Recenze


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2008; 63 (9): 514.
Kategorie: Recenze

Kamil Javorka a kolektív:

Variabilita frekvencie srdca. Mechanizmy, hodnotenie, klinické využitie

Vo vydavateľstve Osveta vyšla začiatkom roku 2008 monografia s tématikou variability frekvencie srdca (VFS). Veľká časť knihy je venovaná práve špecifikám tohto fenoménu u plodov, novorodencov a detí, a to zdravých i v priebehu niektorých patologických stavov a ochorení.

 Zostavovateľom monografie a prvým autorom je fyziológ prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., s atestáciou i praxou v pediatrii – skúsenosti má hlavne s nedonosenými deťmi a s vyšetrovaním detí s diabetom a hypertenziou kardiovaskulárnymi testami a hodnotením VFS spektrálnou analýzou. Do knihy prispelo celkove 15 autorov, z toho 11 z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 3 z LF UP a FTK UP v Olomouci a 1 z LF UPJŠ v Košiciach.

V kapitole napísanej doc. MUDr. N. Mišovicovou, PhD., o genetickej podmienenosti priemernej frekvencie srdca (PFS), ale aj VFS sa uvádzajú výsledky viacerých štúdií, ktoré identifikovali príslušné gény. Štúdie ukázali, že genetické faktory výrazne podmieňujú PFS aj VFS.

Využitím VFS v pôrodníctve – kardiotokografiou, fyziologickými a patofyziologickými mechanizmami frekvenčných javov srdcovej činnosti plodu a metódami ich vyhodnocovania vrátane najmodernejšou metódou, tzv. kardiotokografiou asistovanou počítačom – sa zaoberajú pracovníci Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a MFN v Martine pod vedením prof. MUDr. J. Danka, CSc.

V monografii si čitateľ – neonatológ/pediater nájde mnohé údaje týkajúce sa špecifík regulácie činnosti srdca v ontogenetickom vývoji u zdravých jedincov, ako aj u plodov, novorodencov a detí s rôznymi poruchami a ochoreniami. V kapitole o VFS u novorodencov sa uvádza vývoj regulácie a variability frekvencie srdca vekom, ako aj využitie hodnotenia VFS u detí s respiratory distress syndrómom, u nezrelých a hypotrofických novorodencov a u detí s inými stavmi – pri periventrikulárnom krvácaní, otvorenom ductus arteriosus, s vrodenými srdcovými chybami, so sepsou atď.

Prechod od novorodencov k starším deťom tvorí kapitola napísaná doc. MUDr. M. Kuchtom, CSc., mim. prof. LF UPJŠ v Košiciach, ktorý kriticky prehodnocuje možnosti použitia VFS na identifikáciu detí ohrozených syndrómom náhleho a neočakávaného úmrtia (SIDS) a príhodou ALTE.

V ďalších kapitolách sa uvádzajú nálezy zmien VFS, kardiovaskulárnych testov a baroreflexnej senzitivity u detí s diabetes mellitus typ 1. U tohto ochorenia sa dajú opísanými metódami vyšetrenia zistiť odchýlky od fyziologického stavu regulácie činnosti srdca už v štádiu, keď je tento stav asymptomatický. Včasná diagnóza tak môže upozorniť na hroziace nebezpečenstvo a včas zakročiť, napr. úpravou životosprávy a liečby. V kapitole o VFS a esenciálnej hypertenzii sa opisujú zmeny aktivity sympatika, ale i menej známy podiel parasympatika na tomto stave.

Kapitolu o VFS pri obezite u detí, podvýžive a mentálnej anorexii spracovala doc. MUDr.  I. Tonhajzerová, PhD. Obidve tieto poruchy výživy sú sprevádzané aj zmenami PFS a VFS a rôznymi zmenami aktivít tých častí sympatiku a parasympatiku, ktoré regulujú činnosť srdca. Uvedená autorka v spolupráci s prednostom Psychiatrickej kliniky JLF UK a MFN doc. MUDr.  I. Ondrejkom, PhD., spracovali aj kapitolu s originálnymi výsledkami vyšetrovania VFS. Zaoberajú sa VFS u hyperkinetickej poruchy (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder), úzkosti a depresii, epilepsii, posttraumatickej stresovej poruchy, ale aj pri závislosti od psychoaktívnych látok.

Dorastové lekárstvo má blízko i k športu a telovýchovnému lekárstvu. Z tohto odboru bol do kolektívu autorov prizvaný doc. MUDr. P. Stejskal, PhD. (FTK UP Olomouc), ktorý sa VFS a jej aplikáciou v športovej medicíne zaoberá dlhé roky a publikoval nielen originálne výsledky, ale aj mnohé návody, ako túto metódu využiť v praxi. Doc. Stejskal napísal do monografie prínosnú kapitolu, ktorá sa dá priamo využiť pri hodnotení vplyvu telesnej práce – cvičenia – na činnosť srdca a na optimalizáciu športového tréningu.

Okrem bližšie uvedených kapitol sú tam ďalšie kapitoly o fyziologických mechanizmoch vzniku VFS, systémoch na vyšetrenie VFS, použití tohto vyšetrenia u dospelých kardiologických pacientov, v anesteziológii, ale aj po transplantácii srdca, v kozmickej medicíne – VFS v mikrogravitačnom stave, o tom, ako si fyziologicky zlepšiť VFS a iné. Monografia určite zaujme pracovníkov všetkých relevantných odborov, ale aj študentov medicíny a doktorandov.

Kniha je viazaná v pevnej väzbe, vytlačená na kriedovom papieri, so zaujímavým obalom s obrázkom výtvarníka p. Ďuríka a s farebnými obrázkami. Má 204 strán a odporúčaná cena je asi 550 Sk.

Ján Buchanec, Martin


Štítky
Neonatológia Pediatria Praktické lekárstvo pre deti a dorast

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 9

2008 Číslo 9

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa