Vliv komorbidit na účinnost ceftarolin-fosamilu u komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání − sdružená analýza 3 studií

17. 3. 2023

Ve 3 randomizovaných studiích fáze III prokázal ceftarolin-fosamil non-inferioritu v léčbě komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání (cSSTI) v porovnání s vankomycinem + aztreonamem. Nedávná sdružená analýza těchto 3 studií hodnotila dopad věku a komorbidit na klinické výsledky.

Léčba cSSTI

Léčba cSSTI zahrnuje chirurgický débridement/drenáž a antibiotickou terapii. Přítomnost komorbidit může ovlivnit odpověď cSSTI na léčbu, potřebnou péči, délku hospitalizace i mortalitu pacientů. K těmto komorbiditám patří onemocnění jater a ledvin, periferní ateroskleróza, malignity či diabetes mellitus. Rizikovými faktory jsou také imunokompromitovaný stav, vyšší věk a obezita. Někteří pacienti s cSSTI bez ohledu na komorbidity vyžadují zpočátku empirickou antibiotickou léčbu s polymikrobiálním pokrytím. Ceftarolin-fosamil se vyznačuje širokým spektrem účinnosti proti klinicky relevantním grampozitivním kmenům, včetně methicilin-rezistentního Staphylococcus aureus (MRSA), a některým gramnegativním patogenům podílejícím se na rozvoji cSSTI.

Analyzované studie

Multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studie CANVAS 1, CANVAS 2 a COVERS porovnávaly účinnost a bezpečnost léčby ceftarolin-fosamilem a kombinací vankomycinu + aztreonamu. Zařadily pacienty s cSSTI, kteří vyžadovali hospitalizaci a ≥ 5 dnů parenterální antibiotické terapie. Pacienti byli ve všech studiích randomizováni k podávání ceftarolin-fosamilu nebo vankomycinu + aztreonamu po dobu 5–14 dnů.

Ve studiích CANVAS 1 a 2 prokázal ceftarolin-fosamil (podávaný v dávce 600 mg každých 12 hodin v 1hodinové i.v. infuzi) non-inferioritu v porovnání s vankomycinem + aztreonamem (v dávkování 1 g každých 12 hodin) z hlediska terapeutické odpovědi při kontrole vyléčení, která proběhla za 8–15 dní po podání poslední dávky (TOC).

Ve studii COVERS, která zařadila nemocné s rozsáhlým postižením kůže, včetně jedinců se známkami systémového zánětu a komorbiditami provázenými sníženou imunitní odpovědí, byly zjištěny podobné výsledky s ceftarolin-fosamilem (v dávce 600 mg každých 8 hodin ve 2hodinové i.v. infuzi) v porovnání s vankomycinem + aztreonamem (v dávkování 5 mg/kg každých 12 hodin + 1 g každých 8 hodin).

Sdružená analýza vlivu komorbidit a její výsledky

Sdružená analýza výsledků těchto 3 studií hodnotila dopad základních komorbidit na primární sledovaný parametr (podíl léčebných odpovědí při TOC). Klinicky hodnotitelná populace (CE) zahrnovala 1808 pacientů (1005 s ceftarolin-fosamilem a 803 s vankomycinem + aztreonamem), přičemž podskupiny byly rozděleny podle věku (≤ 65 let nebo > 65 let), přítomnosti/nepřítomnosti obezity, diabetu, periferní aterosklerózy, maligního onemocnění a renální insuficience.

Podíl pacientů s klinickou odpovědí na léčbu při TOC činil 89,7 % ve skupině s ceftarolin-fosamilem a 90,8 % ve skupině s vankomycinem + aztreonamem (rozdíl −1,13; 95% interval spolehlivosti [CI] −3,87 až 1,67). Tento podíl byl mezi terapeutickými skupinami srovnatelný bez ohledu na věk, přítomnost obezity a jednotlivých komorbidit. U jednotlivých podskupin se účinnost a bezpečnost léčby nelišila od celkové populace. 

Nežádoucí příhody byly hlášeny u 45,2 % pacientů léčených ceftarolin-fosamilem a 47,0 % léčených vankomycinem + aztreonamem.

Závěr

Tato sdružená analýza prokázala účinnost a příznivý bezpečnostní profil ceftarolin-fosamilu srovnatelný s kombinací vankomycin + aztreonam u pacientů s cSSTI bez ohledu na věk a přítomnost komorbidit.

(lkt)

Zdroj: Wilcox M., Yan J. L., Gonzalez P. D. Impact of underlying comorbidities on outcomes of patients treated with ceftaroline fosamil for complicated skin and soft tissue infections: pooled results from three phase III randomized clinical trials. Infect Dis Ther 2022 Feb; 11 (1): 217–230, doi: 10.1007/s40121-021-00557-w.Štítky
Chirurgia všeobecná Intenzívna medicína Mikrobiológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa