Podávanie a bezpečnosť metamizolu u pediatrických pacientov v reálnej klinickej praxi

29. 3. 2023

Aj napriek určitým obavám o bezpečnosť je metamizol stále hojne používané analgetikum/antipyretikum. Lekári z univerzitnej nemocnice v nemeckom Erlangene sa pokúsili spätne zhodnotiť preskripcie metamizolu a výskyt nežiaducich reakcií na tento liek v pediatrickej populácii liečenej v rokoch 2015 – 2020 na tunajšej detskej klinike.

Úvod

Neopioidné analgetikum metamizol sa pre svoje analgetické, antipyretické a spazmolytické účinky hojne využíva najmä v niektorých európskych štátoch či Južnej Amerike, zatiaľ čo v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii a Škandinávii je jeho použitie zakázané z dôvodu potenciálne fatálnych nežiaducich účinkov zahŕňajúcich agranulocytózu a anafylaktické reakcie.

Retrospektívna analýza s prospektívnym sledovaním nežiaducich príhod

Dáta o užívaní metamizolu získali autori citovanej práce retrospektívne z elektronickej zdravotnej dokumentácie. Do analýzy preskripcií metamizolu boli zaradení detskí pacienti, u ktorých boli počas hospitalizácie v období od júna 2015 do mája 2020 podané akékoľvek medikácie. Výskyt nežiaducich reakcií bol zaznamenávaný prospektívne pomocou stimulovaného systému hlásení, ktorý bol na erlangenskej klinike detí a dorastu zavedený v roku 2013 ako štandard kvality starostlivosti a v rámci ktorého sú systematicky zaznamenávané všetky suspektné nežiaduce reakcie na lieky a chyby v medikácii u hospitalizovaných aj ambulantných pacientov. Opísané boli nežiaduce reakcie súvisiace s liečbou metamizolom. Kauzálna súvislosť medzi podaním tohto prípravku a výskytom nežiaducich príhod bola hodnotená podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Štatistika podávania metamizolu

Z 11 857 hospitalizácií s aplikáciou medikácie u 7 809 pacientov bol metamizol podaný počas 3 759 (32 %) hospitalizácií, najčastejšie dospievajúcim (37,9 %), najmenej často novorodencom (9,9 %) a v 90 % prípadov parenterálne. V jednotlivých rokoch štúdie išlo o 34,3 %, 31,1 %, 35,0 %, 31,6 % a 26,5 % hospitalizácií s podaním tejto medikácie. Medián dĺžky podávania metamizolu bol 2 dni a pacienti liečení metamizolom užívali priemerne 4 rôzne lieky. Dĺžka hospitalizácie bola u pacientov liečených metamizolom priemerne 5 dní v porovnaní s priemernými 3 dňami pri hospitalizáciách s podaním akejkoľvek medikácie.

Bezpečnosť liečby

Stimulovaný systém hlásení zaznamenal 7 prípadov potenciálne súvisiacich s metamizolom, z ktorých v 5 prípadoch išlo o nežiaduce reakcie, ktoré s možnou alebo vysokou pravdepodobnosťou vznikli v dôsledku podania tohto lieku. Zahŕňali 3 prípady agranulocytózy, 1 alergický šok a 1 prípad vyrážky. 3 z týchto prípadov sa objavili počas ambulantnej starostlivosti, keď pacienti užívali metamizol p.o. najmenej 14 dní. Žiadny nebol fatálny a všetci pacienti sa z nežiaducich príhod zotavili bez pretrvávajúceho poškodenia.

Prípady nežiaducich reakcií

  • Prvým z prípadov je agranulocytóza u 6-ročného chlapca, ktorý užíval metamizol ambulantne v dávke 40 mg/kg p.o. počas 14 dní v liečbe chronickej bolesti po amputácii.
  • Druhý prípad agranulocytózy sa vyskytol u 15-ročného dievčaťa, ktoré pravidelne užívalo metamizol p.o. v neznámej dávke v priebehu 9 mesiacov pred hospitalizáciou z dôvodu menštruačných kŕčov. Deň pred nežiaducou reakciou užila okrem metamizolu aj cefaklor.
  • Tretím pacientom s agranulocytózou je 16-ročné dievča, ktoré užívalo metamizol i.v. v dávke 60 mg/kg v liečbe pooperačnej bolesti spolu s vankomycínom, cefotaxímom, meropenemom a klindamycínom. Agranulocytóza sa uňho vyskytla 2×, a to po 19, respektíve 16 dňoch liečby.
  • Alergický šok bol zaznamenaný u 15-ročného chlapca liečeného metamizolom pre pooperačnú bolesť. Liek bol podaný i.v. v dávke 55,6 mg/kg a liečba trvala len 0,5 hodiny. Pred operáciou dostal tiež cefuroxím.
  • Vyrážka sa po podaní metamizolu objavila u 10-ročného chlapca liečeného ambulantne v p.o. dávke 45,5 mg/kg počas 70 dní. Súčasne užíval levetiracetam a lamotrigín.

Zhrnutie a záver

Na klinike detí a dorastu v erlangenskej univerzitnej nemocnici, pôsobisku autorov citovanej práce, dostáva metamizol okolo 30 % farmakologicky liečených hospitalizovaných pacientov, najčastejšie dospievajúcich. Stimulovaný systém hlásení nežiaducich príhod zaznamenal v priebehu 5 rokov 4 prípady nežiaducich potenciálne život ohrozujúcich reakcií s možnou/pravdepodobnou kauzálnou súvislosťou s podaním metamizolu. Analýza týchto prípadov ukazuje, že riziko je spojené väčšinou s dlhodobým ambulantným užívaním metamizolu mimo schválených indikácií.

(zza)

Zdroj: Zahn J., Eberl S., Rödle W. et al. Metamizole use in children: analysis of drug utilisation and adverse drug reactions at a German university hospital between 2015 and 2020. Paediatr Drugs 2022 Jan; 24 (1): 45 − 56, doi: 10.1007/s40272-021-00481-z.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa