Analgetický efekt metamizolu pri bolesti vyvolanej chladom

2. 11. 2022

Chladový test slúži na experimentálne navodenie akútnej bolesti – môže tak byť využitý napríklad na testovanie účinnosti analgetík. Autori recentne publikovanej nemeckej práce hodnotili analgetický efekt a znášanlivosť metamizol . u v porovnaní s opioidnými analgetikami práve pri použití tejto metódy. Viedol ich k tomu fakt, že i keď má liečivo preukázanú klinickú účinnosť a bezpečnosť, týmto postupom sa zatiaľ na rozdiel od opioidov netestovalo.

Chladový test

Chladový test (CPT − cold pressor test) sa robí ponorením končatiny do studenej vody až po dosiahnutie individuálnej tolerancie bolesti. Test hodnotí čas nástupu (t. j. prah) bolesti, jej intenzitu a moment odtiahnutia ruky (tolerancia bolesti).

Združená analýza dát a metodika ich zberu

Odborníci z univerzitnej nemocnice v Essene urobili združenú analýzu dát 264 zdravých dobrovoľníkov z 3 randomizovaných, placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených podštúdií. Porovnali jedinú dávku 800 mg metamizolu s dvoma rôznymi dávkami kombinácie opioidov tilidín/naloxon (50/4 mg a 100/8 mg) a s placebom, s využitím CPT. Hodnotená bola intenzita bolesti, jej tolerancia, nežiaduce príhody pripisované medikácii, zmeny krvného tlaku a srdcovej frekvencie. Intenzita bolesti bola hodnotená ako percento plochy pod krivkou bolesti (%AUPC). Tolerancia bolesti bola definovaná ako čas do vytiahnutia ruky z vodného kúpeľa. Maximálny čas ponorenia bol obmedzený na 180 s.

Prvý CPT prebehol pred podaním analgetík. Potom bolo perorálne podaných 100/8 mg tilidínu/naloxonu (podštúdia 1), 50/4 mg tilidínu/naloxonu (podštúdia 2), 800 mg metamizolu (podštúdia 3) alebo čistená voda v kapsulách (kontrolná skupina vo všetkých podštúdiách). Po 35 minútach bol vykonaný druhý test. Účastníci robili počas oboch testov nepretržité hodnotenie bolesti na vizuálnej analógovej škále (VAS) pomocou mechanického posuvníka.

Výsledky

Analgetické účinky závislé od dávky, bezpečnosť a znášanlivosť tilidínu/naloxonu

Obe dávky opioidov znížili významne %AUPC a zvýšili toleranciu bolesti. Vyššia dávka bola spojená s väčším znížením %AUPC a vyšším nárastom tolerancie bolesti než nižšia dávka opioidov. Pri oboch dávkach bol opísaný významne vyšší výskyt nežiaducich príhod pripisovaných medikácii než v kontrolnej skupine. Boli hlásené závraty, nevoľnosť a vracanie. V skupine s vyššou dávkou sa vyskytli dve závažné nežiaduce príhody s nutnosťou lekárskeho zásahu. Zmeny krvného tlaku a srdcovej frekvencie zistené neboli.

Analgetické účinky, bezpečnosť a znášanlivosť metamizolu

Metamizol viedol k významnému zníženiu %AUPC a zvýšeniu tolerancie bolesti v porovnaní s kontrolnou skupinou. Pri jeho podaní neboli zistené štatisticky významné rozdiely vo výskyte nežiaducich príhod pripisovaných medikácii oproti placebu. Nedošlo ani k zmene krvného tlaku a srdcovej frekvencie.

Porovnanie metamizolu a opioidov

Združená analýza dát zo všetkých 3 štúdií ukázala porovnateľné zníženie %AUPC a zvýšenie tolerancie bolesti pri podaní metamizolu a nízkej aj vysokej dávky opioidov. Výskyt nežiaducich príhod pripisovaných medikácii bol v skupine s metamizolom významne nižší než v skupinách s opioidmi.

Záver

Metamizol viedol u zdravých dobrovoľníkov k porovnateľnému zmierneniu akútnej bolesti navodenej chladom ako obe dávky opioidných analgetík. Vykázal však významne lepšiu znášanlivosť zodpovedajúcu placebu. Kombinácia metamizolu s CPT predstavuje podľa výsledkov tejto práce bezpečný, tolerovateľný a účinný experimentálny model pre hodnotenie farmakologicky navodenej analgézie.

(lkt)

Zdroj: Kleine‐Borgmann J., Wilhelmi J., Kratel J. et al. Tilidine and dipyrone (metamizole) in cold pressor pain: a pooled analysis of efficacy, tolerability, and safety in healthy volunteers. Clin Transl Sci 2021 Sep; 14 (5): 1997–2007, doi: 10.1111/cts.13058.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa