Nový lék v arzenálu biologické terapie ložiskové psoriázy

22. 6. 2022

Bimekizumab vykazuje v klinických studiích u pacientů s psoriázou slibné účinky. Pojďme si toto nedávno schválené léčivo blíže představit v našem stručném shrnutí.

Patogeneze psoriázy a cílená léčba

Psoriáza postihuje až 3 % dospělých v západním světě a je spojena nejen s kožními projevy, ale i s množstvím přidružených onemocnění, jakými jsou psoriatická artritida, kardiovaskulární a metabolické poruchy nebo psychická onemocnění.

Objevy posledních let umožnily dobře objasnit některé procesy v patogenezi onemocnění a v návaznosti na to byla na trh uvedena řada biologických léčiv cílících na zánětlivé dráhy na ose interleukinů IL-17 a IL-23. Psoriáza tak dnes patří k nejlépe zvladatelným chronickým zánětlivým onemocněním. I přesto však někteří pacienti terapii netolerují, neodpovídají na ni nebo odpověď postupně ztratí.

Slibnou alternativu představují protilátky s duálním mechanismem účinku, které ovlivňují signalizaci dvou různých cytokinů zároveň, což by mohlo vést k lepší kontrole onemocnění.

Bimekizumab v léčbě psoriázy

Bimekizumab je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1, která selektivně neutralizuje IL-17A a IL-17F. Momentálně probíhá klinické hodnocení jeho účinnosti v léčbě několika onemocnění souvisejících s poruchami imunity. Od 20. 8. 2021 je léčivo v rámci EU schváleno pro léčbu středně těžké až těžké ložiskové psoriázy vyžadující systémovou terapii.

Účinnost a bezpečnost bimekizumabu v této indikaci byla hodnocena ve 4 velkých klinických studiích fáze III, jež prokázaly jeho superioritu oproti placebu, inhibitoru IL-12/23 ustekinumabu, inhibitoru tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) adalimumabu a inhibitoru IL-17A secukinumabu.

Účinnost

Nástup účinku byl velmi rychlý, 85 % pacientů léčených bimekizumabem v rámci klinické studie BE VIVID dosáhlo v 16. týdnu léčby 90% snížení indexu plochy postižení a závažnosti psoriázy (PASI90 − Psoriasis Area and Severity Index), oproti 50 % nemocných léčených ustekinumabem a 4 % v placebovém rameni.

Bezpečnostní profil

Bimekizumab vykazuje bezpečnostní profil podobný ostatním biologikům cílícím na IL-17. Nejčastějšími nežádoucími příhodami byly infekce horních cest dýchacích, nazofaryngitida a orální kandidóza. Míra výskytu orální kandidózy u pacientů na bimekizumabu byla vyšší než v případě ostatních inhibitorů IL-17 (10−15 vs. 1−4 %), infekce však obvykle byly pouze lokální, mírného průběhu a dobře odpovídající na léčbu.

Pozorovaná míra výskytu těžkých nežádoucích příhod v průběhu léčby se ve studiích pohybovala okolo 2–5 %. Zatím není k dispozici dostatek dat o dlouhodobé bezpečnosti a použití u pacientů v reálné klinické praxi.

Závěr

Bimekizumab představuje vzhledem ke svému odlišnému mechanismu účinku (duální inhibice IL-17A/F) nový terapeutický přístup u středně těžké až těžké psoriázy. Je vysoce účinný, s velmi rychlým nástupem působení a očekávaným bezpečnostním profilem. Slibné výsledky vykazuje také ve studiích pacientů s psoriatickou artritidou.

(este)

Zdroje:
1. Freitas E., Torres T. Bimekizumab: the new drug in the biologics armamentarium for psoriasis. Drugs Context 2021; 10: 2021-4-1, doi: 10.7573/dic.2021-4-1.
2. SPC Bimzelx. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bimzelx-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Dermatológia Detská dermatológia Detská reumatológia Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých Reumatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa