Podávanie a bezpečnosť metamizolu u pediatrických pacientov v reálnej klinickej praxi

29. 3. 2023

Aj napriek určitým obavám o bezpečnosť je metamizol stále hojne používané analgetikum/antipyretikum. Lekári z univerzitnej nemocnice v nemeckom Erlangene sa pokúsili spätne zhodnotiť preskripcie metamizolu a výskyt nežiaducich reakcií na tento liek v pediatrickej populácii liečenej v rokoch 2015 – 2020 na tunajšej detskej klinike.

Úvod

Neopioidní analgetikum metamizol se pro své analgetické, antipyretické a spasmolytické účinky hojně využívá zejména v některých evropských státech či Jižní Americe, zatímco ve Spojených státech amerických, Velké Británii a Skandinávii je jeho použití zakázáno z důvodu potenciálně fatálních nežádoucích účinků zahrnujících agranulocytózu a anafylaktické reakce.

Retrospektivní analýza s prospektivním sledováním nežádoucích příhod

Data o užívání metamizolu získali autoři citované práce retrospektivně z elektronické zdravotní dokumentace. Do analýzy preskripcí metamizolu byli zařazeni dětští pacienti, u nichž byla během hospitalizace v období od června 2015 do května 2020 podána jakákoliv medikace. Výskyt nežádoucích reakcí byl zaznamenáván prospektivně pomocí stimulovaného systému hlášení, který byl na erlangenské klinice dětí a dorostu zaveden v roce 2013 jako standard kvality péče a v rámci něhož jsou systematicky zaznamenávány všechny suspektní nežádoucí reakce na léky a chyby v medikaci u hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Popsány byly nežádoucí reakce související s léčbou metamizolem. Kauzální souvislost mezi podáním tohoto přípravku a výskytem nežádoucích příhod byla hodnocena podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).

Statistika podávání metamizolu

Z 11 857 hospitalizací s aplikací medikace u 7809 pacientů byl metamizol podán během 3759 (32 %) hospitalizací, nejčastěji dospívajícím (37,9 %), nejméně často novorozencům (9,9 %) a v 90 % případů parenterálně. V jednotlivých letech studie se jednalo o 34,3 %, 31,1 %, 35,0 %, 31,6 % a 26,5 % hospitalizací s podáním této medikace. Medián délky podávání metamizolu byl 2 dny a pacienti léčení metamizolem užívali průměrně 4 různé léky. Délka hospitalizace byla u pacientů léčených metamizolem průměrně 5 dní v porovnání s průměrnými 3 dny u hospitalizací s podáním jakékoliv medikace.

Bezpečnost léčby

Stimulovaný systém hlášení zaznamenal 7 případů potenciálně souvisejících s metamizolem, z nichž se v 5 případech jednalo o nežádoucí reakce, které s možnou nebo vysokou pravděpodobností vznikly v důsledku podání tohoto léku. Zahrnovaly 3 případy agranulocytózy, 1 alergický šok a 1 případ vyrážky. 3 z těchto případů se objevily během ambulantní péče, kdy pacienti užívali metamizol p.o. nejméně 14 dní. Žádný nebyl fatální a všichni pacienti se z nežádoucích příhod zotavili bez přetrvávajícího poškození.

Případy nežádoucích reakcí

  • Prvním z případů je agranulocytóza u 6letého chlapce, který užíval metamizol ambulantně v dávce 40 mg/kg p.o. po dobu 14 dní v léčbě chronické bolesti po amputaci.
  • Druhý případ agranulocytózy se vyskytl u 15leté dívky, která pravidelně užívala metamizol p.o. v neznámé dávce v průběhu 9 měsíců před hospitalizací z důvodu menstruačních křečí. Den před nežádoucí reakcí užila kromě metamizolu také cefaklor.
  • Třetím pacientem s agranulocytózou je 16letá dívka, která užívala metamizol i.v. v dávce 60 mg/kg v léčbě pooperační bolesti spolu s vankomycinem, cefotaximem, meropenemem a klindamycinem. Agranulocytóza se u ní vyskytla 2×, a to po 19, respektive 16 dnech léčby.
  • Alergický šok byl zaznamenán u 15letého chlapce léčeného metamizolem pro pooperační bolest. Lék byl podán i.v. v dávce 55,6 mg/kg a léčba trvala jen 0,5 hodiny. Před operací dostal také cefuroxim.
  • Vyrážka se po podání metamizolu objevila u 10letého hocha léčeného ambulantně v p.o. dávce 45,5 mg/kg po dobu 70 dní. Současně užíval levetiracetam a lamotrigin.

Shrnutí a závěr

Na klinice dětí a dorostu v erlangenské univerzitní nemocnici, působišti autorů citované práce, dostává metamizol kolem 30 % farmakologicky léčených hospitalizovaných pacientů, nejčastěji dospívajících. Stimulovaný systém hlášení nežádoucích příhod zaznamenal během 5 let 4 případy nežádoucích potenciálně život ohrožujících reakcí s možnou/pravděpodobnou kauzální souvislostí s podáním metamizolu. Analýza těchto případů ukazuje, že riziko je spojené většinou s dlouhodobým ambulantním užíváním metamizolu mimo schválené indikace.

(zza)

Zdroj: Zahn J., Eberl S., Rödle W. et al. Metamizole use in children: analysis of drug utilisation and adverse drug reactions at a German university hospital between 2015 and 2020. Paediatr Drugs 2022 Jan; 24 (1): 45−56, doi: 10.1007/s40272-021-00481-z.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa