Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2015; 64, 154
Kategorie: Nové knihy

Vasudevan D. M., Sreekumari S., Vaidyanathan K.

Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie.

Bratislava: Balneothermia 2015, 671 s. ISBN 978-80-970156-8-8.

Recenzované dielo učebnice troch indických profesorov je prvým slovenským vydaním tohto diela, ktoré vzniklo prekladom jej šiesteho vydania z roku 2011.

V prvej časti autori vysvetľujú chemické základy života, v druhej metabolizmus, v tretej objasňujú základy klinicky aplikovanej biochémie, v štvrtej problém výživy, v piatej a šiestej uvádzajú základné aspekty molekulovej biológie, v siedmej hormóny a v ôsmej uvádzajú vybraté kapitoly aplikovanej biochémie. Záver tvoria tabuľky v ktorých sú uvedené použité skratky, referenčné hodnoty a index.

Už z tohto tézovitého náčrtu obsahu diela vyplýva, že sa venuje prakticky všetkým najdôležitejším otázkam biochémie od chemických štruktúr, cez popis ich mechanizmu účinku, biotransformačnej premeny životne dôležitých látok až po ich význam v klinickej praxi a riešenie ich deficitu.

Analýza obsahu a formy diela ako aj spôsob, ako interpretujú jednotlivé poznatky, ukazuje, že je napísané vhodným didaktickým spôsobom, s uvedením principiálnych fyzikálno- chemických zákonov, zákonitostí, vlastností a poznatkov aktualizovaných až do súčasnosti.

Najdôležitejšie poznatky sú sústredené vo forme rámčekov, v ktorých je uvedená stručná podstata toho, čo musí študent vedieť, aby pochopil ďalšiu matériu. Jednotlivé dôležité poznatky sú farebne odlíšené, čím sa interpretujú názornejšie a ľahšie na pochopenie. Sympatickým bonusom učebnice je skutočnosť, že najdôležitejšie objavy sú podložené základnými biografickými údajmi o autoroch, s uvedením aj ich portrétu a dátumu objavu. Takto sú uvedení všetci nositelia Nobelových cien, principiálnych objavov a poznatkov.

Na preklade diela sa podieľalo mnoho odborníkov, čím sa zaručila kvalita prekladu.

Ich prácu výborne koordinoval prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc., emeritný profesor Lekárskej fakulty UK, Bratislava, ktorý bol aj editorom slovenského vydania.

Záverom možno konštatovať, že na náš trh sa dostáva učebnica, ktorá môže byť vhodnou učebnicou nielen pre lekárske a farmaceutické, ale i pre prírodovedecké a chemické fakulty.

J. Čižmárik


Štítky
Farmácia Farmakológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa