Prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc. – blahoželanie k životnému jubileu


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 62, 2010, No. 4, s. 196-197.
Kategorie: Osobní zprávy

Dňa 14. októbra 2010 sa v plnom zdraví a v plnej pracovnej aktivite dožila 70 rokov významná predstaviteľka pracovného lekárstva a verejného zdravotníctva – pani profesorka MUDr. Margaréta  Šulcová, CSc. Narodila sa a vyrastala v Bratislave v rodine s lekárskou tradíciou. Otec MUDr. Eugen Špaňár, DrSc., sa podieľal ma rozvoji povojnového slovenského zdravotníctva a brat Eugen neskôr viedol endokrinologický ústav v Ľubochni.

jp_33910_f_1
jp_33910_f_1

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Lekárskej fakulte hygienickej Karlovej univerzity v Prahe, kde promovala v roku 1963. Po troch rokoch práce v Okresnom ústave národného zdravia v Trnave prešla pracovať do Výskumného ústavu hygieny práce a chorôb z povolania  v Bratislave, kde pôsobila do roku 1974. Práca v odbore si ju úplne získala. Zameraniu na pracovné lekárstvo a preventívnu medicínu je verná celý svoj pracovný život. Základnú špecializáciu z hygieny a epidemiológie získala v roku 1965 a následne v roku 1973 sa špecializovala v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo. Svoju odbornosť uplatnila v práci na ministerstve zdravotníctva v rokoch 1974–1982 a následne na Krajskej hygienickej stanici v Bratislave do roku 1990 ako vedúca odboru hygieny práce. Po novembrových zmenách v roku 1989 sa podieľala na formovaní novej podoby verejného zdravotníctva a preventívnej zložky pracovného lekárstva prácou na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky v pozícii Hlavnej hygieničky Slovenskej republiky a námestníčky ministra pre verejné zdravotníctvo v rokoch 1990–1992. Pokračovala v práci vedúcej odboru na Štátnom zdravotnom ústave Slovenskej republiky v Bratislave a postupne prenášala svoje odborné poznatky do pedagogickej činnosti na univerzitnú pôdu. Od roku 1986 do roku 1996 je činná na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, neskôr transformovaného do Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, ako vedúca subkatedry preventívneho pracovného lekárstva na katedre hygieny. Externe vypomáha novovzniknutej Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite etablovať študijný odbor verejné zdravotníctvo (roky 1993–1998). V rokoch 1998–2002 prechádza už naplno na akademickú pôdu a pôsobí ako vedúca katedry hygieny a epidemiológie a prodekanka na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. V priebehu rokov zúročila svoju vedeckú, výskumnú a pedagogickú prácu na viacerých domácich a medzinárodne riešených projektoch a získala vedecko-pedagogické hodnosti.

Jej vedecké a výskumné aktivity boli zamerané najmä na ochranu zdravia pri práci s azbestom a rastlinnými vláknitými prachmi, problematiku silikózy v rudných baniach, problematiku expozície pri výrobe uhlíkových materiálov, štúdium toxického a genotoxického rizika chemických látok, detekciu škodlivých účinkov chemických faktorov pri pracovnej a environmentálnej expozícii. Výskumné témy sa venovali profesionálnej expozícii prachu v baniach, v poľnohospodárstve, v textilnom a chemickom priemysle a expozícii azbestu pri jeho spracovávaní. Z chemických látok sa osobitne venovala  biologickému monitorovaniu expozície cytostatikám, etylénoxidu, formaldehydu, PAU. Študovala výskyt maligných mezoteliómov, profesionálne zmeny zdravia zamestnancov v poľnohospodárstve, zdravotníctve, zdravotno-sociálne dôsledky nezamestnanosti. V širšom kontexte sa venovala výskumu preventívnych opatrení a opatrení na ochranu zdravia pri práci v rámci PHARE twinningového programu. Študovala sociálne a zdravotné dôsledky zmien demografického správania sa na Slovensku a zapojila sa do medzinárodného výskumu indikátorov environmentálnych a pracovných rizík v poľnohospodárstve a rybárstve, kde bola zodpovednou riešiteľkou za Slovensko.

V roku 1997 sa stala kandidátkou lekárskych vied v odbore hygiena na Lekárskej fakulte Komenského univerzity v Bratislave. V roku 1997 habilitovala na Trnavskej univerzite v odbore verejné zdravotníctvo a v roku 2000 bola vymenovaná za profesorku v odbore verejné zdravotníctvo na Trnavskej univerzite. Svojou aktívnou prácou napomohla kreovaniu Fakulty verejného zdravotníctva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde pôsobila prvé funkčné obdobie ako dekanka (2002–2006). Vo svojej pedagogickej činnosti neustáva a prednáša aj na Univerzite Sv. Alžbety v Bratislave a na Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. K významným počinom patrí aj jej práca v Afrike, v Keni, na misii Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity pri realizovaní štúdia verejného zdravotníctva pre študentov z chudobných komunít. Dnes sa títo absolventi starajú o zdravú výživu afrických detí, hygienu životného prostredia a prevenciu prenosných chorôb, osobitne HIV/AIDS a šíria zásady ochrany zdravia pri práci.

Prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc., je od r. 1990 doteraz členkou výboru Spoločnosti pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti. V r. 1994–1998 vykonávala aj funkciu predsedu tejto spoločnosti. Je súbežne dlhoročne členkou výboru Spoločnosti hygienikov, v r. 1998–2002 bola členkou Čs. spoločností pre mutagenézu vonkajším prostredím. Bola členkou redakčnej rady časopisu České pracovní lékařství a je členkou redakčnej rady časopisu Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. Bola riešiteľkou siedmych výskumných projektov. V odbornej medicínskej tlači publikovala doteraz 165 prác, z toho skoro polovicu v zahraničí; jej práce opakovane získali cenu Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu publikáciu. Má významné prednáškové aktivity (vyše 340 prednášok) doma i na mnohých zahraničných konferenciách a sympóziách. Viacročne koordinovala činnosť projektu WHO „ Zdravé pracoviská“ na Slovensku. Bola a je dlhoročne členkou rôznych pracovných skupín menovaných MZ SR v odbore hlavne preventívneho pracovného lekárstva. Ako hlavná odborníčka MZ SR pre hygienu práce a neskôr pre  preventívne pracovné lekárstvo (1989–1995) vyvinula mimoriadne úsilie pri koordinácii a príprave Národného programu podpory zdravia v SR a Akčného programu pre prostredie a zdravie v SR. Podieľala sa aktívne pri vypracovávaní mnohých zákonov týkajúcich sa  zdravia pri práci a zdravých životných a pracovných podmienok a na plnení hlavnej úlohy „Hodnotenie zdravotných rizík pracovníkov v zdravotníctve“. Je expertkou Slovenskej lekárskej komory v odbore hygiena a epidemiológia, členkou odborových komisií pre doktorandské štúdium v oblasti verejného zdravotníctva, členkou habilitačných a inauguračných komisií. Vo výskumnej činnosti sa zameriava dlhoročne hlavne na epidemiologicky orientované štúdie v oblasti profesionálnych expozícií organickým a anorganickým prachom, chemickým karcinogénom a ich vplyvom na zdravie pracovníkov. Spolupracovala na vypracovaní významných dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie – Occupational Hygiene in Europe (Ženeva 1991) a Concern for Europeęs tomorrow (Kodaň 1995). Významnou mierou prispela k vytvoreniu systému pracovnej zdravotnej služby na Slovensku a pri jeho zavádzaní do praxe. Vo svojej práci sa naďalej venuje rozvoju odboru pracovného lekárstva v rámci vysokoškolského vzdelávania a expertíznej činnosti. Za svoju kreatívnu, systematickú, zodpovednú a vysoko odbornú prácu bola opakovane vyznamenaná cenami Slovenskej lekárskej spoločnosti a ďalšími rezortnými oceneniami.

Výpočet aktivít a zásluh pani profesorky MUDr.  Margaréty Šulcovej, CSc., by nebol kompletný, keby sa neuviedla aspoň zmienka o jej druhej – mimo pracovnej časti bytia. Je skvelou manželkou, milovanou matkou dvoch dospelých detí – dcéry lekárky a syna inžiniera-geodeta. Aby sa mohla tešiť zo štyroch vnúčat, presídlila sa do ich blízkosti, do Českej republiky. Ale väzby so Slovenskom sú pevné, lebo sú tu priatelia, kolegovia, pracovné aktivity a aj Bratislava a chalupa na Spiši, ktoré patria natrvalo do jej obrazu života.

Vážená pani profesorka, menom svojim, menom kolegov z odboru pracovného lekárstva a celého verejného zdravotníctva, s ktorými stále aktívne spolupracujete, menom Vašich žiakov, nasledovníkov a ďalších spriaznených duší, ktoré ste na svojej ceste svojimi myšlienkami a činmi ovplyvnila, Vám do ďalších rokov prajem veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a pohody. Viem, že nám naďalej zachováte svoje priateľstvo, podporu, pochopenie a poskytnete rady a usmernenie.

MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.


Štítky
Hygiena a epidemiológia Hyperbarická medicína Pracovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2010 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa