Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 14. května 2008


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 3, pp. 145.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Prof. Bouček rezignoval na členství ve výboru Psychiatrické společnosti z důvodu zahraničního angažmá. Nový člen výboru bude kooptován na příští schůzi podle výsledku voleb.
 • Doc. Praško předložil 3 návrhy loga Psychiatrické společnosti (gangliová buňka, psí, portrét prof.  Heverocha). Ještě bude vylepšena reprodukce fotografie prof. Heverocha a poté výbor rozhodne.
 • Prof. Raboch nabídl děkanovi a řediteli fakulty a nemocnice v Olomouci pomoc při řešení personální situace na tamní psychiatrické klinice. Děkan sdělil, že personální problém vyřeší sami.
 • Dr. Bašný předložil návrh novelizace Koncepce psychiatrické péče, kterou vypracovala speciální komise. Definitivní verze bude přístupná na webu Psychiatrické společnosti a bude k dispozici pro diskusi a ke schválení na sjezdu ve Špindlerově Mlýně. V ustanovené pracovní skupině došlo po diskusích k jednotnému stanovisku, které bylo stvrzeno konsenzuálním textem.
 • Dr. Vevera a dr. Nawka žádají o finanční podporu k účasti na European Federation of Psychiatric Trainees v Göteborgu. Výbor proplatí účast jedné osobě.
 • Proběhla obsáhlá diskuse o přípravě valné hromady na sjezdu PS ve Špindlerově Mlýně společně s úvahami o další spolupráci s ČLS JEP. Předsednictvo ČLS odpovědělo na výtky výboru dopisem v zásadě s odmítavým stanoviskem, neuznáním České psychiatrické společnosti, o.s., za organizační jednotku. Podíl na ztrátovém hospodaření časopisu odmítlo, předat nakladatelská práva rovněž. Při jednáních s předsednictvem ČLS JEP (19. 3.) s ředitelkou sekretariátu (29. 5.) nebylo dosaženo shody ani kompromisního řešení sporných bodů (zvláště časopis, finanční hospodaření).
 • Po obsáhlé diskusi je výbor nakloněn řešení zachovat statut quo s dalšími pokusy o nalezení oboustranně přijatelných kompromisů. V tomto smyslu budou informováni členové PS na valné hromadě.
 • Opakované urgence p. Kavky ve prospěch zařazení fototerapie do Seznamů výkonů. Prim. Zrzavecká bude požádána o návrh dalších kroků.
 • Výbor souhlasí s tím, aby byla poskytnuta záštita PS Konferenci ambulantních psychiatrů v Olomouci (pořádá Solen) za podmínek: sleva členského příspěvku na polovinu pro členy Psychiatrické společnosti, volný přístup a konferenční materiály pro členy výboru společnosti. Dr. Hermann během konference zjistí, za jakých podmínek by se této akce mohla účastnit Psychiatrická společnost.
 • Sjezd ve Špindlerově Mlýně: byl vytištěn předběžný program sjezdu, časový plán přednášek a různých setkání (zahájení, setkání s VIP, se sponzory, schůzky výboru PS, organizačního výboru a předsedů sekcí se zástupcem WPA). Byl stanoven pořad programu valné hromady, pozvánky a organizační zajištění. Byl přijat text zprávy výboru PS o činnosti za období říjen 2007 až červen 2008. Sekretář výboru zašle všem předsedům sekcí pozvánku na setkání se zástupci výboru PS před valnou hromadou.
 • Na návrh Komise pro udílení Kuffnerovy ceny (80% shoda v tajném hlasování) byla rozhodnutím výboru udělena Kuffnerova cena za rok 2007 publikaci - Drtílková I., Šerý O. a kol.: Hyperkinetická porucha. Dalšími kandidáty byli - Hermann E., Praško J., Seifertová D.: Konziliární psychiatrie; Podlipný J. a kol.: Deprese a civilizační choroby; Hosák L.: Role of the COMT gene Val 158Met polymorphism in mental disorders. A review; Velenovská M., Fišar Z.: Effect of cannabinoids on patelet serotonin uptake.
 • Další granty Psychiatrické společnosti (účast na kongresu WPA v Praze) byly uděleny dodatečně 14 členům společnosti.
 • Nápravná opatření, vyplývající z projednávání stížnosti O. T. v ústřední znalecké komisi MZd, připraví do příštího zasedání řed. Žižka.
 • Výbor souhlasí, aby hlavní stránka www Česká psychiatrie byla doplněna o rubriku „Aktuality“, aby rubrika „Krátké zprávy“ byla nahrazena rubrikou „Kalendář akcí“. Nesouhlasí s tím, aby loga farmaceutických firem byla uváděna na hlavní stránce, ale až na stránkách dalších.
 • Na Sjezdu slovenských psychiatrů (červen 2008, Trnava) bude naši společnost reprezentovat prof. Češková.
 • Sekretář výboru referoval o schůzce šéfredaktorů časopisů vydávaných Nakladatelským a tiskovým střediskem ČLS JEP. ČLS vyvíjí snahu o digitalizaci časopisů. Vítěz někdejšího výběrového řízení, fa MeDitorial, nabízí zavést digitalizaci časopisů ČLS, které budou mít zájem. Přístup: všeobecný k souhrnům, plný text předplatitelům okamžitě, ostatním po dohodnuté lhůtě. Možnost předplatného, možnost placení prostřednictvím SMS. Návrh byl přijat příznivě. Sekretariát rozešle nabídku výborům odborných společností se žádostí o vyjádření. Náš výbor požádá redakční radu časopisu Česká a slovenská psychiatrie o stanovisko.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktológia Detská psychiatria Psychiatria

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 3

2008 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa