Program


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 143-146
Kategorie: XI. celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní účastí

Neděle, 22. 9. 2013 – Sál FOLIANT

16.00 – 16.30 Zahájení

16.30 – 17.30 Hořejšího přednáška

PL-1 Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. (Hradec Králové)

Monoklonální imunoglobuliny (paraproteiny)

Monoclonal immunoglobulins (paraproteins)

17.30 – 18.00 Přestávka

18.00 – 19.00 B1 – Biochemie v pediatrii a geriatrii (Biochemistry in pediatrics and geriatrics)

Koordinátoři: Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

B-1-1 Průša R. (Praha) Hyperkalcemie v dětském věku

Hypercalcemia in children

B-1-2 Jurašková B., Holmerová I., Kalvach Z. (Hradec Králové, Praha)

Syndrom neprospívání ve stáří - křehký pacient

Failure to thrive syndrome in old age - a fragile patient

B-1-3 Zadák Z., Hyšpler R., Tichá A. (Hradec Králové)

Zvláštnosti interpretace laboratorních nálezů ve stáří

Peculiarities in the interpretation of laboratory parameters in elderly patients

Pondělí, 23. 9. 2013 – Sál FOLIANT

08.30 – 10.00 B2 – Minimalizace dopadu mimolaboratorních chyb na pacientovu bezpečnost (Minimising the impact of outside the laboratory errors on patient safety) 

Koordinátoři: Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.

B-2-1 Ftáčniková S. (Bratislava)

Správna vedecká prax ako nástroj najma na prevenciu neetického správánia vo vede a výskume Good Scientific Practice – tool mainly for the prevention of research misconduct

B-2-2 Franěk T., Friedecký B. (Praha, Pardubice)

Interpretace výsledků ELFO proteinů laboratorním lékařem. Přidaná hodnota ve prospěch pacienta. Interpretation of protein electrophoresis by physician and its benefits for patient.

B-2-3 Friedecký B. (Pardubice)

Komerční in vitro diagnostika – prospěch i riziko pro pacientyIn vitro diagnostics-benefit and risk for patients

B-2-4 Jabor A., Franeková J. (Praha)

Brain-to brain loop a bezpečnost pacienta

Brain-to brain loop and patient safety

10.00 – 11.00 Plenární přednáška

PL-2 Glenn E. Palomaki, Ph.D. (USA) DNA testing of maternal plasma to screen for Down syndrome and other aneuploidies

11.00 – 11.30 Přestávka

11.30 – 13.00 B3 – Novinky a budoucnost screeningových programů (Present and the future of the prenatal screening programs)

Koordinátoři: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., RNDr. Jaroslav Loucký

B-3-1 Zima T., Springer D. (Praha) Prenatální screening ve světě

Prenatal screening in the world

B-3-2 Loucký J. (Zlín) Přehled současných možností provádění prenatálního screeningu

Current options of prenatal screening

B-3-3 Polák P. (Olomouc) Ultrazvukové markery při prenatálním screeningu vrozených anomálií plodu

Ultrasound markers in prenatal screening of foetal birth defects

B-3-4 Šantavý J., Dhaifalah I. (Olomouc) Klinické výstupy z kombinovaného biochemicko-ultrazvukového vyšetření plodu v I. trimestru gravidity

Clinical outputs of fetus‘ biochemical-ultrasosographical investigation in the 1st trimester of pregnancy

B-3-5 Springer D., Límanová Z. (Praha) Štítná žláza v těhotenství

Thyroid gland during pregnancy

B-3-6 Gregor V., Šípek A. (Praha) Prenatální diagnostika vrozených chromozomových aberací v České republice v období 1993 - 2012

Prenatal diagnostics of the chromosomal aberration in the Czech Republic in 1993 - 2012 period

13.00 – 14.00 Přestávka na oběd

14.00 – 15.30 B4 – Nové techniky v klinicko-biochemické laboratoři (New technologies in laboratory of clinical biochemistry)

Koordinátoři: Prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D., Doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.

B-4-1 Friedecký D., Adam T. (Olomouc) Moderní separační metody ve spojení s pokročilými technikami hmotnostní spektrometrie v klinické laboratoři

Modern separation methods coupled with advanced mass spectrometry techniques in clinical laboratory

B-4-2 Vrzalová J., Topolčan O., Fuchsová R., Karlíková M. (Plzeň) Multiplexová imunoanalýza a její využití

Multiplex immunoanalysis

B-4-3 Šigutová R., Lesňák M., Šafarčík K., Švagera Z. (Ostrava) Analýza vzorků biologického materiálu pomocí surface plasmon resonance imaging

Analysis samples of biological material using surface plasmon resonance imaging

B-4-4 Kmoch S. (Praha) Vzácné genetické varianty u Mendelovských a komplexních onemocnění

Rare genetic variants in Mendelian and complex diseases

15.30 – 16.00 Přestávka

16.00 – 17.00 Plenární schůze

Pondělí, 23. 9. 2013 – Sál ATLAS

09.00 – 10.00 Workshop DIASORIN

10.00 – 10.15 Přednáška RADIOMETER

10.30 – 12.00 Workshop SIEMENS

12.30 – 14.00 Workshop ABBOTT

14.30 – 16.00 Workshop ROCHE

Úterý, 24. 9. 2013 – Sál FOLIANT

08.30 – 10.30 B5 – Nové biomarkery pro klinické použití, ateroskleróza - „neklasické“ markery (New biomarkers for clinical applications, atherosclerosis – „non-classical“ markers)

Koordinátoři: Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

B-5-1 Franeková J., Jabor A. (Praha) Nové markery kardiovaskulárního rizika a onemocnění

New cardiovascular biomarkers

B-5-2 Žák A., Vecka M. (Praha) Význam necholesterolových sterolů pro odhad rizika aterotrombózy a léčbu dyslipidémie

The importance of non-cholesterol sterols for the risk of atherothrombosis and treatment of dyslipidemia

B-5-3 Kalousová M., Jáchymová M., Muravská A., Benáková H., Kuběna A.A., Tesař V., Zima T. (Praha) Těhotenský protein PAPP-A a polymorfismy genu PAPP-A v prognóze chronicky hemodialyzovaných nemocných

Pregnancy-associated plasma protein A PAPP-A and PAPP-A gene polymorphisms in the prognosis of chronic hemodialysis patients

09.30 – 10.30 Plenární přednáška

PL-3 Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (Olomouc) Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění

The role of laboratory medicine in the multidisciplinary management of cancer

10.30 – 11.00 Přestávka

11.00 – 12.30 B6 – Genomické testování v diagnostice a léčbě: přínosy a problémy (Genomic testing in diagnostics and treatment: benefits and problem)

Koordinátoři: Doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D., Ing. Dalibor Novotný, Ph.D.

B-6-1 Beránek M. , Novotný D. (Hradec Králové, Olomouc) Šedesát let analýzy DNA – od objevu dvoušroubovice k sekvenátorům nové generace

Sixty years of DNA analysis – from discovery of double helix structure to next generation sequencing

B-6-2 Pospíšilová Š., Tichý B., Staňo Kozubík K., Malčíková J., Plevová K., Doubek M., Mayer J. (Brno) Využití moderních genomických přístupů v diagnostice a léčbě leukémií

Application of genomic approaches in leukemia diagnostics and treatment

B-6-3 Valášková I., Vaňásková M., Dudová S., Nečasová J., Ošťádalová E., Spěšná R., Gaillyová R. (Brno) Využití platformy sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing, NGS) v molekulárně genetické diagnostice na Oddělení lékařské genetiky FN Brno

Next generation sequencing in molecular genetics diagnostics on Departmenet of Medical Genetics University Hospital Brno

B-6-4 Cibulková P., Dvořáková M., Křenková R., Indráková J., Richterová R. (Nový Jičín) Analýza vybraných genů metodou Next generation sequencing

Analysis of selected genes using Next generation sequencing technology

12.30 – 14.00 B7 – Kazuistiky(Case reports)Koordinátoři: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., MUDr. Pavel Malina

B-7-1 Rajdl D., Racek J., Petříková V., Šolcová M. (Plzeň) Příběhy, hry a simulace - součást práce klinického biochemika?

Stories, games and simulations – a part of the laboratory medicine specialist job?

B-7-2 Harazim H., Štourač P., Schwarz D. (Brno) Využití interaktivních kazuistik a scénářů v kazuisticky orientované výuce

The use of interactive case studies and scenarios in education

B-7-3 Šolcová L., Šimková J., Rajdl D., Sečník P., Lacko J. (Trutnov, Plzeň, Praha, Třebíč) Vybrané kazuistiky z praxe klinického biochemika

Selected case studies from practice of clinical biochemist

B-7-4 Lacko J., Sečník P., Šolcová L., Rajdl D. (Třebíč, Praha, Trutnov, Plzeň) Pracovní skupina Kazuistiky a její výstupy: Zajímavé kazuistiky z laboratorní praxe formou testu.

Work group Case reports and its outcomes: Interesting case reports in laboratory practice as a test.

B-7-5 Kalousová M. (Praha) Nádorové markery – kazuistiky

Tumour markers – care reports

B-7-6 Brodská H., Kazda A., Křemen J. (Praha) Kompletní porucha vnitřního prostředí – kazuistika

Complex disturbance of homeostasis – case

14.00 – 14.30 Závěr

Úterý, 24. 9. 2013 – Sál ATLAS

08.30 – 09.30 Workshop SYSMEX

09.30 – 09.45 Přednáška MÉRIEUX

12.30 – 13.30 Workshop GENETICA


Štítky
Biochémia Nukleárna medicína Nutričný terapeut
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa