. Ozáření pánevních a paraaortálních uzlin (pohled zpředu).
Ozáření pánevních a paraaortálních uzlin (pohled zpředu).

Obr. 4. Ozáření pánevních a paraaortálních uzlin (pohled z boku).
Ozáření pánevních a paraaortálních uzlin (pohled z boku).

Obr. 5. Ozáření paraaortálních uzlin.
Ozáření paraaortálních uzlin.

Diskuse

Pooperační radioterapie významně snižuje výskyt lokoregionálních recidiv. Kombinace radikální operace a radikální radioterapie však přináší největší procento komplikací. Multicentrická studie PORTEC [6,7] prokázala ve skupině operovaných 6 % komplikací oproti skupině operovaných a ozářených, v níž bylo 25 % komplikací (z toho však pouze 3-4 % vážných). Procento komplikací [2] závisí na řadě faktorů (technika operování, technika radioterapie, velikost ozářeného objemu, velikost celkové dávky záření, velikost dávky na frakci, frakcionace, citlivost pacientky, přidružené choroby aj). Musíme si uvědomit, že pro pacienta je největší komplikací recidiva nádorového onemocnění [8,9].

Předmětem našeho sledování je karcinom endometria pT1c (prorůstající do poloviny myometria a hlouběji), kde by měla být správně provedena kromě HY + AE a laváže peritonea i LY pelv a paraaort. Velmi často však tyto pacientky nemají lymfadenektomii provedenou vůbec nebo pouze pánevní. Často je to z důvodu polymorbidity, která je u pacientek s touto diagnózou častá. Takovéto pacientky by měly podstoupit pooperační ozáření male pánve a paraaortálních uzlin a vaginální brachyterapii. Tento postup je však pro některé velmi zatěžující. Proto navrhujeme design studie ozáření paraaortálních uzlin u karcinomu endometria.

Závěr

Návrh studie

inkluzní kriteria:

 • pT1c, pN0 / LY pouze pánevní (dostatek uzlin)
 • pT2a,b (v těle pT1c), pN0/LY pouze pánevní (dostatek uzlin)
 • při neprovedené lymfadenektomii paraaortální by následovalo pooperační (adjuvantní) ozáření paraaortálních uzlin (v rozsahu od dolního okraje L5 po horní okraj L2) dávkou 40,0– 43,0 Gy + pooperační (adjuvantní) vaginální brachyterapie (při užití Ir 192 HDR např. 6krát 5,0 Gy v 5 mm, frakce 2krát týdně nebo 3krát 7,0 Gy v 5 mm, frakce 1krát týdně)

Cílem studie je srovnání takto ozářených pacientek s retrospektivní skupinou pacientek s onemocněním stejného rozsahu, které podstoupily stejný chirurgický zákrok a následně ozáření pánevních uzlin a vaginální brachyterapii. Porovnání bude zajímavé zejména ve výskytu recidiv v oblasti paraaortálních uzlin, ve výskytu lokálních recidiv, recidiv v uzlinách malé pánve i ve výskytu komplikací a snášenlivosti terapie.

Ostatní stadia karcinomu endometria nebudou do studie zahrnuta.

Jedná se zatím o předběžný návrh studie, který předpokládá nábor pacientek po dobu 2-3 let s následným sledováním 3-5 let, kdy by byla studie zcela ukončena.

Uvítali bychom ev. zájem dalších pracovišť v České republice.

Doručeno do redakce: 26. 4. 2007

Přijato po recenzi: 6. 6. 2007

MUDr. Martina Kubecová1

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 2

MUDr. Kateřina Nekolná1

MUDr. Karel Tikovský2

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha1

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV Praha2


Zdroje

. DeVita JR, Hellman VT, Rosenberg SA. Cancer, Principles and Praktice in Oncology. 6. ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 2003: 3235.

2. Perez CA, Brady LW et al. Principles and Praktice of Radiation Oncology. 3. ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publ. 1998: 341.

3. Barwijuk A, Jankowska S. Is laparoscopic or abdominal hysterecomy with bilateral salpingo-oophorectomy more efficient in operative treatment of endometrial cancor? J Obstet Gynaecol 2005; 25(7): 703-705.

4. Thomas L, Bataillard A, Bremond A et al. Standards, options, and recommendations for the radiotherapy of patients with endometrial cancer. Cancer Radiother 2001; 5(2): 163-192.

5. NCCN – National Comprehensive Cancer Network. www.nccn.org

6. Reutzberg CL, van Putten WL, Koper PC et al. Surgery and postoperative radiotherapy versus surgery alone for patients with stage 1 endometrial carcinoma: multicentre randomised trial. PORTEC Study Group. Lancet 2000; 22: 355.

7. Mazeron R, Racadot S. Postoperative radiotherapy for stage I endometrial carcinoma: Long-term outcome of the randomized PORTEC trial with central patology review. Cancer Radiother 2005; 9(5): 347-348.

8. Jolly S, Vargas C, Kumar T et al. Vaginal brachytherapy alone: An alternative to adjuvant whole pelvis radiation for early stage endometrial cancer. Gynecol Oncol 2005; 97(3): 887-892.

9. Mariani A, Dowdy SC, Keeny GL et al. Predictors of vaginal relapse in stage I endometrial cancer. Gynecol Oncol 2005; 97(3): 820-827.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3

2007 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa