Metamizol v léčbě akutní pooperační bolesti

25. 5. 2021

Metamizol patří v mnoha zemích k neopioidním analgetikům první volby. Níže prezentovaná analýza publikovaná v Cochrane Database of Systematic Reviews se zabývala účinností a bezpečností metamizolu v léčbě akutní pooperační bolesti.

Analyzované studie

Do systematického přehledu bylo zařazeno 15 randomizovaných dvojitě zaslepených studií, které zkoumaly účinky jednorázového podání metamizolu na středně silnou až silnou pooperační bolest během 4−6 hodin po podání. Metamizol by ve studiích podáván perorálně v dávce 500, 575 nebo 1000 mg, rektálně v dávce 1000 mg, intramuskulárně v dávce 2000 nebo 2500 mg a intravenózně v dávce 2500 mg. Všechny studie měly aktivní kontrolní skupinu (ibuprofen, paracetamol, kyselina acetylsalicylová, flurbiprofen, ketoprofen, dexketoprofen, ketorolak, pethidin, tramadol, suprofen), celkem 8 studií porovnávalo metamizol také s placebem. Z metodologického hlediska byla jejich kvalita hodnocena jako střední.

Klinicky významný výsledek představovala úleva od bolesti aspoň na polovinu maximální intenzity (50% úleva od bolesti). Sekundárně byl hodnocen počet účastníků vyžadujících záchrannou medikaci, dále medián (nebo průměr) času do použití záchranné medikace a případné nežádoucí účinky. Dostatečné údaje pro statistickou analýzu však byly k dispozici pouze pro některé cíle a některá srovnání.

Inzerce:

Výsledky

Perorální dávka 500 mg metamizolu poskytla alespoň 50% úlevu od bolesti po dobu 4–6 hodin 73 % pacientů (106/143; rozpětí 60−87 %), zatímco placebo ulevilo 32 % pacientů (45/145; rozpětí 19−41 %). Vypočtená hodnota NNT (počet pacientů, jimž je nutné podat léčivo, aby bylo dosaženo léčebného cíle u 1 z nich) pro metamizol a alespoň 50% úlevu od bolesti po dobu 4−6 hodin činila 2,4 (1,9−3,1).

Podíl pacientů, kterým byl podán perorálně metamizol v dávce 500 mg a kteří potřebovali záchrannou léčbu, činil 7 % (8/123; rozpětí 0–15 %), zatímco na placebu potřebovalo záchrannou analgezii 34 % pacientů (43/125; rozpětí 20–51 %). Hodnota NNT z hlediska prevence užití záchranné medikace činila 3,6 (2,7–5,4).

Dále bylo možné provést srovnání s tramadolem. Podíl pacientů, kteří zaznamenali aspoň 50% úlevu od bolesti po dobu 4 hodin po podání metamizolu v dávce 2,5 g intravenózně, dosáhl 70 % (71/101; rozpětí 63−78 %), zatímco tramadol v dávce 100 mg intravenózně ulevil 65 % pacientů (64/99; rozpětí 57−72 %). Mezi oběma analgetiky nebyl pozorován statisticky významný rozdíl. Potřebu záchranné medikace nebylo možné statisticky vyhodnotit a srovnat.

Ve studiích zařazených do analýzy nebyly hlášeny žádné krevní dyskrazie ani závažné nežádoucí příhody. Je však třeba si uvědomit, že se jednalo o starší studie s relativně nízkým počtem účastníků a sami autoři analýzy podotýkají, že kvalita reportování nežádoucích příhod nebyla dobrá. Z tohoto důvodu nebylo možné provést žádná srovnání bezpečnosti.

Závěr

Metamizol představuje účinné analgetikum v léčbě pooperační bolesti. Zda jeho potenciální přínosy převažují nad možnými riziky, zejména s ohledem na vzácné nežádoucí účinky, je třeba prokázat prostřednictvím dalších, metodologicky důkladnějších studií.

(lkt)

Zdroj:

Derry S., Faura C., Edwards J. et al. Single dose dipyrone for acute postoperative pain. Cochrane Database Syst Rev 2010; 9: CD003227, doi: 10.1002/14651858.CD003227.pub2.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa