Účinnost a bezpečnost bimekizumabu v terapii středně těžké až těžké plakové psoriázy – výsledky studie BE READY

19. 5. 2022

Rodina interleukinu 17 (IL-17) představuje skupinu prozánětlivě působících cytokinů, které hrají důležitou úlohu v patogenezi psoriázy. Inhibice interleukinů z této rodiny má výrazný protizánětlivý účinek a představuje slibný terapeutický cíl nově vyvíjených a aplikovaných léků.

Zacílení na IL-17

V rámci rodiny interleukinu 17 zastávají klíčovou úlohu v patogenezi psoriázy IL-17A a IL-17F. Inhibice těchto dvou interleukinů vede u pacientů s plakovou psoriázou k rychlému a signifikantnímu ústupu klinických obtíží. Inhibitory IL-17A jsou charakterizované rychlým nástupem účinku, i když v porovnání s inhibitory IL-23 podle recentních srovnávacích studií nemusí být udržování terapeutické odpovědi tak robustní.

Dostupné důkazy nasvědčují tomu, že současná inhibice IL-17A a IL-17F může nabídnout efektivnější terapeutickou odpověď v porovnání s inhibicí samotného IL-17A, při současném zamezení nežádoucí širší blokádě receptoru IL-17RA.

Bimekizumab je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1, která se selektivně váže s vysokou afinitou na cytokiny IL-17A, IL-17F a IL-17AF a představuje tak slibnou modalitu terapie u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou, u nichž je indikovaná systémová léčba.

Metodika, průběh a cíle studie

Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie fáze III BE READY proběhla v 77 centrech v 9 zemích napříč kontinenty. Zařazeni do ní byli pacienti starší 18 let se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou, kteří byli stratifikováni podle regionu a předchozí expozice biologikům a následně byli randomizováni v poměru 4 : 1 k terapii bimekizumabem v dávce 320 mg každé 4 týdny nebo placebem každé 4 týdny.

Mezi koprimární cíle studie patřilo zhodnocení podílu pacientů dosahujících ≥ 90% zlepšení skóre závažnosti a plochy psoriázy (PASI90 − Psoriasis Area Severity Index) a podílu pacientů dosahujících skóre 0 (čistý) a 1 (téměř čistý) na 5bodové škále globálního hodnocení lékařem (IGA − Investigator's Global Assessment) v 16. týdnu terapie. Účastníci, kteří v 16. týdnu dosáhli skóre PASI90, byli realokováni v poměru 1 : 1 : 1 k terapii bimekizumabem v dávce 320 mg podávaným každé 4 týdny, každých 8 týdnů nebo k podávání placeba, a to po dobu následujících 40 týdnů (až do 56. týdne terapie).

Výsledná zjištění

V období od 5. února 2018 do 7. ledna 2020 bylo do studie zařazeno celkem 435 pacientů, z nichž 349 bylo randomizováno k terapii bimekizumabem a 86 k podávání placeba. Základní demografické a vstupní charakteristiky byly v obou skupinách podobné. Míra přerušení léčby byla v obou skupinách obdobně nízká.

Skóre PASI90 bylo v 16. týdnu terapie dosaženo u 91 % pacientů na bimekizumabu a pouze u 1 % pacientů na placebu (rozdíl rizik 89,8; 95% interval spolehlivosti [CI] 86,1–93,4; p < 0,0001). Skóre IGA 0 a 1 bylo dosaženo u 93 % pacientů na bimekizumabu a pouze u 1 % pacientů na placebu (rozdíl rizik 91,5; 95% CI 88,0–94,9; p < 0,0001).

Kompletní léčebná odpověď hodnocená PASI100 byla pozorována u 68 % pacientů na bimekizumabu a u 1 % na placebu. IGA skóre 0 bylo zaznamenáno u 70 % pacientů na bimekizumabu a u 1 % na placebu. Po 16 týdnech terapie byla také pozorována signifikantní úprava psoriázy v oblasti kštice u pacientů na bimekizumabu v porovnání s placebem. Objektivní klinické zlepšení bylo podpořeno obdobným zlepšením v dotazníkových systémech vyplňovaných samotnými pacienty.

Obdobná léčebná odpověď byla následně udržena až do 56. týdne terapie u obou dávkovacích schémat bimekizumabu. Medián času do relapsu onemocnění charakterizovaný PASI < 75 u pacientů realokovaných v 16. týdnu terapie k placebu činil 28 týdnů (95% CI 24–32; p < 0,0001; 32 týdnů od poslední dávky bimekizumabu).

Nežádoucí příhody související s léčbou se v iniciálním období (do 16. týdne terapie) objevily u 61 % pacientů na bimekizumabu a 41 % na placebu. V terapeutickém období po realokaci pacientů byly pozorovány u 74 % pacientů na bimekizumabu podávaném každé 4 týdny, u 77 % na bimekizumabu podávaném každých 8 týdnů a u 69 % na placebu. Mezi nejčastější nežádoucí příhody (> 5 %) patřily nazofaryngitida, orální kandidóza a infekce horních dýchacích cest. Závažné nežádoucí příhody byly vzácné, v minimálním množství případů vedly k přerušení léčby a během studie nebyl pozorován žádný případ úmrtí. 

Závěr

Bimekizumab ve studii BE READY prokázal vysokou klinickou účinnost v terapii středně těžké až těžké plakové psoriázy. Vysoká míra terapeutické odpovědi byla udržena po dobu 56 týdnů terapie u obou dávkovacích schémat. Bimekizumab byl ve studii pacienty dobře tolerován, v souladu s dosud známým bezpečnostním profilem.

(holi)

Zdroj: Gordon K. B., Foley P., Krueger J. G. et al. Bimekizumab efficacy and safety in moderate to severe plaque psoriasis (BE READY): a multicentre, double-blind, placebo-controlled, randomised withdrawal phase 3 trial. Lancet 2021; 397 (10273): 475–486, doi: 10.1016/S0140-6736(21)00126-4.Štítky
Dermatológia Detská dermatológia Detská reumatológia Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých Reumatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa