Klinická biochemie a metabolismus - Informácie o časopise

Časopis je zaměřen na problematiku klinické biochemie, patofyziologie, patobiochemie, nutriční podpory a nukleární medicíny.

Obsahuje přehledné referáty, původní práce, kazuistiky a metodické studie. Nedílnou součástí jsou též excerpta zajímavých prací ze zahraniční literatury.

Čtvrtletník je určen lékařům a všem dalším odborníkům ve zdravotnictví se zájmem o uvedené obory. Navazuje na vše pozitivní z tradice časopisu Biochemia Clinica Bohemoslovaca.

Časopis je od r. 1971 recenzován.

ISSN: 1210 - 7921

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

REDAKČNÍ RADA

Prof. RNDr. T. Adam, Ph.D.
Laboratoř dědičných metabolických poruch, OKB, Fakultní nemocnice, Olomouc

Doc. MUDr. M. Dastych, CSc., MBA
Oddělení klinické biochemie a hematologie, Fakultní nemocnice Brno

Prof. Michael J. Duffy, Ph.D.
St Vincent’s University Hospital and School of Medicine, University College Dublin, Ireland

RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Prof. Dr. med. Stefan Holdenrieder
Institute of Clinical Chemistry and Clinical Pharmacology, University Hospital Bonn, Germany

Prof. MUDr. J. Hyánek, DrSc.
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha

Prof. MUDr. A. Jabor, CSc.
Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha

Prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha

Prof. MUDr. A. Kazda, DrSc.
ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. P. Kocna, CSc.
ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. V. Palička, CSc., Dr.h.c.
ÚKBD FN, Hradec Králové

Ing. Karolína Pešková
Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK, Praha

Prof. MUDr. R. Průša, CSc.
ÚKBP 2. LF UK, Praha

Prof. MUDr. J. Racek, DrSc.
ÚKBH LF UK a FN Plzeň

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni

Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc.
Katedra biomedicínských oborů, LFOU, Ostrava

PharmDr. J. Skalický, Ph.D.
OKB, Nemocnice Pardubice

Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava, Slovenská Republika

RNDr. Miloš Votruba, CSc.
Mi-Vo-La, Milos Votruba Laboratory Consulting, Praha

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve společnosti STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice.

Vedoucí redaktor

RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.

Zástupce vedoucího redaktora

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka

RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

Grafická úprava

Jan Korecký

Tiskne

Pardubická tiskárna Silueta s. r. o., Veská 75, 533 04 Sezemice.

Vychází 4x ročně.
Předplatné na rok 470,- Kč, jednotlivé číslo 117,50Kč.

Informace o předplatném a inzerci podává a objednávky českých i zahraničních předplatitelů a inzerentů přijímá

Jan Adamec,
Stapro, s. r. o.,
Perštýnské nám. 51,
530 02 Pardubice,
tel. 467 003 111;

Registrační značka MK ČR E 6465.

Rukopisy zasílejte na adresu

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.,
ÚKBD LF UK a FN,
Sokolská 581,
500 05 Hradec Králové.

Předplatné

Celoroční předplatné časopisu Klinická biochemie a metabolismus na rok činí 470 Kč, jednotlivé číslo 117,50 Kč.

Informace o předplatném a objednávky českých i zahraničních předplatitelů přijímá:
Jan Adamec
STAPRO, s.r.o.,
Pernštýnské nám. 51,
530 02 Pardubice

Podrobnosti k provedení platby naleznete v odkazu na webovský formulář: Registrace předplatného formou webovského formuláře 

Pro členy ČSKB (VŠ) se předplatné časopisu stalo od č. 1/2006 součástí členských příspěvků ve společnosti, proto v těchto případech je přímá úhrada prostřednictvím nakladatele bezpředmětná.

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury, osobní zprávy a různé.

Příspěvky se dodávají v kvalitní elektronické formě. Preferován je způsob podání elektronickou poštou, objem dat větší než 4MB pak na elektronických médiích nebo prostřednictvím elektronického úložiště (např. http://www.uschovna.cz).

Pro kontrolu správného přenosu dat je třeba s každým elektronicky dodaným příspěvkem zároveň dodat buď elektronický náhled příspěvku v pdf formátu nebo jedno vytištěné vyhotovení listovní poštou. Papírový výtisk, resp. pdf verze a elektronický text musí být identické. Korespondující autor musí souběžně s nabídnutou prací zajistit doručení písemného prohlášení na níže uvedenou adresu redakce (Kontrolní list práce nabídnuté k publikaci v časopise Klinická biochemie a metabolismus je Přílohou č. 2 těchto pokynů pro autory), v němž je potvrzeno korespondujícím autorem, že práce nebyla a nebude zadána k publikování v jiném časopise; přílohami kontrolního listu musí být vlastnoručně podepsaná prohlášení jednotlivých autorů, že tito s uveřejněním práce v časopise Klinická biochemie a metabolismus souhlasí. Korespondující autor je garantem dodržení zásad publikační etiky vylučujících jakékoliv plagiátorství. Podpisem kontrolního listu dává korespondující autor souhlas s uveřejněním své elektronické adresy a uvedené adresy pro korespondenci.

Teprve po obdržení Kontrolního listu práce nabídnuté k publikaci v časopise Klinická biochemie a metabolismus včetně Prohlášení o střetu zájmů a souhlasem s autorstvím ode všech autorů může být práce postoupena k recenznímu řízení.

Po obdržení článku oznámí redakce písemně/elektronickou poštou zasílajícímu autorovi doručení práce, potvrdí splnění technických požadavků, eventuálně si v tomto dopise vyžádá další doplnění chybějících údajů, redakce informuje zasílajícího autora, kdy je práce postoupena k recenznímu řízení. Po ukončení recenzního řízení obdrží zasílající autor výsledek recenzního řízení včetně citací částí posudků při zachování anonymity recenzentů. Vyžaduje-li recenze úpravu textu, je pak oprava předložena recenzentovi, korespondující autor je vyrozuměn, zda a do kterého čísla časopisu je opravená verze práce zařazena. Redakce je povinna poskytnout autorovi průběžnou informaci o postupu podané práce, veškerá historie redakčních prací je archivována.

Po přijetí práce k publikování dostane autor na opravu tiskových chyb první korekturu. V ní smí opravit všechny nedostatky, musí opravit všechny chyby, ale nelze nic měnit na původním textu.

Posouzení nabízené práce: Práce je po stránce formální a odborné posouzena nezávisle dvěma anonymními recenzenty, na základě jejich posudku rozhoduje redakční rada o jejím přijetí a uveřejnění. Redakce si vyhrazuje právo provádět opakované recenze, drobné úpravy, eventuálně zkrácení rukopisu dle doporučení recenzentů. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení.

Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.

Redakce si vyhrazuje právo určit pořadí prací při jejich zveřejňování i právo na konečnou jazykovou úpravu textu do tisku.

Redakce přijímá rukopisy v některém z běžných textových editorů (preferován je operační systém Windows) ve formátech .doc, .docx, .txt, .html, obvyklé je použití textového editoru WORD, technické podmínky v případě použití jiného editoru nutno konzultovat předem. Příspěvky musí být napsány formou tzv. hladké sazby, tj. bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých enterů na konci řádku. Nevhodné je rovněž podtrhávání slov v textu, kombinace velikostí písma, zarovnávání pomocí tabulátorů nebo mezerníkem. Redakce nedoporučuje ani automatické číslování odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vpisovat). Tabulky se počítají do dále uvedeného rozsahu stran. Tabulky lze zařazovat do textu, k jejich tvorbě využívejte pouze tabulkových formulářů textového editoru, neoddělujte sloupce mezerníkem nebo tabulátorem. Text v tabulkách i jejich popis musí být v jazyce anglickém.

Používejte písmo typu Arial, velikost písma 12, řádkování 1,5; nastavení všech okrajů 3 cm.

Přehledná práce může mít nejvýše 15 stran s maximálně 35 citacemi, původní práce, metodické sdělení a kazuistika nejvýše 10 stran s počtem citací do 30 a krátké sdělení nejvýše 2 strany textu. Krátká sdělení a dopisy redakci mohou mít nanejvýš jeden graf nebo jednu tabulku, počet citací by neměl být vyšší než pět. Neuvádějte, zvláště na jakémkoli ilustrujícím materiálu, jména nemocných, jejich iniciály nebo nemocniční (ošetřovací, evidenční) čísla. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní a národní předpisy a směrnice pro chov a používání laboratorních zvířat. Referujete-li o pokusech na lidech, uveďte, zda použité postupy jsou ve shodě s etickými zásadami příslušné ústavní nebo regionální etické komise.

Články zahraničních přispěvatelů se přijímají pouze v jazyce anglickém (autoři ze SR mohou publikovat ve slovenštině).

Obecná slova pište progresivně podle Pravidel českého pravopisu s Dodatkem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Praha, Academia, nakladatelství AV ČR 2004 ). Obecně používané chemické pojmy se píší progresivně, ostatní chemické názvy podle Nomenklatury organické chemie (Praha, Academia 1985). Všechny použité léky a chemikálie musí být přesně identifikovány včetně uvedení generického názvu, dávky a způsobu podání.

Na titulní straně uveďte název práce, dále příjmení autora(ů) a zkratku křestního jména a celý název pracoviště. Na první straně rukopisu uvádějte případné zdroje podpory: sponzory, granty a jejich čísla, dárce přístrojů, léků, reagencií apod., a to se stručnou adresou, např. Lachema Diagnostika, s.r.o., Brno. Na začátek článku zařaďte strukturovaný souhrn v češtině nebo slovenštině a stejně tak strukturovaný souhrn v angličtině.

Strukturovaný souhrn (Structured Abstract) se skládá z:

Cíl studie (Objective): charakterizuje problematiku, která je v práci řešena, co je účelem práce, hypotézu apod.

Typ studie (Design): např. observační, prospektivní, randomizovaná, dvojitě slepá studie apod.

Název a sídlo pracoviště (Settings):

Materiál a metody (Material and Methods): charakteristika sledovaného souboru, indikační a vylučovací kritéria, použité statistické metody.

Výsledky (Results): dosažené výsledky včetně číselných hodnot.

Závěr (Conclusion): závěry vyvozené autorem z předložené práce, shrnutí hlavních bodů.

Klíčová slova (Key words): maximálně 5, uvedená podle Index Medicus

Anglicky psaný souhrn musí být součástí každého sdělení (na samostatné straně). Anglický souhrn musí obsahovat přesný překlad názvu a jména autorů, struktura je uvedena výše. Tyto strany se započítávají do maxima povolených stran. Vlastní článek má být koncipován podle výše uvedených nadpisů.

Specifikujte použité počítačové programy. Definujte statistické termíny, zkratky a zvláště symboly. Před prvním použitím zkratky v textu uveďte celý název – termín (zkratky používejte v omezené míře, aby text neztrácel na srozumitelnosti).

Veškeré jednotky musí být v soustavě SI.

Na konci práce za literaturou musí být uvedeno celé jméno korespondujícího autora s tituly, jeho přesná adresa včetně PSČ a e-mail.

Přehled literatury obsahuje všechny publikace, z nichž autoři čerpali důležité informace a podněty, nebo s nimiž srovnávají vlastní výsledky (zpravidla s výjimkou učebnice a encyklopedií). Do seznamu se nezařazují publikace, které autoři nepoužili. V případě nedostupnosti důležitého pramene se cituje také zdroj sekundární informace. Neužívají se citace typu „osobní sdělení“, „nepublikovaná data“ apod. V případě nutnosti stačí příslušná zmínka v textu. Mezi citace není vhodné zařazovat práce zaslané k publikaci bez ohledu na to, zda byly přijaty či nikoliv, zmínku o nich lze rovněž uvést v textu. Citační etika vylučuje uvádět prameny, od nichž měl autor k dispozici pouze abstrakt (ze služby Medline apod.). Každá citace musí mít odpovídající odkaz v textu a naopak každý odkaz v textu musí mít odpovídající citaci. Formální úprava citací se řídí ČSN ISO 690, 010197, názvy citovaných periodik se zkracují podle ČSN 01 01 96, popř. se uvádí oficiální zkratka z obálky časopisu. Příklady citací – viz Příloha č.1. Přesnosti údajů v citacích je třeba věnovat náležitou pozornost.

Redakce neklade pevné hranice pro postup citování v textu, důsledně však trvá na uvedení potřebných údajů v citacích. Při citování v textu lze využít postupu, který v textu označí citace na příslušném místě číslem v závorce a na konci článku v seznamu použité literatury se uspořádají citace podle těchto čísel. Autor může zvolit také abecední řazení číslovaných publikací, či uvedení prvního autora a roku vydání publikace (Friedecký et al., 2004) s abecedním řazením literatury bez číslování.

Pokud autorů není více než šest, uvádějí se všichni. Při větším počtu se uvedou první tři s dodatkem et al.

Počet citací je omezen: přehledná práce může mít maximálně 35 citací, původní práce, metodické sdělení a kazuistika 30 citací, krátká sdělení mohou mít nanejvýš 5 citací.

Obrázky a grafy nelze tisknout barevně (využívejte možnost přípravy obrázků ve škále šedé), nepočítají se do uvedeného počtu stran a jejich předlohy je třeba dodat v dostatečné kvalitě (300 dpi), fotografie se přijímají pouze v digitální formě. Nevhodný grafický materiál a tabulky budou autorům vráceny k přepracování. Jakýkoli popis v tabulkách a grafech, jakož i legenda k nim, musí být v jazyce anglickém. Umístění grafů a obrázků uveďte v textu, legendy ke grafické dokumentaci zařaďte na závěr textu předkládané práce uspořádané podle pořadí. Používejte grafy jako alternativu rozsáhlých tabulek s mnoha políčky. Nezdvojujte stejná data v obrázcích a tabulkách. Titulek a podrobnější text patří do legendy, nikoli do samotného obrázku.

Elektronickou obrazovou dokumentaci pro přímé tiskárenské zpracování dodávejte ve formátech tif, eps, jpg, xls, xlsx, ppt, pptx. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (tif, jpg, eps, xls). Obrázky nekomprimujte! Grafy a obrázky musí být zpracovány pro tisk v šedé škále (8 stupňů šedi). Názvy obrázkových souborů musí jednoznačně korespondovat s označením pro zařazení obrázku uvedeným v textu. Pozor: obrázky vložené do dokumentu WORD nejsou pro vlastní tisk v časopise použitelné.

Korespondující autor je garantem originality obrázků a tabulek prezentovaných v práci nebo zodpovídá doložením dokladu o povolení k jejich využití autorem a/nebo vydavatelem původní práce.

Ke každému rukopisu je nutno přiložit Kontrolní list práce nabídnuté k publikaci v časopise Klinická biochemie a metabolismus včetně příloh se souhlasem všech autorů.

Otištěním příspěvku získává vydavatel výlučné nakladatelské právo k jeho užití.

Rukopisy a veškerou korespondenci zasílejte na níže uvedenou adresu redakce časopisu Klinická biochemie a metabolismus.

Adresa pro korespondenci s redakcí:

vavrovaj@lfhk.cuni.cz

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.

ÚKBD FN

Fakultní nemocnice

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

Aktualizováno 12. 9. 2016

Příloha č. 1

Příklady citací:

1. citace článku v seriálových publikacích

Kintr, J., Kozák, L. Adenosin a proteiny s adenosin deaminační aktivitou. Klin. Biochem. Metab., 2004, roč. 12 (33), č. 4, s. 221-225.

2. citace tištěné monografické publikace

Svačina Š. Metabolický syndrom. Praha: Triton, 2001, 184 s. ISBN (podle dostupnosti)

3. citace příspěvku v monografické publikaci

Mašek, Z. Biochemické vyšetřování v reprodukční endokrinologii. In Schneiderka, P. et al. Kapitoly z klinické biochemie. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2000 s. 178- 194.

4. citace článku nebo abstrakta ze sborníku

Tallová, J., Tomandl, J., Bičíková, M., Hill, M. Změny koncentrace homocysteinu v plasmě v průběhu menstruačního cyklu. In Sborník II. sympozium hyperhomocysteinemie. Praha, 1999, s. 25. (Poznámka: překlad cizojazyčného názvu sdělení do češtiny nebo slovenštiny není nezbytný.)

Informace o lokaci elektronických dokumentů:

 • odkaz na elektronickou monografii
  Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin : OCLC, c1997[cit. 2003-04-09].
  Dostupný z WWW: <http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm>. ISBN 1-556553-236-9.
 • citování online dokumentu (neznámý autor)
  Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [online]. 1999-09-09 [cit. 2001-11- 201].
  Dostupný na WWW: <http//certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html>

Elektronické seriálové publikace

 • odkaz na časopis v elektronické podobě
  JEP: The Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press. 1995-[cit. 2003-04-02]. 12x ročně.
  Dostupný také z WWW: <http.//www.pres.umich.edu/jep/index.html>. ISSN 1080-2711.
 • odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu
  Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha : Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dnů.
  Dostupný také na WWW: <http://enlil.ff.cuni.cz/>.

Existuje-li verze tištěná a mimo ni je dokument dostupný také na internetu, uvedeme jako první tištěnou verzi a poté i aktuální dostupnost na internetu.

Příloha č. 2

Kontrolní list práce nabídnuté k publikaci v časopise Klinická biochemie a metabolismus.

Formuláře jsou ke stažení zde.

Vyplněný formulář přijímá redakce prostřednictvím korespondujícího autora.

Práce může být postoupena k recenznímu řízení teprve po obdržení tohoto prohlášení od všech autorů.

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa