Bimekizumab – vyšší šance na úplné vyhojení kůže u středně těžké a těžké psoriázy?

24. 3. 2022

V srpnu 2021 Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila bimekizumab (LP Bimzelx) jako první přípravek pro léčbu psoriázy, který selektivně a přímo inhibuje interleukiny IL-17A i IL-17F. Je určený k léčbě středně těžké až těžké formy ložiskové psoriázy u dospělých, u nichž je vhodná systémová léčba. Registrace se opírá o 3 klinické studie fáze III, v nichž bimekizumab prokázal velmi vysokou míru zhojení pokožky v porovnání s placebem i s aktivní léčbou ustekinumabem a adalimumabem a dobrou snášenlivost.

Mechanismus účinku

V patofyziologii psoriázy se uplatňuje zvýšená hladina interleukinů IL-17A a IL-17F. Bimekizumab je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1/κ, která se s vysokou afinitou selektivně váže na cytokiny IL-17A, IL-17F a IL-17AF a blokuje jejich vazbu na receptorový komplex IL-17RA/IL-17RC. Tím vede k normalizaci kožního zánětu a ke zmírnění klinických příznaků spojených s psoriázou.1

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost bimekizumabu byla hodnocena ve 3 klinických studiích fáze III: v porovnání s placebem ve studii BE READY, v porovnání s placebem a ustekinumabem ve studii BE VIVID a v porovnání s adalimumabem ve studii BE SURE. V červenci 2021 byly publikovány výsledky studie BE RADIANT, která porovnávala bimekizumab se secukinumabem.

Mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená studie BE READY2 zařadila 435 dospělých se středně těžkou až těžkou psoriázou. Po 16 týdnech dosáhlo 90% zlepšení skóre Psoriasis Area and Severity Index (PASI90) 91 % pacientů s bimekizumabem v porovnání s 1 % pacientů na placebu (p < 0,0001) a skóre Investigator's Global Assessment (IGA) 0/1 (čistá nebo zcela čistá pokožka) 93 vs. 1 % pacientů (p < 0,0001). Účinnost bimekizumabu přetrvávala po celých 56 týdnů sledování. Nežádoucí příhody byly hlášeny u 77 % pacientů s aktivní léčbou a 69 % na placebu.

Do multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studie BE VIVID3 bylo zařazeno 567 dospělých pacientů se středně těžkou nebo těžkou psoriázou (PASI ≥ 12 a zasažení ≥ 10 % povrchu těla). Po 16 týdnech léčby bylo PASI90 dosaženo u 85 % pacientů s bimekizumabem v porovnání s 50 % s ustekinumabem (p < 0,0001) a u 5 % pacientů s placebem (p < 0,0001). Závažné nežádoucí příhody byly během 1 roku hlášeny u 6 % pacientů léčených bimekizumabem a u 8 % s ustekinumabem.

U 478 dospělých se středně těžkou až těžkou psoriázou zařazených do randomizované studie BE SURE4 bylo po 16 týdnech léčby dosaženo PASI90 v 86 % případů ve skupině s bimekizumabem v porovnání se 47 % ve skupině s adalimumabem (p < 0,001). Podíl pacientů se skóre IGA 0/1 činil po 16 týdnech 85 % při léčbě bimekizumabem a 57 % při léčbě adalimumabem (p < 0,001). Nejčastější nežádoucí příhody při podávání bimekizumabu zahrnovaly infekce dýchacích cest, kandidózu ústní dutiny (většinou mírnou až středně těžkou), hypertenzi a průjem.

Ve studii BE RADIANT5 se 743 pacienty bylo primárním sledovaným parametrem úplné vymizení psoriatických ložisek na kůži (PASI100). To bylo po 16 týdnech zjištěno u 62 % pacientů s bimekizumabem a 49 % se secukinumabem (p < 0,001), přičemž po 48 týdnech činily tyto hodnoty 67 %, resp. 46 % (p < 0,001). Prokázán byl i rychlý nástup účinku bimekizumabu. Po 4 týdnech léčby dosáhlo PASI75 71 % pacientů s touto léčbou oproti 47 % se secukinumabem.

Podávání

Doporučená dávka bimekizumabu činí 320 mg ve 2 s.c. injekcích podávaných 1× za 4 týdny do 16. týdne a následně 1× za 8 týdnů. U některých pacientů s hmotností ≥ 120 kg, u nichž nebylo dosaženo úplného zhojení pokožky v 16. týdnu, může výsledek léčby zlepšit pokračující aplikace 320 mg 1× za 4 týdny.

Bimekizumab nesmí být podáván pacientům s klinicky významným infekčním onemocněním. Před zahájením léčby je třeba vyloučit tuberkulózu. Nedoporučuje se u pacientů se zánětlivým onemocněním střev a během léčby by neměly být podávány živé vakcíny.1

Závěr

V klinických studiích došlo u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou léčených bimekizumabem k výrazně lepšímu zhojení pokožky než u nemocných ve skupinách s placebem, adalimumabem, ustekinumabem či secukinumabem. Přibližně v 60 % případů bylo s bimekizumabem dosaženo během 16 týdnů úplného zhojení pokožky a tento efekt přetrval až 1 rok. Bimekizumab tak může pomoci většímu počtu pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou dosáhnout léčebných cílů.

(zza)

Zdroje:
1. SPC Bimzelx. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bimzelx-epar-product-information_cs.pdf
2. Gordon K. B., Foley P., Krueger J. G. et al. Bimekizumab efficacy and safety in moderate to severe plaque psoriasis (BE READY): a multicentre, double-blind, placebo-controlled, randomised withdrawal phase 3 trial. Lancet 2021 Feb 6; 397 (10273): 475−486, doi: 10.1016/S0140-6736(21)00126-4.
3. Reich K., Papp K. A., Blauvelt A. et al. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicentre, double-blind, active comparator and placebo controlled phase 3 trial. Lancet 2021 Feb 6; 397 (10273): 487−498, doi: 10.1016/S0140-6736(21)00125-2.
4. Warren R. B., Blauvelt A., Bagel J. et al. Bimekizumab versus adalimumab in plaque psoriasis. N Engl J Med 2021 Jul 8; 385 (2): 130−141, doi: 10.1056/NEJMoa2102388.
5. Reich K., Warren R. B., Lebwohl M. et al. Bimekizumab versus secukinumab in plaque psoriasis. N Engl J Med 2021 Jul 8; 385 (2): 142−152, doi: 10.1056/NEJMoa2102383. Štítky
Dermatológia Detská dermatológia Detská reumatológia Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých Reumatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa