Metamizol aj po 100 rokoch od uvedenia na trh predstavuje dôležitú súčasť terapie pooperačnej bolesti

23. 3. 2022

Metamizol sa používa v terapii širokého spektra akútnych aj chronických bolestí už 100 rokov. Vďaka mnohým výhodám však stále predstavuje jedno z najčastejšie užívaných analgetík v každodennej klinickej praxi.

Storočný „starček“, ktorý je stále fit

Metamizol bol na klinický trh prvýkrát uvedený v roku 1922, v tomto roku teda oslavuje pomyselné jubileum − 100 rokov na poli analgetickej terapie. V priebehu tohto dlhého obdobia došlo k prudkému rozvoju v oblasti analgetickej terapie, vznikol samostatný odbor algeziológia zaoberajúci sa liečbou bolesti a do klinickej praxe vstúpil celý rad nových analgetík. Aj napriek významnému posunu v chápaní a zvládaní bolesti však metamizol stále predstavuje jedno z najobľúbenejších analgetík, a to vďaka svojim priaznivým farmakologickým vlastnostiam. Dôkazom sú štatistiky súčasnej preskripcie analgetík − napríklad v Nemecku, Španielsku, Slovensku a ďalších štátoch Európskej únie sa radia medzi najčastejšie predpisované analgetiká. Podľa rebríčka spotreby humánnych liečiv zverejňovaného slovenským Národným centrom zdravotníckych informácií bol v roku 2020 na Slovensku 4. najčastejšie predpisovaným liekom.

Toto nenávykové pyrazolové analgetikum účinkuje aj antipyreticky a spazmolyticky a je indikované na terapiu silných akútnych bolestí vrátane kolikovitej, chronických bolestí a horúčky nereflektujúcej na inú liečbu. Výhodou tohto lieku je minimálne množstvo nežiaducich účinkov a možnosť dlhodobejšieho podávania. Veľmi dobre sa tiež kombinuje s inými analgetikami na dosiahnutie optimálnych výsledkov terapie bolesti. Predstavuje liek voľby v prípade viscerálnych bolestí, a to aj vďaka spazmolytickému účinku. Všeobecne sa však používa v terapii širokého spektra bolestí, napríklad hlavy, pohybového aparátu alebo neuropatických bolestí.

Klinické hodnotenia v manažmente (nielen) pooperačných bolestí

Dôležitú úlohu zohráva metamizol v terapii pooperačných bolestí v rôznych oblastiach. Do dneška bol publikovaný celý rad štúdií hodnotiacich účinnosť a bezpečnosť metamizolu v terapii pooperačných bolestí a porovnávajúcich jeho podávanie s inými analgetikami.

Torres et al. publikovali štúdiu, v ktorej hodnotili účinnosť a bezpečnosť metamizolu v porovnaní s tramadolom u pacientok po hysterektómii. Na multicentrickej randomizovanej dvojito zaslepenej štúdii sa zúčastnilo 151 žien vo veku 18 – 60 rokov, ktoré podstúpili abdominálnu hysterektómiu. Analgetická liečba bola hodnotená v období 24 hodín od operačného výkonu. V porovnaní s opioidným analgetikom pritom bola v prípade metamizolu dosiahnutá porovnateľná účinnosť. U pacientok na tramadole však bol zaznamenaný signifikantne vyšší výskyt nežiaducich účinkov v oblasti gastrointestinálneho traktu (42,1 vs. 20,2 %; p < 0,05) a väčšia potreba podávania antiemetika ondansetrónu na tlmenie nauzey a vomitu.

Oreškovićová et al. posudzovali účinnosť metamizolu a paracetamolu v kombinácii s opioidnými analgetikami u pacientov po implantácii totálnej endoprotézy bedrového kĺbu počas 24 hodín od operačného výkonu. Aj v tejto štúdii bola preukázaná vyššia účinnosť pri tlmení pooperačnej bolesti v ramene užívajúcom metamizol. Dôležitým záverom štúdie je tiež zmienka, že podávanie metamizolu v porovnaní s intravenózne podávaným paracetamolom predstavovalo menej nákladný spôsob analgetickej terapie.

Stankov et al. hodnotili účinnosť metamizolu v porovnaní s tramadolom a butylskopolamínom v liečbe bolesti pri akútnej renálnej kolike. Celkovo 104 pacientov bolo randomizovaných na terapiu metamizolom v dávke 2,5 g alebo tramadolom v dávke 100 mg alebo butylskopolamínom v dávke 20 mg. Podávanie metamizolu bolo spojené so signifikantným analgetickým účinkom v porovnaní s ďalšími modalitami liečby a významne nižším počtom pacientov vyžadujúcich záchrannú medikáciu. Súčasne bol potvrdený priaznivý bezpečnostný profil metamizolu, k rozvoju nežiaducich účinkov došlo iba u 1 pacienta.

Záver

Napriek významnému pokroku, ku ktorému došlo v medicíne od čias zavedenia metamizolu do klinickej praxe, tento prípravok stále predstavuje jedno z najčastejšie predpisovaných analgetík. Dôvodom je jeho priaznivý farmakologický profil s minimálnym množstvom nežiaducich účinkov a obdobnou analgetickou účinnosťou v porovnaní s inými druhmi analgetík vrátane opioidov.

(holi)

Zdroje:
1. Skálová A. 100 let s metamizolem: Jaké je jeho současné postavení v léčbě bolesti? proLékaře.cz, 19. 5. 2021. Dostupné na: www.prolekare.cz/tema/analgesie/detail/100-let-s-metamizolem-jake-je-jeho-soucasne-postaveni-v-lecbe-bolesti-127076
2. NCZI. Rebríčky spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike do roku 2020. Národné centrum zdravotníckych informácií, 23. 9. 2021. Dostupné na: www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy
3. Zaslansky R. Dipyrone (metamizol) for management of postoperative pain. Pain Out, 2013 Feb. Dostupné na: http://pain-out.med.uni-jena.de/dipyrone.html
4. Torres L. M., Rodríguez M. J., Montero A. et al. Efficacy and safety of dipyrone versus tramadol in the management of pain after hysterectomy: a randomized, double-blind, multicenter study. Reg Anesth Pain Med 2001; 26 (2): 118 – 124, doi: 10.1053/rapm.2001.21437.
5. Stankov G., Schmieder G., Zerle G. et al. Double-blind study with dipyrone versus tramadol and butylscopolamine in acute renal colic pain. World J Urol 1994; 12 (3): 155 – 161, doi: 10.1007/BF00192278.
6. Orešković Z., Bićanić G., Hrabač P. et al. Treatment of postoperative pain after total hip arthroplasty: comparison between metamizol and paracetamol as adjunctive to opioid analgesics - prospective, double-blind, randomised study. Arch Orthop Trauma Surg 2014; 134 (5): 631 – 636, doi: 10.1007/s00402-014-1979-7.
7. SPC Novalgin. Dostupné na: www.sukl.cz/download/spc/SPC14385.pdfŠtítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa