Možnosti využití metamizolu v léčbě akutních primárních bolestí hlavy

26. 10. 2020

Cílem přehledového článku brazilských autorů bylo shrnout účinnost a bezpečnost metamizolu v léčbě akutních primárních bolestí hlavy, jako jsou migréna, epizodická tenzní bolest hlavy (ETTH), klastrová bolest a neklasifikovaná primární bolest u dospělých a dětí.

Úvod

Bolest hlavy postihuje převážně lidi v produktivním věku, často si na ni stěžují ambulantní i hospitalizovaní pacienti. Většina bolestí hlavy má benigní charakter, zhoršují však kvalitu života a snižují produktivitu. 

Inzerce:

Metamizol (dipyron) je derivát pyrazolonu, který patří k oblíbeným neopioidním analgetikům v řadě zemí. Jeho účinnost se považuje za srovnatelnou s některými opioidními analgetiky. Používá se k léčbě různých druhů bolesti včetně bolesti hlavy, aplikuje se perorálně či intravenózně. Riziko agranulocytózy, jež se může vzácně vyskytnout jakožto nežádoucí příhoda, dosud nebylo dostatečně kvantifikováno.

Hodnocené studie

Autoři vyhledali dvojitě zaslepené randomizované kontrolované studie, které hodnotily účinnost metamizolu z hlediska symptomatického zmírnění akutní primární bolesti hlavy. Kritériím odpovídaly 4 studie, které zahrnovaly celkem 636 dospělých účastníků a používaly diagnostická kritéria International Headache Society (IHS). Dvě studie hodnotily metamizol u ETTH, jedna z nich v p.o. formě a druhá v i.v. formě, a dvě studie hodnotily metamizol u migrény, jedna z nich ovšem neuvádí výsledky týkající se bolesti. Nebyly nalezeny žádné studie u pediatrické populace.

Výsledky

Perorální metamizol v léčbě ETTH

Studie s 356 účastníky hodnotila účinky metamizolu p.o. u pacientů s nejméně 2 epizodami středně těžké ETTH. Porovnáván byl metamizol v dávce 0,5 g nebo 1 g, kyselina acetylsalicylová (ASA) v dávce 1 g a placebo. Analgetický účinek metamizolu byl v obou dávkách významně větší než u placeba a dávka 1 g prokázala větší účinnost než ASA.

Intravenózní metamizol v léčbě ETTH

Menší placebem kontrolovaná studie (n = 60) hodnotila metamizol i.v. v dávce 1 g. Metamizol prokázal významnou účinnost z hlediska úplného potlačení nebo zmírnění bolesti.

Intravenózní metamizol v léčbě migrény

Účinky metamizolu na zmírnění bolesti u pacientů s migrénou hodnotila placebem kontrolovaná studie. Zahrnula 134 pacientů a metamizol byl podáván i.v. v dávce 1 g. I u těchto pacientů bylo zjištěno významné zmírnění bolesti nebo dosažení úplného potlačení bolesti při aktivní léčbě.

Bezpečnost

Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody a nebyly zjištěny významné rozdíly mezi výskytem nežádoucích příhod u metamizolu a komparátorů (placeba nebo ASA) 

Závěr

Studie zahrnuté v tomto přehledu potvrzují účinnost metamizolu při zmírnění bolesti u dospělých pacientů s ETTH a migrénou. Relativně nízký počet účastníků s hodnocením bezpečnosti ovšem brání řádnému posouzení případných rizik. Podle údajů SÚKL v ČR dosud nebyly hlášeny případy agranulocytózy indukované metamizolem. Doporučuje se však lékaře i pacienty o tomto riziku informovat.

(lkt)

Zdroje:
1. Ramacciotti A. S., Soares B. G., Atallah A. N. Dipyrone for acute primary headaches. Cochrane Database Syst Rev 2014; 7: CD004842, doi: 10.1002/14651858.CD004842.pub3.
2. SÚKL. Metamizol a poruchy krvetvorby. Dostupné na: www.sukl.eu/file/660_1_2Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa