Farmakoterapia fibromyalgického syndrómu v reálnej praxi

10. 5. 2023

Pri absencii liekov schválených v Európskej únii (EU) špecificky pre liečbu fibromyalgického syndrómu (FMS) urobili nemeckí autori prierezovú štúdiu zameranú na terapiu tohto ochorenia v praxi. V septembri 2022 publikovali jej výsledky, ktoré ukazujú, akú liečbu pacienti s FMS v Nemecku užívajú, ako u nich zmierňuje bolesť, ale aj ktoré lieky vysadzujú a prečo.

Fibromyalgický syndróm a jeho liečba

FMS je ochorenie charakterizované chronickou bolesťou sprevádzanou únavou, poruchami spánku, pamäti a nálady. Je definované podľa indexu plošnej bolesti (WPI – widespread pain index), ťarchy symptómov a ich pretrvávania > 3 mesiace po vylúčení ďalších ochorení, ktoré by mohli byť príčinou bolesti. Etiológia je stále z veľkej časti neznáma. Väčšinu pacientov tvoria ženy. V súčasnosti nie sú v EÚ žiadne lieky schválené na liečbu FMS. Nemecké odporúčania pre liečbu tohto ochorenia zahŕňajú amitriptylín, duloxetín a pregabalín.

   

Metodika štúdie a hodnotená populácia pacientov

Cieľom citovanej prierezovej štúdie bolo zhodnotiť súčasnú prax liečby FMS v Nemecku. Autori prospektívne zaradili a komplexne vyšetrili 156 pacientov s FMS, ktorí sa v rokoch 2014 – 2019 zúčastnili na inej veľkej štúdii. Diagnóza FMS bola stanovená podľa kritérií Americkej reumatologickej spoločnosti (ACR) z roku 2010 po vylúčení iných diagnóz. Bolesť bola hodnotená pomocou numerickej 10-bodovej škály (0 = žiadna bolesť; 10 = maximálna možná bolesť). Pacienti boli stratifikovaní podľa prítomnosti/absencie zníženia denzity intraepidermálnych nervových vlákien (IENFD) na horných a dolných končatinách.

Zo zaradených pacientov bolo 144 žien a 12 mužov. Medián ich veku bol 51 rokov, s rozmedzím 22 – 75.

   

Výsledné zistenia

Používaná liečba

Najčastejšie (v 41 %) pacienti v liečbe FMS užívali nesteroidné antireumatiká (NSAIDs: diklofenak, ibuprofén a kyselina acetylsalicylová), ďalej metamizol (22,4 %), amitriptylín (12,8 %) a inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI; 11,5 %). Opioidy užívalo 7,7 % pacientov, odporúčaný pregabalín len 5,1 %, inhibítory cyklooxygenázy 2 (COX-2) 5,1 %, myorelaxanciá 4,5 %, paracetamol 3,8 %, kanabinoidy 2,6 % a 16 % zaradených bolo bez analgetickej farmakoterapie. Ďalšie prípravky boli zaznamenané len u 1 – 3 pacientov (guaifenezín, triptán, flupirtín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu [SSRI], kortikosteroidy, lidokaín, magnézium, mirtazapín).

Najčastejšie (v 53,9 %) pacienti užívali analgetiká „podľa potreby“, t. j. počas exacerbácií choroby. V 35,1 % prípadov boli analgetiká podávané vo fixnom režime. Antidepresíva užívali pacienti väčšinou denne. 1 analgetikum užívalo 57,6 % zaradených, 2 analgetiká 27,3 %, 3 analgetiká 5,2 % a 4 lieky proti bolesti 1,2 %. Iba 29,6 % analyzovaných užívalo farmakoterapiu podľa nemeckých odporúčaní.

Dávkovanie

Pregabalín bol v 25 % prípadov podávaný v odporučenej dávke 150 – 450 mg/deň, ostatní pacienti užívali príliš nízku dávku. Amitriptylín dostávalo v odporučenej dávke 10 – 50 mg/deň 84 % pacientov, 10,5 % ho užívalo v nižšej a 5,5 % vo vyššej dávke. Pri metamizole, inhibítoroch COX-2, paracetamole a NSAIDs nebolo zistené predávkovanie.

Účinnosť analgetickej liečby

Analyzované boli účinky liekov, ktoré užívalo > 15 pacientov. Zahŕňajú NSAIDs, pri ktorých podávaní došlo k zmierneniu bolesti priemerne o 2 body (rozmedzie 0 – 5), metamizol takisto s priemerným zmiernením bolesti o 2 body (0 – 8), SNRI so zmiernením o 1 bod (0 – 3) a amitriptylín so zmiernením takisto o 1 bod (0 – 4).

Vysadenie predchádzajúcej liečby

Súčasná liečba bola prvým terapeutickým pokusom iba u 9,1 % pacientov. 33,7 % už predtým vyskúšalo 1 liek, 25,5 % 2 lieky a 29,1 % 3 lieky. Liečbu podľa odporúčaní predtým užívalo 78,8 % pacientov, ale vysadili ju z dôvodu nedostatočnej účinnosti alebo nežiaducich účinkov. Zo všetkých predtým užívaných liekov na FMS bola najčastejším dôvodom vysadenia nedostatočná účinnosť pri opioidoch, NSAIDs, SSRI, flupirtíne a paracetamole a ďalej netolerovateľné vedľajšie účinky pri SNRI, amitriptylíne a pregabalíne.

Vplyv IENFD na účinnosť liečby

Štúdia nepotvrdila hypotézu, že znížená IENFD predstavuje neuropatický subtyp FMS a môže byť spojená s väčšou účinnosťou liekov na neuropatickú bolesť.

   

Záver

Nemeckí pacienti s FMS užívajú celý rad liekov s cieľom zmierniť bolesť, ktoré však na terapiu tohto ochorenia nie sú oficiálne odporúčané. Napriek tomu je opísaná prax spojená s určitou terapeutickou úspešnosťou. Autori citovanej práce preto navrhujú zhodnotiť efektivitu NSAIDs a metamizolu v liečbe FMS v randomizovaných kontrolovaných klinických štúdiách. Upozorňujú aj na to, že by lekári mali venovať pozornosť dostatočnému dávkovaniu odporučených liečiv aj riziku predávkovania pri analgetikách. 

   

(zza)

Zdroj: Aster H.-C., Evdokimov D., Braun A. et al. Analgesic medication in fibromyalgia patients: a cross-sectional study. Pain Res Manag 2022 Sep 22; 2022: 1217717, doi: 10.1155/2022/1217717.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa