Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. jubiluje


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2016; 65, 204
Kategorie: Zpráva

V novembri 2016 bilancuje sedemdesiat rokov osobnej a profesijnej dráhy prof. RNDr.  Viliam Foltán, CSc. z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, farmaceut, vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku v rámci SLS, ale aj člen Vedeckej rady fakulty, redakčných rád viacerých odborných časopisov, člen redakčného kolektívu a autor celého radu hesiel v rámci encyklopédie Beliana.

Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. sa narodil 23. novembra 1946 vo Veľkých Uherciach na hornom Ponitrí, ukončil Farmaceutickú fakultu UK v roku 1969, v roku1976 získal diplom kandidáta vied a po ročnom pôsobení vo výskumnom oddelení n.p. Slovakofarma sa vrátil na Farmaceutickú fakultu na pozíciu vysokoškolského učiteľa. V roku 1976 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied, 1987 mu bol udelený pedagogický titul docent na Lekárskej fakulte UK, ktorý potom potvrdil v roku 1998 habilitáciou a inauguráciou na Trnavskej univerzitě. V uvedenom roku mu prezident Slovenskej republiky udelil pedagogicko-vedeckú hodnosť profesora v odboru Verejné zdravotníctvo. Za týmito stručnými životopisnými údajmi sa skrýva široká škála aktívnej práce v rámci pedagogického pôsobenia a starostlivosti o zdravie.

Osobitnú kapitolu v živote jubilanta prof. V. Foltána predstavuje jeho pôsobenie v akademickom prostredí. Pre jej široké naplnenie realizoval v uplynulom období viacero projektov. Z nich bol jeden z najúspešnejších projekt Excelentná lekáreň, určený študentom fakulty a praktickým lekárnikom, ale aj oblasť manažmentu kvality zdravotníckych zariadení až po jeho viac ako 25-ročné pôsobenie v oblasti liekovej politiky a farmakoekonomiky. Vo funkcii vedeckého sekretára Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku v rámci SLS bol jedným z jej iniciátorov, členom odborných grémií MZ SR, v spolupráci s kolektívom sa podieľal na príprave, organizácii farmakoekonomických konferencií, medzinárodných podujatí s účasťou renomovaných zahraničných odborníkov riešiacich špecifické problémy liekovej politiky, pôsobí v redakčnej rade a autorsky sa podieľa na časopise Farmakoekonomika a lieková politika, ktorý dnes už má za sebou desaťročnú tradíciu. Je autorom viac ako 400 odborných publikácií, 23 odborných knižných publikácií, cca 100 prednášok v rámci odborných lekárskych spoločností, je aktívnym účastníkom domácich a medzinárodných konferencií. V záujme rozšírenia svojho odborného rozhľadu a naplnenia všetkých aktivít sa jubilant zúčastnil na celom rade kongresov organizácie ISPOR, ktorá zastrešuje vo svete problematiku farmakoekonomiky a liekovej politiky. Od roku 2005 je prof. Foltán každoročným aktívnym účastníkom európskych, ale aj svetových kongresov, kde prezentuje výsledky dosiahnuté v rámci vedecko-výskumnej práce svojho pracoviska, ale aj rozličné pohľady na problematiku utilizácie liečiv a liekov na Slovensku.

Obraz jubilujúceho prof. Foltána by však nebol kompletný, ak by sme nespomenuli jeho silné puto k rodine, v ktorej dve z jeho troch detí pokračujú vo farmaceutickej stope, pričom dcéra ho nasleduje aj v pôsobení na učiteľskom poste na Farmaceutickej fakulte UK.

Odborná práca a ľudské kvality jubilanta boli v uplynulom období ocenené viacerými oceneniami, čestnými uznaniami, ako aj čestným členstvom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti SLS, pri  príležitosti životného jubilea – 60. narodenín.

Vážený pán profesor, v mene členov Slovenskej farmaceutickej spoločnosti prijmi srdečné blahoželanie k Tvojmu jubileu. Ku gratulácii sa pripájajú kolegovia z farmaceutickej fakulty, ale aj široká farmaceutická obec. Do ďalších rokov Ti prajeme ešte mnoho úspechov, zdravie, chuť a silu naďalej odovzdávať svoje skúsenosti a vedomosti mladším kolegom a študentom.

D. Grančai


Štítky
Farmácia Farmakológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa