Časopis Česká a slovenská farmacie vstupuje do roku 2014


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2014; 63, 3
Kategorie: Úvodník

Stalo se již tradicí, že v prvním čísle nového ročníku náš časopis v redakčním úvodníku podává přehlednou informaci o jeho obsahu, možnostech a službách poskytovaných čtenářům, předplatitelům i autorům. Navíc však chceme rekapitulovat události a aktivity týkající se snahy začlenit toto periodikum mezi atraktivní zdroj vědeckých a odborných informací z oblasti farmaceutických věd pro domácí, ale i zahraniční uživatele.

Časopis ČSF vstupuje rokem 2014 do 63. ročníku svého vydávání. I v tomto roce si toto recenzované periodikum využívané Radou vlády ČR pro vědu a výzkum při jejím hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných zdrojů zachová svůj vědecký charakter. Bude i nadále zaměřen na zveřejňování nejnovějších vědeckých poznatků ve farmacii a příbuzných oborech formou původních prací, případně krátkých sdělení, kde čtenáři najdou převážně výsledky činnosti farmaceutického výzkumu. Publikované přehledy a odborná sdělení z jednotlivých oblastí farmacie slouží k získávání nových informací pro kontinuální i specializační vzdělávání, pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost i pro běžnou farmaceutickou praxi. Preferovány jsou příspěvky v anglickém jazyce a přijímáme i rukopisy ze zahraničí. Kromě výše uvedených rubrik budou zveřejňovány příspěvky z historie farmacie a o činnosti našich i zahraničních farmaceutických společností, různé zprávy a recenze knih i jiných odborných publikací. Náš časopis nabízí i možnost zveřejňovat stručné souhrny přednášek z odborných akcí. Jejich rozsah a úpravu je nutné dohodnout s naší redakcí v dostatečném předstihu. Rozsah časopisu je limitován ročně 6 čísly s 52 stranami formátu A4. V uplynulém roce 2013 časopis zveřejnil celkem 42 článků (31 původních prací, 7 přehledů a odborných sdělení a 4 z historie farmacie), z toho 17 v anglické verzi, 10 podporovaných grantovým výzkumem.

V listopadu 2012 jsme předložili žádost a podklady pro získání impakt faktoru. Hodnocení náročných kritérií společností Thomson Reuters dosud probíhá. Vzhledem k přísným kritériím hodnocení vědeckých časopisů pro pokrytí Web of Science, mezi které patří základní mezinárodními konvencemi stanovená pravidla vydávání časopisu, bude redakce vyžadovat přísné dodržování pokynů pro autory. Za tímto účelem jsou v každém čísle Pokyny pro autory v české i anglické verzi. V nich naleznou zájemci také informace o podmínkách pro publikaci článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, požadavky na rukopisy, jejich úpravu a zasílání redakci.

Změny nastaly také v nakladatelské činnosti České lékařské společnosti JEP, která je vydavatelem našeho časopisu. Většina periodik přešla do nakladatelství Mladá fronta – divize Medical Services, časopis Česká a slovenská farmacie však zůstává vzhledem k dobrým zkušenostem u dosavadní Tiskárny Prager – LD s.r.o. Příslušné kontakty najdete v tiráži každého čísla časopisu. Naším vydavatelem bude i nadále Česká lékařská společnost JEP, která bude udržovat kontinuitu indexace časopisu v databázích, zejména Medline, Ebsco, Elsevier. Vydaná čísla časopisu zpřístupňuje společnost MeDitorial s.r.o. do sítě internet. Po jednorázové elektronické registraci pro předplatitele celé texty jednotlivých čísel ihned po jejich vydání a pro ostatní zájemce pouze souhrny článků. Plné texty pak po uplynutí 6 měsíců. V tištěné i digitalizované formě jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce pokyny pro autory, informace pro předplatitele a další propagace časopisu. Digitalizací se zvýší i dostupnost odborných informací, citovatelnost autorů a publicita našeho časopisu.

Redakce časopisu přivítá vaše názory a připomínky k jeho obsahu i úpravě, aby sloužil co nejlépe nejen členům našich odborných společností, ale i všem, kteří se o vědecké poznatky ve farmacii a jejich aplikaci pro zdravotnictví zajímají. Při této příležitosti redakce děkuje všem autorům, recenzentům a ostatním spolupracovníkům, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho časopisu, a tím i počet čtenářů a předplatitelů.

Zájemci o další informace, včetně objednávek předplatného mohou kontaktovat našeho vydavatele ČLS JEP Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 296 181 805, e-mail: spalova@cls.cz. 

Všem členům České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti i všem našim spolupracovníkům a čtenářům přejeme spokojenost s obsahem nového ročníku našeho časopisu a do roku 2014 zdraví, úspěchy a všechno nejlepší.

redakce


Štítky
Farmácia Farmakológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa