Antinocicepční účinek a vliv na růst nádoru při použití systémově podaného metamizolu, chloridu hořečnatého nebo kombinace obou

2. 9. 2017

Studie venezuelských výzkumníků představuje neopioidní analgetikum metamizol v kombinaci s adjuvanciem, kterým byl chlorid hořečnatý, jako možnou volbu terapie bolesti spojené s nádorovým onemocněním. Zkoumán byl také výskyt antinocicepční tolerance při opakovaném podávání a vliv na růst nádoru.

Úvod

Účinnost opioidních analgetik při léčbě bolesti spojené s nádorovým onemocněním je často ohrožena vývojem antinocicepční tolerance a výskytem nežádoucích účinků. Z těchto důvodů zůstává i nadále nutností hledání efektivnějších analgetik.

Hlavním cílem preklinické studie bylo zmírnění neuropatických symptomů, které jsou spojené s růstem nádoru, podáním neopioidního analgetika metamizolu samotného nebo v kombinaci s chloridem hořečnatým (MgCl2). Chlorid hořečnatý blokuje kanál N-methyl-D-aspartátových (NMDA) receptorů, které hrají významnou roli v rozvoji tolerance k analgetickému účinku léčiv.

Metodika

Myši byly inokulovány melanomovou buněčnou linií (B16-BL6) intramuskulárně do levé zadní končetiny. K vyhodnocení účinku metamizolu (270 mg/kg), MgCl2 (200 mg/kg) nebo jejich kombinace byly následně využity dva protokoly. V terapeutickém protokolu byla léčiva podána v monoterapii či kombinaci v době, kdy nádor již vyvolal zvýšenou nocicepci. V preventivním protokolu byla léčiva podávána dříve, než se objevil primární nádor. Kontrolní skupinu tvořily myši, jimž byl podáván pouze fyziologický roztok. Růst nádoru byl sledován pomocí měření jeho velikosti přes kůži zvířete a nocicepce byla hodnocena použitím behaviorálních testů. V každé skupině bylo testováno 10 dospělých myších samců a léčiva byla podávána intraperitoneálně.

Výsledky

Metamizol v monoterapii vykazoval antinocicepční efekt pouze v začátku obou protokolů. Podávání dalších dávek mělo v behaviorálních testech obdobnou účinnost jako fyziologický roztok, a to v důsledku rozvoje antinocicepční tolerance. Kombinace metamizolu s MgCl2 prokázala vyšší antinocicepční účinek a také zabránila vzniku tolerance, pravděpodobně právě díky ovlivnění NMDA receptorů.

Léčiva podávaná v režimu preventivního protokolu také redukovala růst nádoru. Největší efekt měla kombinace metamizolu a MgCl2. To nejspíše rovněž souvisí s NMDA receptory, neboť glutamát působí na nádorové buňky proonkogenně a ovlivňuje také imunitní odpověď organismu.

Závěr

Výsledky studie naznačují, že kombinace metamizolu a chloridu hořečnatého může představovat alternativu léčby bolesti spojené s nádorovými procesy. V klinické praxi by se pravděpodobně jednalo o bezpečnou, cenově přijatelnou a dostupnou možnost. Velmi výhodné by mohlo být dlouhodobé použití této kombinace pro nízké riziko vzniku antinocicepční tolerance. Výsledky animálního experimentu je však třeba ještě ověřit v lidské populaci. 

(rej)

Zdroj: Brito B. E., Vazquez E., Taylor P. et al. Antinociceptive effect of systemically administered dipyrone (metamizol), magnesium chloride or both in a murine model of cancer. Eur J Pain 2017 Mar; 21 (3): 541–551, doi: 10.1002/ejp.957.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa